ahlak felsefesi

advertisement
KAVRAMA
Test
16
STİ
TE
KAZ
AN
IM
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
YGS
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
FELSEFE
Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) İnsanda ahlaki ilkeler doğuştan gelir.
B) İnsan, kendi yaşamını kendi kararlarıyla sürdürür.
C) İnsan, ahlak kurallarına ancak bir toplum içinde gereksinim duyar.
D) Ahlak kurallarının kabul edilmesi insan yaşamına yön
verir.
E) Ahlaki ilkeler, insanın yaşamı boyunca edindiği deneyimlerle oluşur.
2. İnsanlar birer makine olsaydılar ve insanda her şey önceden
belirlenmiş olsaydı, ahlak diye bir şey söz konusu olmayacaktı. Ahlaki özne, iyi ve kötü, değerli ve değersiz karşısında,
kendi arzu ve ideallerine dayanarak bir seçim yapmadığı zaman ahlaktan söz edilemez.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Ahlaki özne, seçim yapabildiği ölçüde özgürleşir.
B) İnsan varlığı rüzgarda savrulan bir yaprak gibidir.
C) Ahlak, bireyin kendini gerçekleştirdiği kurallar bütünüdür.
D) Ahlaki kuralların kazanılmasında bireyin özgün deneyimleri önemlidir.
E) Ahlakı olanaklı kılan seçim yapmamızı sağlayan irade
özgürlüğüdür.
3. Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin sorduğu
sorular arasında yer almaz?
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
MEB 2016 - 2017
1. Tek başına yaşayan bir insanın ahlakından söz etmek olanaklı mıdır? İnsan tek başınayken ahlak kurallarına ihtiyaç
duyar mı? Ahlak, toplumsal bir olgudur; toplumsal bir varlık
olan insanın, toplum içindeki davranışlarını ve diğer insanlarla olan ilişkilerini düzenlemek adına kabul ettiği ilkeler
topluluğudur.
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
ÜNİTE 4: AHLAK FELSEFESİ
4. Ahlak, insanların, bir toplum içinde uyumlu yaşamaları için
kendilerine göre belirledikleri kuralların tümüdür. İnsanların
toplum içindeki eylemlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenledikleri bu kurallar, insanların kendi aralarında oluşturdukları bilinçli yada bilinçsiz bir kabulle belirlenmiştir.
Bu parçaya göre ahlakın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bireylere yasalara saygılı olmayı öğretmek
B) Bireyin kendini gerçekleştirmesini sağlamak
C) Bireysel yaşamı toplumsal yaşamın önüne koymak
D) Bireylerin düşünüş ve yaşayış biçimini aynılaştırmak
E) Toplumsal yaşamı düzenleyerek toplumsal uyumu sağlamak
5. İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, iyi kötü
gibi kavramları ele alan felsefe disiplini aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Etik
B) Estetik
C) Ontoloji
D) Epistemoloji
E) Siyaset felsefesi
6. Ahlak, olgusal ve tarihsel olarak yaşanır. Birey ahlakı yaşadığı toplumda norm ve davranış kuralları olarak hazır bulur.
Etik ise bu normlar bütünü ve davranış kurallarının varsaydığı anlam ve değer dünyasını anlayıp açıklamaya yönelen
ilkeler bütünüdür.
Buna göre etik ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İyi ve kötü var mıdır?
A) Birey aktiftir.
B) Ahlaki eylemin amacı nedir?
B) Ahlaksal pratiğin teorisidir.
C) İdeal bir düzen mümkün müdür?
C) Pratik yaşamda açığa çıkar.
D) Evrensel bir ahlak yasası var mıdır?
D) Evrensel özelliklere sahiptir.
E) Ahlaki eylemlerde neye karşı sorumluyuz?
E) Birey üzerinde zorlayıcı bir yaptırım gücüne sahiptir.
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
YGS
Test
16
FELSEFE
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ÜNİTE 4: AHLAK FELSEFESİ
A) Etik
B) Estetik
C) Ontoloji
D) Din felsefesi
E) Bilim felsefesi
8. Hiçbir zorlama ya da baskı altında olmadan kendi aklıyla, iradi olarak bireyin seçim yapabilmesi ahlak felsefesinin hangi kavramıyla ifade edilir?
A) Ahlak
B) Vicdan
C) Özgürlük
D) Sorumluluk
E) Ahlaki eylem
9. Eylemlerine kendisi karar veremeyen bir kişinin bu eylemlerinin hesabını vermesinden, onların sonuçlarını üstlenmesinden söz edilemez. Ancak eylemlerine kendi karar verecek zihinsel olgunluğa erişmiş olan kimseler, eylemlerinin
sonuçlarını üstlenebilirler.
Bu parça aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisiyle ilgilidir?
www. odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
Bu parçada vurgulanan sorun aşağıdaki felsefe disiplinlerinden hangisi ile ilgilidir?
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
10.
MEB 2016 - 2017
7. İnsan, sadece söz konusu bilimsel başarılarıyla, maddi faaliyetleriyle belirlenen bir varlık değildir. O, yirminci yüzyılın
kanlı ve çatışmalarla dolu tarihinin de gösterdiği gibi, çoğu
zaman kendini öne çıkartıp temele alırken kendinin dışındakileri ötekileştirip değersizleştiren tutumuyla, ölçüsüz
bencilliği ve acımasızlığıyla üstün olmaya çalışan bir varlıktır. İnsanın bu bencilliği; insanın dünyayla ve diğer insanlarla kurduğu bu sorunlu ilişki ahlaksal yaşamın önündeki en
büyük engel olmaktadır.
–İnsanın birey olarak eylemleri üzerinde yargıda bulunmasını, eylemlerindeki iyi ve kötü değerleri anlamasını sağlayan güçtür.
– Bizi kontrol eden, ne yapmamız gerektiğini söyleyen
ve bizim bir amaç doğrultusunda nasıl davranmamız
gerektiğini belirleyen kurallar bütünüdür.
– Bireyin, özgür iradesinin seçimini, kendi istek ve arzuları doğrultusunda inandığı ahlak kuralları çerçevesinde bilerek ve isteyerek eyleme dönüştürmedir.
Bu maddelerde tanımlanan ahlak felsefesine ait kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahlaki karar - iyi - kötü
B) İrade - ahlaki özne - haz
C) Erdem - sorumluluk - özgürlük
D) Vicdan - ahlak yasası - ahlaki eylem
E) Ahlaki değer - ahlaki norm - ahlak yasası
11. – Öznenin isteği doğrultusunda gerçekleşmeli
– Özne isteğinin ve doğuracağı sonuçların bilincinde olmalı
– Özne özgür olmalı
Bu koşullar ahlak felsefesinin hangi kavramı için gereklidir?
A) Vicdan
B) En yüce iyi
C) Ahlak yasası
D) Ahlaki eylem
E) Ahlaki sorumluluk
12. Etik, eylemlerimizi ve bu eylemlerimizin dayandığı ilkeleri
sorgulayarak onlara yön veren değerleri inceler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi etiğin temel kavramları arasında yer alır?
A) İyi - kötü
B) Güzel - çirkin
A) İyi - kötü
C) Doğru - yanlış
B) Ödev - buyruk
D) Günah - sevap
C) Vicdan - ahlaki eylem
E) Varlık - yokluk
D) Özgürlük - sorumluluk
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
E) Ahlak yasası - mutluluk
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download