12A(YGS)felsefegrubu YGS Felsefe 1.indd

advertisement
Ünite 1: Felsefeyle Tanışma
KAVRAMA
Test
1
1. Düşünme faaliyeti içinde kullanılan “Nedir?” tarzındaki
felsefi sorularla varlığın özü, insan bilgisinin imkanı ve
sınırları, insanın evrendeki yeri belirlenmeye çalışılır.
Bu tip soruların eksiksiz ve kesin bir cevaba ulaşması
varlık, bilgi ve değer üzerine bütünsel bir bilginin ortaya
çıkması veya bir insanın böyle bir bilgiye sahip olabilecek ölçüde olgunluğa ermesi halidir.
STİ
TE
KAZ
AN
IM
12 - A
FELSEFE
4. Bilgelik, doğru ve faydalı bilginin hayata uygulanmasıyla başlar. İnsanın içinde yaşadığı dünya ve toplumla
uyumlu, yaşamın en yüksek amaçlarına ilişkin bir
kavrayışa sahip olmasını öngören ideal bir durumdur.
Bilgelik, her şeyi akıl ile sorgulamak ve yorumlamak,
bu nedenle de toplum içindeki yanlış saplantılara da
karşı durabilmektir.
Parçada sözü edilen kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
Bilge insan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Filozof
B) Erdem
C) Hikmet
D) Ahlak
E) Metafizik
A) Var olan her şeye beğeni ile yaklaşandır.
B) Olanaklı olan her bilgiye ulaşan kişidir.
C) Bilgiyi hayata uygulayan, akılcı ve rasyonel kişidir.
D) Toplumsal uyumu ve mutluluğu sağlayan kişidir.
E) Gerçeği yorumlamada toplumun düşüncelerini yansıtandır.
A) Hikmet bütün olup bitenin gerçeğini bilmektir.
B) Felsefe yapmanın amacı hikmet sahibi olmaktır.
C) Felsefe her şeyi bilme gibi bir iddiada değildir.
D) Felsefe hikmet gibi derin bir bilgiye ulaşıp son noktayı koymaz.
E) Hikmetin, kendisine sahip olana mutluluk, değer ve
anlam sağlayacağı varsayılır.
3. • İbn’i Sina’ya göre felsefenin veya hikmetin amacı
nesnelerin hakikatlerine bir insanın ulaşabileceği kadar bilmesidir.
•Gazali’ye göre hikmet, insani aklın elde edebileceği
bilginin kesin ve gerçek delillerle ilahi kaynağa dayandırılarak elde edilmesidir.
•El Kindi’ye göre hikmet, değer ve mertebe yönünden
sanatların en üstünüdür. Felsefe, varlığın hakikatini
insanın akıl gücü ölçüsünde bilmesidir.
Buna göre aşağıdaki düşüncelerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Hikmet sahibi olabilmek için felsefe yapmak gerektiği
düşüncesini savunurlar.
B) Bazı düşünürler hikmetin ilahi kaynaklı olduğunu
iddia etmiştir.
C) Felsefeden çok hikmet kavramına önem verdikleri
söylenebilir.
D) Hikmeti, insanın elde edebileceği en üst mertebe
olarak değerlendirirler.
E) Felsefenin insan aklının bir ürünü olduğunu savunurlar.
MEB 2016 - 2017
2. Felsefe ve hikmet (bilgelik) ilişkisi doğrultusunda
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
5. Antik Yunan’da sophos (bilge) “bilgileri kendisinde bulunduran hikmet sahibi kimse” olarak bilinirdi. Ancak
insanın her şeyi bilemeyeceği gerçeği karşısında “sophos” kelimesi “philo” sözcüğü ile birleştirilerek bilgiyi
seven anlamına gelen “ filozof (philosophia)”a dönüştürüldü. Filozof her şeyi bilen değil, bilgiyi ve bilgeliği ele
geçirmek için uğraşan kişidir.
Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılır?
A) Bilge insan bilginin imkan ve sınırlarına ulaşmış kişidir.
B) Felsefe yapabilmek için bilge olmak gereklidir.
C) Bilgelik felsefenin gelişimini sağlar.
D) Filozof bilgi donanımlı insandır.
E) Felsefe bilgeliğe ulaşma çabasıdır.
6. Felsefenin amacı yalnızca evreni, doğayı tanımaya
yönelik teorik bir bilgi elde etmek değil, aynı zamanda
doğru davranışlarda bulunarak ahlaklı yaşamın yollarını öğrenmektir. Filozoflarda bilgi peşinde koşan ve
savundukları düşüncelere uygun yaşayan insanlardır.
Parçada aşağıdaki düşüncelerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Felsefe evren ve bütün hakkında belirli bir görüş
elde etmeye çalışan bir çabadır.
B) Felsefe akılcı incelemeye ve yaratıcı düşünceye
dayanır.
C) Felsefe yaşamda karşılaşılan sorunların çözümünü
sağlar.
D) Felsefe insana bir yaşam biçimi önerir.
E) Felsefe, bilginin arayışında olmaktır.
12 - A
Test
1
FELSEFE
Ünite 1: Felsefeyle Tanışma
7. İnsan yaşamını ilgilendiren her şey hakkında akıl yürütüp bunları felsefi problem konusu yapıp sorgulayan
filozof, sadece bir hedefin peşinde koşmamalı ve hiç
bir otoriteye bağlı kalmamalıdır.
10. Felsefenin dinamik bir bilgi olmasını sağlayan sorularıdır. Felsefi sorular madde ile sınırlı günlük hayatımızı
aşar. Çünkü duyularımızın bildirdiği nedenselliğe dayalı
bilgiler felsefi soruları cevaplandırmaya yetkin değildir.
Felsefe soruları, basmakalıp olanla yetinmeyen, zor
tatmin olan, varlığın ve insanın özüne yönelik sorulardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefe yapmanın koşullarından biri değildir?
A) Olaylara çok yönlü bakabilme
B) Yönlendirmelere açık olma
C) Sorgulama yapabilme
D) Akıl ve mantık ilkelerine dayanma
E) Özgür olabilme
Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılır?
A) Bilimsel bilgi felsefenin gelişimine katkı sağlamıştır.
B) Felsefe toplumsal koşullar değerlendirilerek yapılır.
C) Felsefi düşünce özgür toplumsal koşullarda oluşur.
D) Farklı kültürlerle etkileşim felsefenin ortaya çıkışını
hazırlamıştır.
E) Felsefi düşüncelerin ortaya çıkışında önceki düşünceler etkili olmuştur.
9. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin amaçlarından
biri olamaz?
A) Eleştirel düşünüş biçimi geliştirmek
B) Bilgiye ve bilgeliğe ulaşmaya çalışmak
C) Var olan her şey hakkında sorgulama yapmak
D) Nesnel alanlar ile ilgili olgusal doğrulara ulaşmak
E) Yaşamın özünü anlamaya ve açıklamaya çalışmak
A) Varlığın özüne yöneliktir
B) Eleştirel ve sorgulayıcıdır
C) Maddi olanla yetinmez
D) Felsefeyi sürekli yeniler
E) Neden-sonuç ilkesine dayanır
11. Aristoteles’in ünlü yapıtı Metafizik “Bütün insanlar doğal olarak bilmek ister.” cümlesi ile başlar. İnsan evreni,
kendisini çevreleyen dünyayı, içinde yaşadığı toplumu,
geçmişini ve bütün yanları ile kendisini tanımak ve bilmek ister.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Felsefe kapsamlı bilgiye ulaşmaya çalışır.
B) Felsefe varlığı bir yönüyle anlama ve açıklama
çabasıdır.
C) Felsefe insanın kendi yaşamını sorgulamasının bir
ürünüdür.
D) Felsefenin doğuşu büyük filozofların yetişmesiyle
başlamıştır.
E) Felsefe yaşamın farklı yönlerinin merak edilip sorgulanmasıyla başlamıştır.
MEB 2016 - 2017
8. Tüm varolanla ilgili sistemli ve yalnızca akla dayanan
ilk düşünce sisteminin İyonya’da ortaya çıkması tesadüf değildi; Milet kenti tarım ve denizciliğin geliştiği
oldukça işlek bir liman kentiydi. Ekonomik yapının ileri
düzeyde olması, bilgi birikiminin varlığı, hoşgörüyü de
beraberinde getirmiştir. Yani Milet kentindeki ortam,
farklı inanç ve düşüncelere izin verecek kadar hoşgörülüydü.
Buna göre felsefe soruları ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
12. • Epikuros’a göre felsefe; “Mutlu bir yaşam sağlamak
için tutarlı eylemsel bir sistemdir.”
• T.Hobbes’a göre; “Felsefe yapmak doğru düşünmektir.”
•Platon’a göre felsefe; “Doğruyu bulma yolunda düşünsel bir çabadır.”
Aşağıdakilerden hangisi felsefenin tanımının farklı
yapılmasının nedeni olamaz?
KAVRAMA
IM
STİ
TE
KAZ
AN
A) Konularının bireysel nitelikte olması
B) İlgilendiği konuların çeşitli olması
C) İdeal varlıkla da ilgilenmesi
D) Tarihsel süreç içinde farklı amaç ve işleve sahip
olması
E) Filozofların kişisel yaratıcılığına ve düşüncelerine
dayanması
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download