maddenin yapısı ve özellikleri

advertisement
MADDENİN YAPISI
VE
ÖZELLİKLERİ
7. SINIF
NELER ÖĞRENECEĞİZ
•
•
•
•
•
•
ELEMENT VE SEMBOLLERİ
ATOMUN YAPISI
ELEKTRON DİZİLİMİ VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
KİMYASAL BAĞLAR
BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ
KARIŞIMLAR
ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ
Her şey 13 milyar yıl önce başladı. Gerçekleşen büyük patlamanın
ardından evren oluşmaya başladı. Patlama sonucunda oluşan atomlar
uzay boyunca saçıldı.
İlk oluşan atomlar hidrojen, helyum ve döteryumdu. Daha sonra
saçılan bu element atomları diğer elementleri oluşturdu.
Vücudumuzdaki atomlara hiçbir zaman sahip olamazsınız. Çünkü her
nefes aldığımızda veya terlediğimizde atomları içimize alıp dışarı
saçıyoruz. Tabii onlar da zamanla bir başkasının parçası oluyor.
Eski Yunan’da düşünürler maddelerin nelerden oluştuğunu araştırdılar. Yunanlı
bilim adamı Empedokles’e göre her şey dört element dedikleri toprak, hava, su
ve ateşten oluştuğunu söylüyorlardı.
Su
Toprak
Ateş
Hava
Simyacıların döneminde herkes bilgisini kendisine saklamayı çalışmaktaydı.
Sıradan metalleri altına veya gümüşe çevirebilecekleri ümidiyle laboratuarlarda
çalışıyorlardı.
Ayrıca sonsuz yaşamı ve altın yapmayı sağlayan taşlar, filozof taşı olarak anılırdı.
Örneğin J.K Rowling’in “Felsefe Taşı” adlı eserinden uyarlanan “Harry Potter ve
Felsefe Taşı” , Cem Yılmaz’ın “GORA” filminde bu konulardan bahsedilmiştir.
Dünyada bulunan ilk element;
Alman din adamı Albertus Magnus, arsenik elementini
bulan kişidir. Kaşifi bilinen ilk element de arseniktir.
Elementin Tanımı:
Aynı cins atomlardan oluşan maddelere element denir.
Atomik yapıdaki elementler sembollerle gösterilirken, moleküler yapıdaki
elementler formülle gösterilir.
Oksijen atomu ( O )
Oksijen Molekülü O₂
Bakır atomu
(Cu)
Bakır elementi molekül içermez, bu nedenle formülü yoktur. Sadece
sembolü vardır. Aşağıda bazı elementlerin sembolleri ve formülleri
verilmiştir.
Elementin adı
Sembolü
Formülü
Hidrojen
H
H₂
Flor
F
F₂
Sodyum
Na
-
Alüminyum
Al
-
Oksijen
O
O₂
Tabloda 1’ den 20’ ye kadar numaralandırılmış elementleri, latince adları ve sembollerini
İnceleyiniz.
Dünya’da elementlerin tahmini bulunma oranları ( % olarak )
78
21
0,92
AZOT
OKSİJEN ARGON
0.003
KARBON
0.0018 0.00052
NEON HELYUM
Latince adı
Numarası
6
C
KARBON
CARBONEUM
Sembolü
Elementin adı
ATOM VE YAPISI
KİMYASAL BAĞLAR
• Element atomlarını bir arada tutan kuvvetlere
kimyasal bağ denir.
• Kimyasal bağlar ikiye ayrılır:
İyonik
Bağ
Kovalent Bağ
İYONİK BAĞ
• Metal atomları ile ametal
atomları arasında elektron
alışverişi sonucu oluşan
elektriksel çekim kuvvetine
iyonik bağ denir.
KOVALENT BAĞ
• Ametal atomlarının kendi
aralarında elektronlarını
ortaklaşa kullanarak
oluşturdukları bağlara kovalent
bağ denir.
• Kovalent bağ ikiye ayrılır:
• A)APOLAR KOVALENT BAĞ
• B)POLAR KOVALENT BAĞ
APOLAR KOVALENT BAĞ
• Aynı cins atomlar arasında
oluşan kovalent bağa apolar
kovalent bağ denir. Ör: hidrojen
gazı, oksijen gazı
POLAR KOVALENT BAĞ
• Farklı cins atomlar arasında
oluşan kovalent bağa polar
kovalent bağ denir. Ör: su,
karbondioksit CO2
KARIŞIMLARIN
ÖZELLİKLERİ
Saf değildir.
Fiziksel yolla ayrıştırılırlar.
Karışımı oluşturan
maddelerin kimyasal
özelliklerinde değişim olmaz.
Karışımın yapısında farklı
cins atom veya molekül
vardır.
Karışımı oluşturan
maddelerin miktarı arasında
sabit bir oran yoktur.
1)Homojen karışımlar
Her tarafında aynı
özelliği gösteren, tek bir
madde gibi gözüken
karışımlardır.
Homojen karışımlara
genel olarak çözeltiler
denir.
Örnek: tuzlu su, şekerli
su, hava, çeşme suyu,
alkol vb.
2)Heterojen karışımlar
Her tarafında farklı özellik
gösteren karışımlardır.
Örnek: su-zeytinyağı, subenzin, su-kum, sis, ayran,
kaya parçaları vb.
Emülsiyon, süspansiyon,
aerosol ve kolloit çözeltisi
olmak üzere 4 çeşittir.
Download