kimyasal bağlar - DİLEK YEKTA BÖLEK

advertisement
KİMYASAL BAĞLAR
Atomların elektron alış verişi veya elektronlarını ortaklaşa kullanmaları
sırasında atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denir.
KİMYASAL BAĞLAR
Kimyasal bağlar ikiye ayrılır:
1. Ġyonik bağ
2. Kovalent bağ
•
•
•
•
•
KOVALENT BAĞLAR
Ġki ametal arasında elektronların ortaklaşa kullanımıyla oluşan bağa
kovalent bağ denir.
Polar ve apolar kovalent bağ olmak üzere iki çeşittir.
Polar Kovalent Bağlar
Farklı cins iki ametal arasında oluşan bağa polar kovalent bağ denir.
Polar kovalent bağ oluşumunda atomlar arasında elektron alışverişi olm
Son yörüngelerdeki elektronlar ortaklaşa kullanılır.
Polar kovalent bağ sonucunda oluşan molekül bileşik molekülüdür.
• Örnek: ) Oksijen atomunun son enerji seviyesinde altı
elektron, hidrojen atomunun tek olan enerji seviyesinde bir
elektron vardır.
• Su molekülü oluşurken, iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomunun son
yörüngeleri şekildekine benzer girişim yapar. Oksijen atomu son
yörüngesindeki elektron sayısını sekize, hidrojen atomları ikiye
tamamlar.
• Böylece hidrojen ve oksijen atomları son yörüngelerdeki
elektronları ortaklaşa kullanarak aralarında polar kovalent bağ
oluştururlar.
APOLAR KOVALANT BAĞ
• Aynı cins iki ametal atomu arasında oluşan bağa denir.
• Apolar kovalent bağ ile oluşan molekül element molekülüdür. Soy gazl
hariç, diğer gaz halindeki elementlerin molekülleri arasındaki bağ apola
kovalent bağdır.
Örnek : Hidrojen gazının oluşumunda iki hidrojen atomunun
yörüngeleri şekildekine benzer girişim yaparak elektronlarını
ortaklaşa kullanırlar. Böylece iki hidrojen atomu apolar kovalent
bağ ile bağlanarak yörüngelerindeki elektron sayılarını ikiye
tamamlarlar.
ĠYONĠK BAĞ
• Elektron alış verişi ile oluşan kimyasal bağa iyonik bağ denir. Metal ve
ametal atomları arasında görülür.
ÖRNEK : 1
Yemek tuzu, Sodyum (Na) ve Klor (Cl)
elementlerinden oluşur.
• Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi NaCl (Sodyum Klorür)
elementlerinden oluşur. Bunlar bir araya geldiğinde kararlı yapıya geçm
için son yörüngelerini sekize tamamlamak ister. Na atomu son
yörüngesindeki bir atomu Cl atomuna verir.
• Son yörüngeden bir önceki yörünge son yörünge konumunu alır. Sekiz
olur, soygaza benzer ve 1 elektron verdiği için sodyum Na+1 halini alır.
Klor atomu 1 elektron alarak son yörüngesini 8 elektrona tamamlar
(soygaza benzer) ve Cl-1 iyon halini alır. Böylece her iki atom da kararl
yapıya ulaşmıştır. Na ve Cl atomu farklı elektrik yüklü iyon haline
geldiğinden aralarında bir çekim kuvveti oluşur. Bu çekim kuvvetinden
doğan bağa da iyonik bağ denir.
Download