kovalent konjugatları: yapıları ve ımmünojenik özellikleri

advertisement
XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, 2000
BK-P20
SUDA ÇÖZÜNEBİLEN PROTEİN-POLY(N-İSOPROPYLACRİLAMİD)
KOVALENT KONJUGATLARI: YAPILARI VE IMMÜNOJENİK
ÖZELLİKLERİ
Zeynep MUSTAPAEVA, Aydan SALMAN-DİLGÎMEN, Mehmet MUSTAFAEV
GMBAE, TÜBİTAK-MAMP.K.21, 41470, Gebze-KOCAELİ
Sıcaklığa duyarlı Poly (N-lsopropylacrylamid-acrilik acid) Poîy(NlPAAm/AA)
polimerlerinin proteinlerle suda çözünebilen kovalent konjugatları sentezlenmiş,
fiziko-kimyasal ve immünolojik Özellikleri araştırılmıştır. HPLC, electroforez,
viskozimetre ve flüoresans spektroskopisi ile yapılan çalışmaların gösterdiği
sonuçlara göre, BSA’nın Poly(NIPAAm/AA)’a bağlanma tarzı, ağırlık
konsantrasyon oram olan (r)’ye bağlıdır. R değerinin r < l ’de konjugat yapısındaki
protein molekülleri polimer zinciri tarafından yoğun bir şekilde bir kabuk gibi
çevrelenmiştir ve pratik olarak su ortamından izole edilmiştir. R > l’de oluşan
konjugat partikülleri protein moleküllerinin pratik olarak solüsyona dahil
edilebildiği daha serbest (friable) bir forma sahiptirler.
Elektrostatik kompleks oluşum kovalent bağlanma için itici bir güç olarak
Önerilmektedir. BSA’nın polimer ile konjugasyonu yüksek konsantrasyonlu
çözeltilerde sıcaklığa bağımlı faz oluşturma özelliği, düşük konsantrasyonlu sulu
çözeltilerde ise “coil-globule” geçişleri göstermektedir. CP-BSA kovalent
konjugatlannm immünojenik özellikleri incelenmiş ve sıcaklığa bağımlı
çözünürlükleri-immünojenik değişimleri analiz edilmiştir. Konjugatların termal
olarak çökelti mveren konsantrasyonlarında deney farelerinin immünizasyonu
BSA’ya karşı yüksek spesifik immün cevabı oluşturduğu belirlenmiştir.
Bu tip modellenmiş immünojenik sistemlerin aşı teknolojisinde uygulanması
düşünülmektedir.
454
Download