Makro İktisat

advertisement
DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
MAKROİKTİSAT
Dersin Kodu
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin AKTS Kredisi
10
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
-
Haftalık Laboratuar Saati
-
Dersin Verildiği Yıl
1. Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl
Güz / 1. yarıyıl
Dersin Öğretim Üyesi
(Üyeleri)
Doç. Dr. Mehmet Güçlü
Öğretim Sistemi
Uzaktan Eğitim
Eğitim Dili
Türkçe
Dersin Ön Koşulu Olan
Ders(ler)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer
Hususlar
Yok
Staj Durumu
Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin,
• Makro iktisadi kavramsal temelleri edinmelerini,
• Kapalı ve açık ekonomilerin temel işleyiş mantıklarını öğrenmelerini,
• Temel maliye ve para politikalarının analizlerini yapabilmelerini,
sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları
Dersin İçeriği
1. Makro iktisadi kavramları, teorileri ve modelleri açıklayabilme;
2. İktisadi aktörlerin makro ekonomi içerisindeki rollerini tanımlayabilme,
3. Matematiksel yöntemler kullanarak makro iktisat problemlerini
çözebilme
4. Makro iktisadi verileri/gelişmeleri yorumlayabilme ve politika önerileri
sunabilme yeteneği sağlamak
Makroiktisada Giriş, Milli Gelir ve Üretim, Makroekonomide Temel Sorunlar
ve Politika Araçları, Gelir ve Fiyat Düzeyinin Belirlenmesi: Toplam Arz ve
Toplam Talep, Toplam Harcama ve Denge Üretim Düzeyi, Para, Para Talebi ve
Para Piyasası Dengesi, IS-LM Modeli, IS-LM modeli ile politika analizleri,
Açık ekonomi makrosu, Toplam arz ve toplam talep, Toplam Arz (AS):
Ücretler, fiyatlar ve istihdam, Tüketim ve tasarruf, Yatırım harcamaları
Haftalık Ayrıntılı Ders
İçeriği
KONULAR
HAFTA
Teorik Dersler
1
Makro iktisada Giriş
- Ekonomi biliminin tanımı
Uygulama
- Mikro iktisat ve makro iktisat alanlarının
ayrımı
- Makro iktisadın kökenleri
- Makro iktisadın ilgilendiği bazı sorunlar
- Ekonomide devletin yeri
2
Milli Gelir ve Üretim
− Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)
kavramı
− GSYİH'nın hesaplanması ile ilgili temel
bilgiler
− Nominal ve reel GSYİH
− Fiyat endeksleri
− Milli gelir muhasebesi
− GSYİH kavramının sınırları
3
Makroekonomide Temel Sorunlar ve Politika
Araçları
- Ekonomik büyüme kavramı
- Enflasyon sorunu
- İşsizlik sorunu
- Borçlanma sorunu
- Makroekonomi politika araçları
4
Gelir ve Fiyat Düzeyinin Belirlenmesi: Toplam
Arz ve Toplam Talep
− Arz ve talep kavramları
− Toplam talep
− Kısa ve uzun dönemde toplam arz
− Ekonomide denge gelir ve fiyat düzeyi
− Stagflasyon
5
Toplam Harcama ve Denge Üretim Düzeyi
− Toplam üretim ve toplam gelir
− Gelir, tüketim ve tasarruf
− Planlanan yatırım
− Planlanan toplam harcama
− Denge üretim düzeyi
− Dengeye tasarruf-yatırım yaklaşımı
− Devletin modele taşınması
− Harcanabilir gelir ve toplam harcamalar
− Devlet ve denge üretim düzeyi
− Maliye politikası analizi
− Çarpan
6
Para
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Çarpan mekanizması
Para nedir?
Mal para ve fiyat para
Kağıt paranın kökenleri
Para arzının ölçülmesi
Para yaratma süreci
Para çarpanı
Para arzının kontrolü
Zorunlu karşılık oranı
− Reeskont oranı
− Açık piyasa işlemleri
− Para arz eğrisi
7
Para Talebi ve Para Piyasası Dengesi
− Para Talebi
− Denge faiz oranı
− Para politikasının faiz etkisi
− Gelir (fiyat) değişikliklerinin faiz etkisi
− Para piyasası ve mal piyasası bağlantısı
− Maliye politikasının para piyasası etkisi
− Dışlama etkisi
− Çarpan kavramına dönüş
− Para politikası etkinliği ve yatırımın faiz
duyarlılığı
− Karma politika
8
Ara Sınav
9
IS-LM Modeli
− Para ve mal piyasası etkileşimi
− IS eğrisi (türetilmesi, kayması, dışındaki
noktalar, eğimi)
− LM eğrisi (türetilmesi, kayması,
dışındaki noktalar, eğimi)
− IS-LM Modeli: Para ve mal piyasasında
eşanlı denge
− IS-LM ile maliye politikası
− IS-LM ile para politikası
10
IS-LM modeli ile politika analizleri
− Maliye politikaları
− Yatırım, faiz ve maliye politikasının
etkinliği
− Para politikaları
− Para talebi, gelir ve para politikası
etkinliği
− Likidite tuzağı
− Dışlama etkisi
− Karma politikalar
11
Açık ekonomi makrosu
− Ödemeler dengesi ve kur
− Toplam harcamalar ve ticaret
− Sermaye hareketliliği
− Sabit ve değişken kurlar altında politika
− İmkansız üçleme (impossible trinity)
12
Toplam arz ve toplam talep
− IS-LM'den AS-AD'ye
− AS-AD ile politika analizi
− Phillips eğrisi
− Para-miktar teorisi ve paranın nötrlüğü
13
Toplam Arz (AS): Ücretler, fiyatlar ve istihdam
− Ücret yapışkanlığı
Dornbusch ve
Fischer, 8
− Parasal genişlemenin etkileri
− Arz şokları
Ders Kitabı / Malzemesi/
Önerilen Kaynaklar
14
Tüketim ve tasarruf
− Yaşam döngüsü teorisi
− Daimi gelir teorisi
− Aşırı hassasiyet, likidite kısıtları ve
belirsizlik
− Tüketim ve IS-LM çerçevesi
Dornbusch ve
Fischer, 11
15
Yatırım harcamaları
− Sabit yatırım (Neoklasik yaklaşım)
− Sabit yatırıma alternatif yaklaşımlar
− İkamet yatırımı
− Stok yatırımı
Dornbusch ve
Fischer, 12
16
Final Sınavı
Dornbusch, R. ve Fischer, R., Makroekonomi, Akademi Yayını, 1998
Ertek, T., Temel Ekonomi, Beta Basım Yayın, 2011
Case K.E., Fair R.C. ve Oster S.M., Ekonominin İlkeleri, Palme Yayıncılık,
2010
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Devam
Yarıyıl (Yıl) Notuna % Katkısı
Laboratuar
-
Uygulama
-
Arazi Çalışması
-
Derse Özgü Staj (Varsa)/
-
Ödev
-
Sunum
-
Projeler
-
Seminer
-
-
Ara sınavlar
Final
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı
Notuna Katkısı
20
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı
Notuna Katkısı
80
100
TOPLAM
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
16
5
80
Sunum / Seminer Hazırlama/
2
2
4
Ödevler
16
4
64
Ara sınavlar
1
25
2
2
2
50
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
2
2
2
50
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Proje
TOPLAM
300
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
Öğrenme
Çıktıları
PÇ1
PÇ2
ÖÇ1
5
4
ÖÇ2
4
5
300/30=10 ECTS
PÇ3
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
2
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
4
5
5
5
5
5
2
PÇ10
5
ÖÇ3
ÖÇ4
PÇ4
5
4
* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük
5
5
2 Düşük
5
5
5
3 Orta
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4 Yüksek
5 Çok yüksek
PÇ16
Download