Ders Bilgi Formu (Türkçe) Ders Adı: Makro İktisat Bölüm/Program

advertisement
Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
Makro İktisat
Kredi
4
Yıl-Dönem
2012-2013/Bahar
Bölüm/Program/ABD
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Kodu
İKT
Ders Düzeyi
Lisans
Seçmeli/Zorunlu
Zorunlu
Öğretim Dili
Türkçe
*Öğretim Elemanları: Doç. Dr. Ozan BAHAR ([email protected])
.Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır.
Saatler/Kredi:
T 3 U 0 L 0 K 3
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım
Ders Amaçları: Öğrencilerin, makro iktisat hakkında genel bir bilgiye ve öngörüye sahip olmalarını, referans
modeller açısından yorumlar yapabilmelerini ve bu alandaki konulara ilişkin olarak uygulama yapmalarını
sağlamak.
Ders İçeriği:
I. Hafta
Makro Ekonominin Araştırma Alanı
II. Hafta
Ekonomik Dalgalanmalar ve Modeller
III. Hafta
Gayrisafi Milli/Yurtiçi Hasıla, Ölçülmesi ve Diğer Milli Gelir Kavramları
IV. Hafta
İşsizlik, Faiz Oranı ile Döviz Kurunun Ölçülmesi ve Ödemeler Bilançosu Kavramı
V. Hafta
Stok-Oran Değişkenleri
VI. Hafta
Ekonomik Karar Birimleri ve Faaliyetleri ile Devri Akımlar Modeli
VII. Hafta
Girdi-Çıktı Tablosu ve Sosyal Hesaplar Matrisi
VIII.Hafta
Ara Sınav
IX. Hafta
Klasik Model ve Temel Varsayımları
X. Hafta
Klasik Modelde Mal ve Para Piyasası
XI. Hafta
Keynesyen Model ve Klasik Modele Getirdiği Eleştiriler
XII. Hafta
Kamu Kesimi ve Toplam Talep ile Açık Ekonomilerde Denge Gelir Düzeyi
XIII.Hafta
Para, Faiz ve Milli Gelir: IS-LM Modeli
XIV.Hafta
Mal ve Para Piyasalarında Eş Anlı Denge
XV. Hafta
IS-LM Modelinin Formülasyonu ve IS-LM-BP Modeli
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci;
1.Makro ekonominin araştırma alanı ile mikro ve makro arasındaki farklılığı açıklar.
2.Ekonomik dalgalanmalar ve modeller hakkında yorumlar yapar
3.Gayrisafi Milli/Yurtiçi Hasıla, Ölçülmesi ve Diğer Milli Gelir Kavramlarını tanımlar
4.Klasik ve Keynesyen model ile bunların temel varsayımlarını ifade eder ve bunlara ilişkin olarak uygulamalar
yapar
5.Mal ve para piyasalarındaki eş anlı denge ile formülasyonunu açıklar ve bunlara ilişkin olarak uygulamalar
yapar
6.IS-LM-BP modelini yorumlar
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara sınav: %40; Yarıyıl sonu sınavı: %60
Ders Kitabı:
K. YILDIRIM, D. KARAMAN ve M. TAŞDEMİR Makro Ekonomi, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 9. Baskı,
2010.
Önerilen Kaynaklar:
YETKİNER Sorularla Makro İktisat, Ankara: Efil Yayınevi, 2010.
Ön/Yan Koşulları:
Download