Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı

advertisement
Mezunların Çalışma Alanları
Kalkınma Ajansları
Kalkınma Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Üniversiteler
Birleşmiş Milletler
Şehir Planlama Büroları
Özel Sektör Firmaları
Yerel Yönetimler
Başlangıç Yılı: 1966-1967 Akademik Yılı
Mezun Olan Toplam Öğrenci Sayısı – 2013: 135
Bölge
Planlama
Yüksek
Lisans
Programında Geliştirilen Proje Örnekleri
•
•
•
•
•
•
•
•
Başvuru Koşulları
•
•
•
•
•
•
•
•
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ya da ilgili bir
alandan mezun olmak
ODTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavından minimum 65
almak
ALES sınavından sayısal puan türünden minimum
55 almak
Lisans mezuniyet not ortalamasının minimum 2,25
olması
2 Referans Mektubu
Niyet mektubu (çevrimiçi formda)
Profolyo (lisans eğitimi boyunca yapılan çalışmaları
kapsayan)
Mülakat
Kentsel Çeşitliliğin Yönetimi: Bugünün Aşırıçeşitlenmiş Kentlerinde Sosyal Bütünleşme, Sosyal
Hareketlilik ve İktisadi Performansın Yaratılması, 7.
Çerçeve Projesi 2013-1017
URBAN-NET Projesi, “Yeni Koşullara Uyum
Sağlayan Dayanıklı Kentler için Sürdürülebilir Arazi
Kullanım Politikaları” 2009-2010
URBAN-NET Projesi, “Kentsel Turizm ve İklim
Değişikliği”, 2009-2010
“Sürdürülebilir kentsel gelişme için bütünleşik
kentsel gelişme stratejisi eylem planı hazırlanması
projesi”, 2009
“İstanbul Hizmet Sektörü Çalışması” İstanbul Büyük
Şehir Belediyesi desteğiyle, 2007-2008
“Istanbul’un eylem planlamasına yönelik mekansal
gelişme stratejileri: Araştırma ve model geliştirme
çalışması” İstanbul Büyük Şehir Belediyesi
finansmanı ile, 2003-2005
“Sanayi Odakları Deneyimine Dayalı Olarak
Bölgesel Gelişme Kuram ve Politikalarının Yeniden
Tanımlanması” TUBİTAK, 2002-2005
“Kentsel bölgeler için yeni örgütlenme modelleri
ve gelişme stratejileri: Türkiye’de yeni dönemde
ortaya çıkan kentsel bölgelerde rekabetle sosyal
bütünleşmeyi uzlaştıran çok katmanlı yönetişim
modellerinin geliştirilmesi” TUBITAK finansmanı ile,
2006-2008
Bölge
Planlama
Yüksek Lisans
Programı
crp.metu.edu.tr/programs/
master-regional-planning
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
T: 0 312 210 22 04
F: 0 312 210 79 65
crp.metu.edu.tr
[email protected]
Bölge Planlama Yüksek
Lisans Programı
Fen Bilimleri Enstitüsü
GENEL BAKIŞ
Bölge Planlama 1950’lerde bölgesel eşitsizliklerin
ortadan kaldırılması amacı ile gündeme gelmiş bir bilim
dalıdır. Ancak, Dünya’nın sosyo-ekonomik yapısında
yaşanan hızlı dönüşümler, mekansal konularda
yeni bakış açılarının ortaya çıkmasına, mekansal
örgütlenmede yeni tartışmaların gündeme gelmesine
ve mekanla ilgili yeni kavramların gelişmesine neden
olmuştur. Günümüzde kentsel, kırsal, metropol,
metropolitan bölge, bölge gibi mekansal birimleri
tanımlamada kullanılan kavramlar sürekli bir dönüşüm
içindedir. Diğer bir dönüşüm ise planlamaya ilişkin
kavramlarda yaşanmıştır. Planlamanın günümüzdeki
anlamı, 1950 ve 1960’larda kullanılan anlamıyla
çakışmamaktadır. Anlamlarında değişikliğe uğramış
iki terimden oluşan bölge planlama, 1950’lerdeki ve
1960’lardaki anlamından oldukça farklı bir içeriğe
sahiptir. Bugün gerek ekonomi gerekse sosyal ve
ekolojik gelişmenin yönlendirilmesi konularını kapsayan
geniş bir çerçeve ve farklı uzmanlaşma alanları
sunmaktadır.
Bölge Planlama Programı’nda, planlamanın amaçları,
sosyal ve ekonomik durumlar açısından geliştirilmiş,
gelişim sürecini yönlendiren, demokratik kurallar ile
yönetilen bir yerel/bölgesel yapının oluşturulması
şeklinde tanımlanmaktadır. Bu yapının gelişimini
başarmak için, planlamanın hedeflerinden; büyüme
potansiyeli ile uygulanabilir iktisadi yapı, yeni durumlara
adapte olmak ve uluslararası ölçekte yarışabilmek için
öğrenme kapasitesi, yaşanabilir ve sürdürülebilir çevre
ve dış dünya ile bağlantının oluşumunu mümkün kılan
ve yerel ölçekte gelişim potansiyelini ortaya çıkaran
bir yönetişim sistemi ile tutarlı olan düzenlemelerin
tanımlanması gerekir.
Yerel/bölgesel ölçekte bu hedeflere ulaşmak için
plancılara ihtiyaç vardır. Ancak, plancıların önceki
fonksiyonlarına ek olarak yeni düzenlemelerde ve
yönetişim sisteminde farklı rollerle başa çıkması
gerekmektedir.
Plancıların, araştırma yaparken,
kalkınma ve mekana ilişkin kararlar verirken teknisyen
rolünü, ve farklı sosyal gruplar ile yerellik/bölge üzerine
kararlar ortaya koyarken arabulucu ve görüşmeci
rolünü üstlenmeleri gerekmektedir. Plancıların rolünün
mekansal gelişmede karar vermeden, yerelliğin
üyelerine onların tercihlerine göre dünya sistemlerine
uyum sağlamak amacıyla yardım sağlamaya ve onların
yaşam koşullarının ortaklaşa belirlenmiş öncelikler ile
uyumlu olmasından emin olunmasına kadar değişmesi
bu yüzdendir. Bölge Planlama Programı tüm bu
işlevlerin sorumluluğunu alabilecek insan gücünün
eğitilmesini amaçlamaktadır.
Araştırma ve İlgi Alanları
Bölgesel Kalkınma Kuramları, Ekonomik Kalkınma
Paradigmalarının Değişimi, Endüstriyel Kalkınma Konusunda Yeni Kuramsal Tartışmalar, Değişen Ekonomik
ve Politik Yapı ve Sonuçları, Hizmet Endüstrileri
Yeni Yönetişim Biçimleri ve Yeni Kurumların Ortaya Çıkışı, Bölgesel Analiz Yöntemleri ve Planlama Teknikleri, Bilgi, Öğrenme, Inovasyon, Sosyal
Bütünleşme, Rekabet Politikaları (Küme Geliştirme
Politikaları, Bölgesel Innovasyon Stratejileri (RISs),
vb.), Bölgesel Uyum Kapasitesi, Esneyebilirlik ve Planlama
Ders Programı
İlk Dönem
RP 501 Bölge Planlama Stüdyosu (4-8)8
RP 511 Planlama Teorisi (3-0)3
RP 532 Bölgesel Analiz Yöntemleri ve Mekansal Örgütlenme (3-0)3
Seçmeli(3-0)3
İkinci Dönem
RP 534 Değişen İktisadi ve Politik Yapı (3-0)3
RP 546 Bölgesel Ekonomik Yeniden Yapılandırma
Üzerine Atölye
CP 570 Tez Semineri Kredisiz
CP 524 İleri İstatistik Teknikleri Uygulaması – Seçmeli
(3-0)3
Üçüncü Dönem
RP 500 M.R.P. Tez (Bölge Planlama Lisansüstü Tezi)
Kredisiz
Dördüncü Dönem
RP 500 M.R.P. Tez (Bölge Planlama Lisansüstü Tezi)
Kredisiz
Toplam en az kredi: 29
Kredili ders sayısı (en az): 8
Download