Mimaride kimlik

advertisement
Mimaride kimlik
Kimlik
• Kimlik bir nesnenin diğer nesnelerle arasındaki
fark edilebilir olma durumudur.
• Bir nesnenin, tek, yekta ve özgün olma hali
anlamında kullanılmaktadır.
• Kimlik insanoğlu, toplum için ne ise yaşanan
ortam ve çevre için de odur.
• Kimlik, sadece bireylerin değil, çevrenin,
toplumun ve kentlerin de kendilerini ifade
etme aracıdır.
• Çevre yaşayan bir organizmadır. Çevre kimliği
de bu organizmanın karakteridir.
• Çevresel kimlik; mimari, mekansal ve kentsel
kimlik olarak çeşitlenmektedir
• kentsel algılama ve kent imajını kimlik
elemanları belirler (Lynch, 1960).
Kimliği Oluşturan Bileşenler (kimlik
unsurları)
• kimlik kavramının, sosyal ve kültürel yönleri
ve..
• Bireysel kimlik, grup kimliği, toplumsal veya
milli kimlik gibi çeşitleri vardır.
• Toplumun sosyo-davranışsal boyutunu içeren
çevresel kimlik de kendi içinde kentsel mimari
ve mekansal şeklinde ayrılır (Beyhan, 2004).
Toplumsal Kimlik
• Toplumların tarih sürecinde oluşturdukları
kentleşme, toplumun yapısını
şekillendirmektedir.
• Toplumun kimliği, kent uygarlığına ait birikimin
kent kimliğinde kalıcı bir yer edinmesiyle
gerçekleşmektedir (Örer, 1993).
• çevresel kimlik unsurları ile kültürel değerler
arasında çok önemli benzerlikler
bulunmaktadır (Lim, 1984).
Milli kimlik
• Milli kimlik, bir uygarlığın tarih boyunca ortaya
koyduğu değerler cümlesidir.
• Bu değerler; hayat tarzı, gelenek ve görenekler,
inşaat tekniği, semboller, vb. olabilir (Battalgazi,
1989).
• Özellikle farklı toplum ve bölgelerdeki mimari
yapılar incelendiğinde, bu değerler daha iyi
anlaşılmakta ve ulusların farklı kimliklere sahip
olduğu ve farklılaşmanın bu şekilde gerçekleştiği
gözlenmektedir.
Çevresel Kimlik
• Çevrede görülen her türlü “somut” oluşum,
çevresel kimliğin birer parçasıdır.
• Doğal ve yapay çevre bir bütün olarak
birbiriyle ve toplumsal kimlikle sürekli
etkileşim içindedir.
• İnsan, doğal çevreyi etkileyerek “yapay” çevre
oluştururken, bir yandan da doğayı hakimiyeti
altına almaya çalışır
Çevre ve toplumun birbirine bağlı
değişimi
• doğal çevrenin değişimi ve yapay çevrenin
oluşumu toplumun karakterine bağlı olarak
gelişirken..
• çevrenin mevcut durumu da toplumun
gelecekteki yapısını etkiler.
• Bu karşılıklı etkileşim sonucu toplum ve
çevrenin ortak bir “kimliği” oluşur (Erenoğlu,
1998).
Çevrenin doğal ve kültürel bileşenleri
• Çevre biçimlenişi, doğa ve insan unsurlarına
• çevrenin kimliği ise de doğal ve kültürel
bileşenlerine bağlı olarak oluşur (Binle ve
Ertan, 1992).
• Çevresel kimlik, topografya ve iklime bağlı
olarak ortaya çıkan arazi kullanımı kültürüyle
yakından ilişkilidir.
Mimari Kimlik
• Mimari kimlik, bina ve
yakın çevresi için mimar
veya kullanıcı tarafından
oluşturulan ayırt edici
özelliklerle vücut bulur
(Hacıhasanoğlu, 1996).
Isparta Keçeci mahallesi, Uzun
sokak’ta bir ev
Mimari kimliğin oluşmasında etkili
faktörler
Mimari kimliğinin ortaya çıkmasında etkili
faktörler:
• kent planlamasına dair kararlar,
• imar, iskan ve koruma planları ve
uygulamaları
• mimari üsluplar,
• mevcut malzeme kaynakları
• ve yapı teknolojisi kullanımıdır (Erton, 1995).
• fiziksel bir özelliğin mimari kimlik unsuru
oluşturabilmesi için toplum tarafından kabul
görmüş olması,
• kitlesel etki oluşturması,
• yerleşimde odak noktası özelliği taşıması
• Ve çevre ile uyum içinde olması gibi unsurlar
gerekmektedir (Binle ve Ertan, 1992).
• mimari kimlik, milli kimlik ile etkileşim
içindedir.
• Bir yerin mimari kimliğinin oluşmasında,
topluma ait gelenek-görenek, folklorik
özellikler ve hayat tarzı yanında toplumun
tarihi süreçte gelişen yapım kültürü etkilidir.
Mekansal Kimlik
• Mekan kimliği; o mekanı kullanan kişilerin,
grupların, toplulukların sosyal ve kültürel
yapılarına, yaşantılarına, alışkanlıklarına bağlı
olarak şekillenmektedir (Tosun,1999).
• mekan insanların oluşturduğu ve sonrasında
da kullanıcısına kendine ait bir kimliğe sahip
olduğunu hissettiren bir yapı olmak
durumundadır.
Kentsel Kimlik
• Kentler özgün karakterleri ile kimlik kazanırlar.
• Kentsel kimlik, bir kenti tanımlayan ve
diğerlerinden ayıran, belirleyici nitelikteki
bileşenler bütünüdür (Ünügür, 1996).
• Mimari ve kentsel açıdan özgün karakterlerini
kaybeden kentler ise sıradanlaşır ve sıradan bir
yerleşim kimliğine bürünürler
• Kent sadece en, boy, yükseklik ve zamandan
oluşan dört boyutlu bir şemayla
tanımlanamaz.
• Kentte, insanın algı-sezgi ile kavradığı, bilgi
birikimi, tecrübesi ve kültürü ile
değerlendirdiği daha birçok unsurdan oluşan
gizli-açık mesajlar vardır.
• sosyal kökenli bu mesajlar kent kimliğinin
oluşmasında oldukça etkilidir (Örer, 1993).
Download