İÇİNDEKİLER

advertisement
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ .................................................................................................................. 1
BÖLÜM 1: TEMEL İSTATİSTİK KAVRAMLARI ........................................... 7
1.1. Evren, Kitle, Gözlem, Örneklem ve Güven Düzeyi......................................... 7
1.2. Örnekleme Teknikleri ............................................................................................ 8
1.2.1. Basit Rastlantısal Örnekleme .................................................................... 8
1.2.2. Tabakalı Örnekleme .................................................................................14
1.2.3. Sistematik Örnekleme ..............................................................................15
1.2.4. Küme Örneklemesi ..................................................................................16
1.3. Minimum Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi...........................................17
1.4. Ölçek .......................................................................................................................19
1.4.1. Gruplama Ölçek........................................................................................19
1.4.2. Sıralama Ölçek...........................................................................................19
1.4.3. Eşit Aralıklı Ölçek ve Oran Ölçek .........................................................20
1.5. Frekans Dağılımı ve Histogram ..........................................................................20
1.5.1. Frekans Dağılımı .......................................................................................20
1.5.2. Histogram ..................................................................................................24
1.6. Uçdeğer ve Kutu Grafiği .....................................................................................24
1.6.1. Minimum ve Maksimum Değerlere Dayanan Yaklaşım .....................26
1.6.2. Çeyrekler Arası Aralık Değerine Dayanan Yaklaşım...........................28
1.6.3. Menteşe Derinliklerine Dayanan Yaklaşım ...........................................31
1.7. Olasılık Kavramı ve Rastlantı Değişkenleri ......................................................36
1.7.1. Olasılık Kavramı .......................................................................................36
1.7.2. Rastlantı Değişkenleri...............................................................................37
1.7.3. Sürekli Rastlantı Değişkenleri için Olasılık Dağılımları ......................37
ix
1.7.4. Normal Dağılım ........................................................................................38
1.7.5. Binom ve Poisson Dağılımlar .................................................................40
BÖLÜM 2: BETİMLEYİCİ İSTATİSTİK ....................................................... 45
2.1. Merkezi Eğilimin Ölçülmesi................................................................................45
2.1.1. Ortalama .....................................................................................................46
2.1.2. Ağırlıklı Ortalama .....................................................................................47
2.1.3. Sınıflandırılmış Gözlemler İçin Ortalama .............................................48
2.1.4. Ortanca .......................................................................................................50
2.1.5. Mod .............................................................................................................52
2.1.6. Değişim Aralığı Orta Değeri ...................................................................54
2.2. Dağılmanın Ölçülmesi .........................................................................................55
2.2.1. Minimum, Maksimum ve Değişim Aralığı ............................................57
2.2.2. Dörttebirlik (Çeyreklik) ve Yüzdelikler .................................................57
2.2.3. Ortalama Sapma ........................................................................................61
2.2.4. Varyans ve Standart Sapma .....................................................................63
2.2.5. Sınıflandırılmış Gözlemler İçin Varyans ve Standart Sapma .............65
2.2.6. Varyans Katsayısı ......................................................................................66
2.2.7. Çarpıklık .....................................................................................................69
2.2.8. Basıklık .......................................................................................................74
BÖLÜM 3: ÇIKARIMSAL İSTATİSTİK .......................................................... 79
3.1. İki Değişken Arasındaki İlişkinin Ölçülmesi ....................................................79
3.1.1. Gruplama Ölçekte İlişkinin Ölçülmesi ..................................................80
3.1.1.1. Phi Katsayısı ............................................................................80
3.1.1.2. Chi-Kare Testi .........................................................................83
3.1.2. Sıralama Ölçekte İlişkinin Ölçülmesi .....................................................89
3.1.2.1. Spearman’ın sıralama Korelasyon Katsayısı .......................89
3.1.2.2. Kendall’ın Tau İstatistiği ........................................................93
3.1.3. Eşit Aralıklı ve Oran Ölçekte İlişkinin Ölçülmesi ...............................98
3.1.3.1. Pearson’ın Korelasyon Katsayısı ..........................................98
3.2. Örneklemlerin Karşılaştırılması ....................................................................... 103
3.2.1. Gruplama Ölçekte Örneklemlerin Karşılaştırılması ......................... 103
3.2.1.1. Chi-Kare Testi – 2 × 2 Tablolarda.................................... 103
3.2.1.2. Chi-Kare Testi – 2 ×j Tablolarda ...................................... 106
3.2.1.3. Chi-Kare Testi – i ×j Tablolarda ...................................... 110
3.2.2. Sıralama Ölçekte Örneklemlerin Karşılaştırılması ............................ 112
3.2.2.1. Mann-Whitney U-Testi ....................................................... 112
3.2.2.2. Kruskal-Wallis H-Testi ....................................................... 117
x
3.2.3. Eşit Aralıklı ve Oran Ölçekte Örneklemlerin Karşılaştırılması ...... 124
3.2.3.1. Student’ın t-Testi (Bağımsız Örneklemler t-Testi) ......... 124
3.2.3.2. Eşli Örneklemler t-Testi ..................................................... 132
3.2.3.3. Tek-Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ............................ 135
3.2.3.4. İki-Yönlü Varyans Analizi .................................................. 149
3.2.3.5. İki Bağımsız Örneklem Kolmogorov-Simirnov Testi ... 159
BÖLÜM 4: MEKANSAL ÖRNEKLEME ....................................................... 169
4.1. Mekansal Basit Rastlantısal Örnekleme.......................................................... 169
4.2. Mekansal Sistematik Örnekleme ..................................................................... 177
4.3. Mekansal Tabakalı Örnekleme ........................................................................ 180
4.4. Mekansal Tabakalı Sistematik Hizalanmamış Tasarım Örnekleme .......... 181
4.5. Mekansal Küme Örneklemesi.......................................................................... 184
BÖLÜM 5: MEKANSAL BETİMLEYİCİ İSTATİSTİK ................................ 187
5.1. Merkezi Eğilimin Ölçülmesi............................................................................. 187
5.1.1. Ortalama Merkez ................................................................................... 188
5.1.2. Ağırlıklı Ortalama Merkez .................................................................... 190
5.1.3. Ortanca Merkez ..................................................................................... 193
5.2. Dağılmanın Ölçülmesi ...................................................................................... 194
5.2.1. Standart Uzaklık ..................................................................................... 194
5.2.2. Ağırlıklı Standart Uzaklık ...................................................................... 197
5.2.3. Standart Sapma Elipsi ........................................................................... 199
BÖLÜM 6: MEKANSAL DESEN ANALİZİ ..................................................207
6.1. Kuadrat Analizi .................................................................................................. 208
6.1.1. Kuadrat Analizinde Mükemmel Kümenin Sınanması ..................... 215
6.1.2. Kuadrat Analizinde Mükemmel Dağınıklık/Tekdüzelik Sınaması 218
6.1.3. Kuadrat Analizinde Rastlantısallık Sınaması...................................... 221
6.1.4. Kuadrat Analizinde Varyans/Ortalama Oranının Kullanılması ..... 225
6.2. En Yakın Komşuluk Analiz Teknikleri .......................................................... 229
6.2.1. En Yakın Komşu Analizi ..................................................................... 229
6.2.2. Yüksek Derece En Yakın Komşu Analizi ........................................ 235
6.2.3. En Yakın Komşu Analizinde Donnely Düzeltmesi ........................ 239
6.3. Ripley’in K Fonksiyonu ..................................................................................... 243
BÖLÜM: MEKANSAL OTOKORELASYON ................................................255
7.1. Global Mekansal Otokorelasyon Teknikleri .................................................. 256
7.1.1. Moran’ın I Endeksi ................................................................................ 256
7.1.2. Geary’nin C Oranı ................................................................................. 267
7.2. Yerel Mekansal Otokorelasyon Yöntemleri .................................................. 277
xi
7.2.1. Getis-Ord G* Yerel İstatistiği.............................................................. 278
7.2.2. Anselin Yerel Moran’ın I İstatistiği ..................................................... 284
EKLER .............................................................................................................297
BİBLİYOGRAFYA .......................................................................................... 319
xii
Download