örnek (boşu sonunda) - Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi

advertisement
1
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
Kodu
Yarıyılı
ve Sınıfı
3.1
Veritabanları
BBY303
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersi Veren Öğretim
Elemanı
Dersin Süresi
(Dersin başarı ile
tamamlanması için gereken
haftalık, dönemlik ve yıllık
süre)
Türkçe
Zorunlu ( x )
Seçmeli ( x )
Prof.Dr. Tülay Fenerci
Dersin Tanımı
İlişkisel veri modeline göre bir veritabanı tasarlama, tasarım için
normalizasyon, NIAM ve E-R modellerini uygulama, Access
üzerinde sistemin yaratılması, sorgulama dili SQL ile erişim ve
güncelleme yapabilme.
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
(Saat/Hafta)
x
Dönemlik (Haftalık Yıllık (Dönemlik ders
ders saati x eğitim saati x 2)
dönemindeki
hafta
sayısı)
2x14
Haftalık
10 hafta
Derste Kullanılan Öğretim
Yöntemler
Kredisi
U/AKTS
4/7
Kuramsal bilgi aktarımı, seçilen örnek(ler) üzerinden sunum, ve
uygulama
Ders Düzeyi
Ön koşulları: Yok
Amaçları: 1-Bireyin ilişkisel veri modelini anlaması;
2-Bir tasarım yöntemini uygulayabilmesi
3- Tasarımı bir sisteme aktararak test edebilme
Ders kitabı:
Diğer kaynaklar / materyaller:
Elmasri, Ramez ve Shamkat B. Navathe.Fundamentals of Datase Systems.6th ed. Boston: Addison
Wesley, 2011.
Congar, Stewe. Hands-on Database;an introduction to database design and development.Boston:
Prentice Hall,2012Powell, Calvin. Beginning Database Design. Indiana, Wiley Publishing Inc., 2006
1
2
Ders Kapsamında Geçen
Anahtar Kavramlar
(Dersinizde kullandığınız
alanla ilgili kavramları
lütfen tanımlayınız)
Veritabanı: Sınırlandırılmış ilişkili veriler topluluğu.
Veritabanı Yönetim Sistemi: Veritabanı tablolarını yaratan,
veriler üzerine güncelleme, erişim, rapor üretme gibi
fonksiyonları yerine getiren, form üreten, veri güvenliği ve
bütünlüğünü sağlayan bir yazılım. .
İlişkisel Model: Tablo veri yapısı kullanılarak sıra ve
sütunlardan oluşan ve anahtarlarla bağıntıların sağlandığı bir
veri modelleme türü. Kuramsal tabanı, küme kuramı ve “first
order predicate order”a dayanır
Veritabanı Tasarımı: Programla veri ve işlem arasındaki
bağımsızlığa veri soyutlama denir. Bir VTYS, kullanıcıya verinin
yalnız kavramsal temsilini sunar ama verinin nasıl depolandığı ve
işlemlerin nasıl yürütüldüğüne dair ayrıntıları sunmaz. Veri modeli
de bu kavramsal temsili sağlayan bir tür veri soyutlamadır. Veri
modeli nesne, onların özellikleri ve nesneler arası ilişkiler gibi
mantıksal kavramları kullanır.
Değerlendirme*
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuar
Diğer
Yıl Sonu Sınavı
Adedi
1
Etki Oranı %
30
1
10
1
20
1
80
* Dersin özelliğine göre eklemeler yapılabilir.
* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.
2
3
DERS PLANI
Hafta
Ana Temalar ve Konular
1
Giriş: İlişkisel veri modeli kavramları
2
Veritabanı ve veritabanı yönetim sistemi yapı, işlev ve özellikleri
3
İlişkisel veri modeli
4
5
Devam
Tasarım yöntemleri ve uygulama
6
Devam
7
Devam
8
Devam
9
Devam
10
Devam
11
SQL
12
Devam
13
Devam
14
Son Değerlendirme
Aşağıdaki çizelge dört yıllık lisans programını tamamlayan öğrencilere bu program
kapsamında kazandırılması amaçlanan bilgi ve becerileri içermelidir. Her öğretim
elemanından, aşağıdaki çizelgede programın genel amaçlarını kendi görüşleri doğrultusunda
sıralayıp, bu dersin programın genel amaçlarını ne kadar karşıladığını 3’lü ölçekle
değerlendirmesi beklenmektedir.
DERSİN BÖLÜM PROGRAMINA KATKISI
.BBY
Programı
Tarafından
Kazandırılması Amaçlanan Bilgi ve Beceriler
1
2
Öğrenciye
Bilgi-belge yönetimine ilişkin terim ve kavramları (yabancı-Türkçe)
kullanma,
Toplumsal, ekonomik ve kültürel değişimlere duyarlı olmayı
sağlayarak sorunları doğru analiz edebilme ve bu doğrultuda mesleki
3
1
2
3
x
x
4
perspektif geliştirme,
3
Disipline ilişkin sorunları görme, eleştirel bakış açısıyla
değerlendirme ve çözüm üretme,
x
4
Sistematik düşünme yetenek ve kapasitesini geliştirme,
x
5
Disiplinler arası bakış açısı ve değerlendirme yapabilme,
x
6
Bilgiye gereksinim duyan, gereksindiği bilgiyi tanımlayabilen, bilgiyi
arama, bulma ve değerlendirme becerisine sahip olan bilgi toplumu
bireylerini kazanmada gerekli olan programları oluşturma,
x
7
Bilgiye seçici biçimde erişim için gerekli olan alt yapıyı oluşturma ve
ilgili yöntem ve teknikleri kavrama,
8
Ulusal ve evrensel düzeyde bilgi erişim sistemlerindeki bilgi erişim
süreçlerini değerlendirme,
9
Her alana ilişkin genel ve özel konulu bilgi kaynaklarını tür ve içerik
olarak tanıma,
10
Osmanlıca kaynakları ve metinleri okuma ve değerlendirme,
11
Mevcut ve potansiyel kullanıcılarla iletişim kurma,
x
12
Bilgi merkezi türlerine göre kullanıcı gruplarına yönelik hizmetler
konusunda kuramsal bilgi alt yapısını oluşturma,
x
13
Bilginin düzenlemesi için gerekli bilgi ve teknikleri kullanma,
x
14
İletişim ve bilgi teknolojilerine yönelik ürün, sistem ve modellerini
tanıyarak, doğru ve yerinde kullanma,
x
15
Farklı disiplinlerde üretilen bilginin sayısal niteliğinin ölçülebilmesi
ve bilgi hizmetlerinin değerlendirilmesi,
16
Bilgi merkezlerini yönetme ve işletme bilgi ve becerilerini
kazandırmak.
Dersin :
1: Hiç Katkısı Yok, 2: Kısmen Katkısı Var,
x
x
3: Tam Katkısı Var.
NOT: Bu form dört sayfadan oluşmaktadır, forma eklemek istedikleriniz varsa lütfen
belirtiniz.
4
Download