Veri Enformasyon Bilgi Veri Tabanı Veri tabanı`nın faydaları nelerdir

advertisement
Veri
Olgu, kavram ya da komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimsel gösterimi. Veriler
ölçüm, sayım, deney, gözlem ya da araştırma yolu ile elde edilmektedir. Ölçüm ya da sayım yolu ile
toplanan ve sayısal bir değer bildiren veriler nicel veriler, sayısal bir değer bildirmeyen veriler de nitel
veriler olarak adlandırılmaktadır.
Enformasyon
Enformasyon (malumat) işlenmiş, düzenlenmiş, ilişkilendirilmiş, anlam katılmış, alıcısında fark yaratan
yeni etkilere zemin hazırlayan veridir.
Bilgi
Enformasyondaki verinin sonuçlar çıkarılmış ya da anlam kazanmış haline bilgi denir. Enformasyonda
potansiyel bilgi gizlidir.
Veri Tabanı
Birbirleriyle ilişkili olan verilerin birlikte tutulduğu yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir ve
anlamlandırılabilir kullanım amacına uygun olarak sistemli bir şekilde toplanmış düzenli bilgiler
topluluğudur.
Veri tabanı'nın faydaları nelerdir?



Veritabanı kullanmak veri tekrarlarını ortadan kaldırır veya en aza indirir. Buda bize vakitten
kazanç sağlar.
Bellek alanı israfını önler.
Veri bütünlüğü sağlamamıza yardımcı olur. Verilerimizi bir düzen içinde tutmanızı sağlar.
Veri tabanı'nın riskli yönleri nelerdir?


Kurulum ve bakımı ücretli sistemler kullanıldığında normal dosya sisteminden pahalı olabilir.
Sistem içinde bazı bileşenler iyi hazırlanmazsa sistem bir bütün olarak başarısızlığa
uğrayabilir.
Veritabanı Yönetim Sistemi Nedir?
Elektronik ortamda ki verilerin yönetilmesinden (yani veritabanından) sorumlu olan programlara
verilen isimdir. Veritabanı yönetim sistemleri;







Veritabanındaki tabloları oluşturmak,
Tablolara kayıt eklemek, silmek, güncellemek,
Belirtilen koşullara göre verileri sorgulamak ve raporlamak,
Verilere erişim için gereken izinleri belirlemek,
Verilerin yedeklenmesi işlemlerini gerçekleştirmek,
Verilere yetkisiz erişime engel olmak,
Verilerin analizini gerçekleştirmek, gibi görevleri yerine getirirler.
Veri tabanı yönetim sistem yazılımları
Veritabanı yönetim sistemleri genellikle yüksek ücretli programlar olmalarına rağmen, akademik
kullanılama sunulmuş yada açık kaynak kodlu veritabanı sistemleri de bulunmaktadır. En yayın
kullanılan veritabanı yönetim sistemi yazılımları;











1Ç İşletme – Açık kaynak kodlu görsel veri tabanı geliştirme ortamı
Berkeley
Filemaker
Firebird
MS Access
MS SQL
MySQL
OOo Veri Tabanı
Oracle
PostgreSQL
Sybase
Veri tabanı yöneticiliği
Günümüzde veri tabanı sistemleri, bankacılıktan otomotiv sanayisine, sağlık bilgi sistemlerinden
şirket yönetimine, telekomünikasyon sistemlerinden hava taşımacılığına, çok geniş alanlarda
kullanılan bilgisayar sistemlerinin alt yapısını oluşturmaktadır. Veri tabanı fiziksel olarak bilgileri
tutarken mantıksal bir hiyerarşiye de sahiptir. Veri tabanı sistemlerinin kurulumu, konfigürasyonu,
düzeni, sorgulaması, güvenliği ve denetiminin karmaşık bir hal alması veri tabanı yöneticiliği
kavramının oluşmasına neden olmuştur. Bir veri tabanı yöneticisi mantıksal data modelleme, fiziksel
veri tabanı dizaynı çıkarma, fiziksel olarak veri tabanı oluşturma, Transact-SQL kullanarak sorgu
yazma, Microsoft SQL Server kurulumu ve konfigürasyonu, güvenlik yönetimi ve konfigürasyonu, veri
tabanı yönetimi ve bakımı, veri tabanı denetleme ve optimize etme işlerini üstlenir.
Download