PRO-14-HASTANIN-BILGILENDIRILMESI-ve-RIZASININ

advertisement
Dok.Kodu
HASTANIN BİLGİLENDİRİLMESİ ve RIZASININ Yürürlüğe Gir. Tar.
ALINMASI PROSEDÜRÜ
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
YÖN.PRO.14
Temmuz 2015
00
1/2
1.AMAÇ
Fakültemizde sağlık hizmeti alınması sırasında, hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesi, tedavi
esnasında ve sonrasında oluşabilecek her türlü durumdan haberdar olmalarının sağlanması ve
doktor-hasta ilişkisinde güven ortamının oluşturulması.
2. KAPSAM
Hastalara riskli girişimsel işlem yapılan tüm birimler.
3. SORUMLULAR
Riskli girişimsel işlemi yapan tüm personel, Hasta Güvenliği Komitesi,
4. TANIMLAR
Riskli Girişimsel İşlem: Tanı veya tedavi amacı ile hastanın cilt/mukoza bütünlüğünü bozarak bir
organa yönelik yapılan tıbbi işlemlerdir.
5. UYGULAMA
5.1.Fakültemizde hastalarımıza uygulanacak tüm riskli girişimsel işlemler, müdahale ve tedavi
işlemleri öncesi hastalar, küçük veya kısıtlı ise velisi veya vasisi bilgilendirilmekte, aydınlatılmış
onay formları doldurularak girişimler öncesi onayları alınmaktadır.
5.2.Bilgilendirme; hastalığın seyri, teşhis ve uygulanacak tedavi yöntemleri, faydaları ve muhtemel
riskleri, tedavinin kabul edilmemesi durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları,
öngörülemeyen acil durumlarda önerilen tedavinin dışına çıkma, tedavi veya müdahalenin nerede,
ne zaman, kim tarafından yapılacağı, tedavi öncesinde, sırasında ve sonrasında hastadan
beklentilerin neler olduğu konularını kapsar.
5.3.Bilgilendirme; basit ve sade bir anlatımla, mümkün olduğunca tıbbi terimler kullanılmadan,
tereddüt ve şüpheye yer bırakmayacak biçimde, hastanın ruhsal durumuna uygun ve nazik bir
anlatımla yapılır.
5.4.Hastanın kararını etkileyebilecek her şey genel hatlarıyla hastaya anlatılır. Detaylı bilgilendirme
sadece hastanın talebi üzerine yapılır.
5.5.Hastaya yapılacak her tıbbi müdahale ve tedavi için ayrı rıza alınır. Genel rıza almak geçerli
değildir.
5.6.Bilgilendirme yapılmasında sorumluluk müdahale/tedaviyi yapan personele aittir.
5.7.Hastanemizde aydınlatılmış onam formları ilgili uzmanlar tarafından hazırlanır.
5.8.Aşağıdaki durumlarda bilgilendirme şart değildir.
• Hastanın manevi yapısı üzerinde fena tesir yapması halinde teşhis saklanabilir.
• Hastanın, sağlık durumu hakkında kendisine veya yakınlarına bilgi verilmemesini istemesi,
• Acil durumlar,
Dok.Kodu
HASTANIN BİLGİLENDİRİLMESİ ve RIZASININ Yürürlüğe Gir. Tar.
ALINMASI PROSEDÜRÜ
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
YÖN.PRO.14
Temmuz 2015
00
2/2
5.9. Rıza formlarında, İşlemin kim tarafından yapılacağı, işlemden beklenen faydaları, işlemin
uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar, varsa işlemin alternatifleri, işlemin riskleri
komplikasyonları, işlemin tahmini süresi, hastanın adı, soyadı ve imzası, işlemi uygulayacak
hekimin adı, soyadı, unvanı ve imzası, rızanın alındığı tarih ve saat bilgileri mevcuttur.
6.İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Fakültemizde kullanılan tüm aydınlatılmış onam formları.
Hazırlayan
Kontrol Eden
Kal. Yön. Direkt.
Onaylayan
Dekan
Download