Kardiyovasküler tedavide yeni bir ufuk: Hibrid - e

advertisement
Röportaj
Kardiyovasküler tedavide yeni
bir ufuk: Hibrid Uygulamalar
Dünyada oldukça popüler
olan, Türkiye’de de hızla
gelişen Hibrid Uygulamaları
Vehbi Koç Vakfı Amerikan
Hastanesi Kardiyoloji
Bölümü Başkanı Dr. Genco
Yücel’e sorduk.
Hibrid Uygulamaların tüm dünyada
gelişmekte olduğunu görüyoruz, bu
konuda neler düşünüyorsunuz?
Girişimsel kardiyoloji, özellikle koroner
anjiyoplasti konseptinin başlaması ve
hızla yaygınlaşması ile 30-35 yıl öncesinden günümüze kadar büyüyerek gelen
bir kalp hastalıkları tedavisi alt birimidir.
Yakın zamanlarda koroner stent teknolojisinin inanılmaz gelişimi ile de kalp hastalıkları tedavisinin merkezine oturdu. Nadir yapılan koroner damar dışı girişimlere,
son 10 yılda, halk tabiriyle kalp delikleri,
ASD, VSD, PFO gibi problemlerin tedavisinin eklenmesi ile yapısal kalp hastalıkları
10 İnovasyon · Haziran 2011 · www.siemens.com.tr/inovasyon
tedavileri de girişimsel kardiyoloji alanına
girdi. Koroner girişim dışı girişimler az
oranlarda senelerdir yapılmaktayken, son
10 yılda, kapak hastalıklarının girişimsel
tedavisi, özellikle TAVI dediğimiz, cerrahi
müdahaleye giremeyen hastalarda perkütan aort kapak replasmanı gibi tedavilerle
kalp hastalıklarının girişimsel kardiyolojik
tedavisi yeni bir boyut kazandı. Gelişen
kapak ve diğer yapısal kalp hastalıkları
girişimleri kardiyak görüntülemeye de
yeni bir boyut ve önem kazandırdı. Koroner anjiyoplasti ve stent yapan girişimsel
kardiyolog grubuyla ameliyat endeksli
çalışan kalp-damar cerrahlarının birlikte
Download