11.Sınıflar İnkılap 2.dönem 1.test sınavı C-grubu

advertisement
Adı-Soyadı
:…………………………………
Numarası – Sınıfı :…………………………………
SORU SAYISI
TARİH:……/……/……
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
TAM PUAN
TOPLAM
RAKAM
İLE
YAZI İLE
ALDIĞI PUAN
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHÇELİEVLER ..............................LİSESİ 11.SINIF
İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ II. DÖNEM I.YAZILI SINAV
SORULARI…
S-1) Tekâlif-i Milliye Kanunu ne amaçla çıkarılmış ve ne
şekilde uygulanmıştır?
S-2) Kars Antlaşması kimler arasında imzalanmıştır?
S-3) Lozan Barış antlaşmasında çözümü sonraya bırakılan
konular nelerdir?
S-4) Türk inkılâbını diğer inkılâplardan ayıran özellikler
nelerdir?
S-5) Türk Medeni kanunu hangi yenilikleri getirmiştir?
-TEST SORULARIS-6) TBMM 20 Ekim 1921'de Fransızlarla Ankara
Antlaşması'nı imzalamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu antlaşmanın sonuçlarından biri
değildir?
A) Fransa ile savaş durumunun sona ermesi
B) Hatay dışında bugünkü Suriye sınırının çizilmesi
C) Fransa'nın yeni Türk devletini tanıması
D) Fransızların güney cephesini tamamen boşaltması
E) İtilaf Devletleri'yle işbirliği sağlanması
S-7) Lozan Antlaşması’nda çözüme kavuşturulan, ancak
daha sonra yeniden gündemi işgal eden ve Türk
Hükûmeti’nin iç sorun olarak değerlendirip yabancı
devletlerle görüşmeyi reddettiği olay, aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Musul
B)Mübadele (nüfus değişimi)
C)Boğazlar
D)Dış borçlar
E)Yabancı okullar
S-8) Atatürk döneminde çok partili demokrasiye geçme
denemeleri yapılmış, fakat başarılı olunamamıştır.
Çok partili döneme geçme girişimleri hangi amaca
yöneliktir?
A) Devletçiliğin güçlenmesi
B) Laiklik anlayışının yerleşmesi
C) Halkın görüşlerinin meclise daha fazla yansıtılması
D) Halife yanlılarının çalışmalarının engellenmesi
E) Halkın bu konudaki isteklerinin yerine getirilmesi
S-10) Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın bazı maddeleri
şunlardır:
I. TBMM ile Yunanlılar arasındaki savaş sona erecektir.
II. Doğu Trakya Yunanlılar tarafından boşaltılacaktır.
III. İstanbul TBMM yönetimine bırakılacaktır.
Bunlardan hangileri "Osmanlı Devleti'nin hukuken sona
erdiğinin İtilaf Devletleri tarafından da benimsendiğini"
kanıtlar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
S-11) Milli Mücadele döneminde yeni Türk devleti kurulurken
cumhuriyetin resmen ilanı daha sonraya bırakılmıştır.
Bu durumun nedeni olarak, aşağıdakilerden hangisi
savunulabilir?
A) Milli mücadeleyi başarıya ulaştırarak bağımsızlığı
sağlamak
B) Siyasi partilerin kurulmasını beklemek
C) Halkın cumhuriyet yönetimine uyum sağlamasını beklemek
D) Milletvekillerinin cumhuriyet rejimine uyum sağlamasına
zaman vermek
E) Güçler birliği esasını benimsemek
S-12) İtilaf Devletleri Lozan Konferansı'na TBMM'nin
yanında İstanbul hükümetini de çağırınca TBMM çıkardığı bir
yasa ile saltanatı kaldırmış ve Osmanlı Devleti'nin varlığı
resmen sona ermiştir.
TBMM'nin bu karar ile aşağıdakilerden hangisini kanıtladığı
söylenebilir?
A) Bölgesel barışı sağlamak
B) Milletler Cemiyeti'nin kararlarına uymak
C) Yeni bir savaş başlatmak
D) Ulusun tek ve gerçek temsilcisi olduğunu göstermek
E) İtilaf Devletleri'yle uzlaşmak
S-13) Sakarya Savaşı'nın kazanılmasıyla Yunan ordusunun
saldırı gücü kırıldı.
- Türk ordusu Sakarya Savaşı'ndan sonra genel bir saldırıya
geçebilmek için bir yıl kadar bekledi.
Aşağıdakilerden hangisi bu iki durum arasındaki çelişkiyi
açıklamaktadır?
A) Meclis içinde görüş ayrılıklarının olması
B) Ordunun saldırı hazırlıklarını tamamlayabilmesi için
zamana ihtiyaç duyulması
C) Geçen süre içinde barış önerilerinin değerlendirilmesi
D) Dış destek sağlamak için girişimlerde bulunulması
E) İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarından
yararlanılması
S-14) Cumhuriyet döneminde görülen;
I. Halifeliğin kaldırılması
II. Medeni Kanun'un kabul edilmesi
III. Yeni Türk harflerinin kullanılması
IV. Türk Tarih Kurumu'nun açılması
V. Soyadı Kanunu'nun çıkarılması
gibi gelişmelerden hangileri, laik devlet düzenini
gerçekleştirme amacına yönelik çalışmalar yapıldığının
kanıtıdır?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) IV ve V E) I, III ve V
S-15) Aşağıdakilerden hangisinin, "Egemenlik kayıtsızşartsız millete aittir." ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen
bir inkılâp olduğu savunulabilir?
A) Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi
B) Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçilmesi
C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması
D) Soyadı Kanunu'nun çıkarılması
E) Türk Tarih ve Türk Dil Kurumları'nın kurulması
A
B
C
D
E
1
O
O
O
O
O
2
O
O
O
O
O
3
O
O
O
O
O
4
O
O
O
O
O
5
O
O
O
O
O
6
O
O
O
O
O
7
O
O
O
O
O
8
O
O
O
O
O
9
O
O
O
O
O
10
O
O
O
O
O
11
O
O
O
O
O
12
O
O
O
O
O
13
O
O
O
O
O
14
O
O
O
O
O
15
O
O
O
O
O
‘’Kaybetmeyi ahlaksız bir kazanca tercih et.
İlkinin acısı bir an, ötekinin vicdan azabı bir
ömür boyu sürer. Bazı idealler o kadar
değerlidir ki, o yolda mağlup olman bile
zafer sayılır. Bu dünyada bırakacağın en
büyük miras dürüstlüktür.’’
NOT: Sınav süresi 1 ders saatidir. ( 40
dakika)
Başarılar…
.......................................
Tarih Öğretmeni
Download