I.DÜNYA SAVAŞI VE SONUÇLARI-1 1. Osmanlı Devleti`nin I. Dünya

advertisement
I.DÜNYA SAVAŞI VE SONUÇLARI-1
1. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesiyle
aşağıdakilerden hangisinde bir değişimin yaşandığı
söylenebilir?
A) Devletler arası gizli antlaşmalarda
B) Sömürgecilik faaliyetlerinde
C) Savaş alanında
D) Osmanlı Devleti ekonomisinde
E) Ulusçuluk düşüncesinde
2. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesi savaş alanının
daha da genişleyeceği anlamına geliyordu. Bu durumun
savaşı uzatması ve itilaf devletlerini zora sokması kuvvetle
muhtemeldi. İtilaf Devletleri buna engel olmak için
aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmişlerdir?
A) Osmanlı Devleti'ni paylaşmışlardır.
B) Osmanlı Devleti'ne askeri yardım yapmışlardır.
C) Osmanlı Devleti'ne vaadlerde bulunmuşlardır.
D) Osmanlı Devleti'nin kendi saflarında savaşa katıl
masını sağlamak istemişlerdir.
E) Osmanlı Devleti'ni Almanya'ya karşı kjşkırtmıştajdır.
3.
I. Dünya Savaşı'nda Araplar, Osmanlılara karşı İngilizlerle
birlikte hareket etmişlerdir. Arapların takındıkları bu tavır
onların hangi fikirden etkilendiklerini gösterir?
A) Devletçilik
B) islamcılık
C) Milliyetçilik
D) Osmanlıcılık
E) Batıcılık
4. I. Dünya Savaşı'nın bloklaşmaların savaşı olduğu düşünülürse;
Osmanlı Devleti'nin savaşa girme nedenlerinden hangisi
bu durumu ön plana çıkarır?
A) Savaşı Almanya'nın kazanacağına duyulan güven
B) Kaybedilen toprakların geri alınmak istenmesi
C) Duyun-u Umumiye borçları ve kapitülasyonlardan
kurtulmak istenilmesi
D) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istenilmesi
E) Ege adalarının geri alınmak istenilmesi
5. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'na girdikten sonra;
I. Yeni cepheler açıldı ve savaş alanı genişledi.
II. ingiltere Kıbrıs'ı topraklarına kattığını açıkladı.
III. Osmanlı Devleti, tek taraflı olarak kapitülasyonları
kaldırdığını ilan etti.
IV. Osmanlı Devleti birçok cephede birden savaşmak
zorunda kaldı.
V. Osmanlı toprakları yapılan gizli antlaşmalarla
paylaşıldı.
hangisi İtilaf Devletleri'nin savaşı kazanacaklarına dair
duydukları güveni yansıtmaktadır?
A) I
B)ll
C) III
D) IV
E)V
6. I. Dünya Savaşı sürecinde itilaf Devletleri aralarında
imzaladıkları antlaşmalarda Osmanlı Devleti'ni paylaşırken
İtalya'ya pay olarak Batı Anadolu düşmüştü. Ancak Paris
Konferansı'nda bu payın sahibi Yunanistan olarak
değiştirilmiştir.
Böyle bir değişikliğin yaşanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? i
A) İngiltere'nin uluslar arası dengeleri kendi lehine
işletmek istemesi
B) italya'da iç savaşların başlaması;
C) İtilaf Devletleri'nin ele geçirdikleri bölgelerle yetin
me prensibi getirmeleri
D) Osmanlı Devleti'nin diplomatik çabaları
E) VVilson prensiplerine aykırı olması
7. I. Dünya Savaşı'nda Almanya, İngiltere, Fransa ve Rusya'ya
karşı iki cephede savaşırken Osmanlı Devleti yedi cephede
savaşmıştır.
Bu durum I. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Osmanlı
Devleti'ni
kendi
yanına
çekmek
istemesinin
nedenlerinden,
I. Savaş yükünü hafifletmek
II. Halifeliğin nüfuzundan yararlanmak
III. Jeopolitik konumundan yararlanmak
hangilerini kanıtlar niteliktedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
8. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı sürecinde izlediği
aşağıdaki politikalardan hangisi savaşın başlarında
tarafsızlığını ilan etmesine uygundur?
A) Kutsal cihat ilan etmesi
B) Seferberlik kararı alması
C) Boğazları dünya devletlerine kapatması
D) Kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırması
E) Almanya ile gizli bir antlaşma yapması
9. Osmanlı Devleti'nin Kutsal Cihat etmesiyle,
I. İngiltere
II. Fransa
III. Rusya
devletlerinden hangilerinin zor duruma düşebileceği
söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
10. Almanya siyasal birliğini tamamladıktan sonra sömürge
yarışında geç kaldığının farkına varmış ve sömürge elde etme
yoluna giderek silahlanmaya hız vermiş ve kendi durumunda
olan italya'yı da yanına çekmiştir.
Bu durum, özellikle aşağıdaki ülkelerden hangisinin
menfaatlerine ters düşmektedir?
A) İngiltere
B) Fransa
C) Rusya
D) Osmanlı De 3ti E) Avusturya-Macaristan
11. Almanya, sömürgelere geçiş yolları üzerinde bulunan geniş
coğrafyasına savaşı yaymak ve rakiplerini oyalamak amacıy1
Osmanlı Devleti'ni savaşa sokmak istemiştir.
Almanya'nın L düşüncesi doğrultusunda Osmanlı
Devleti'nin aşağıdaki hangi özelliğinden yararlanabileceği söylenemez?
A) Dinsel otoritesinden
B) Teknolojik gücünden
C) Askeri gücünden
D) Jeopolitik konumundan
E) Coğrafi zenginliğinden
12. Fransız İhtilali'nin yaydığı hürriyet, eşitlik, adalet, milli
egemenlik gibi kavramlar Osmanlı Devleti'ni de etkilemiştir.
Aşağrdakilerden hangisi bu durumun en acık kanıtıdır?
A) Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesi
B) Ayanlarla Sened-i İttifak'ın imzalanması
C) Nizam-ı Cedit ordusunun kurulması
D) Mutlakiyetten meşrutiyete geçilmesi
E) Mecelle'nin kabul edilişi
13. I. Dünya Savaşı neden çıktı? sorusuna tek nedenli bir
karşılık bulmak olanağı yoktur. Buna göre,
I. Ekonomik çekişmeler ve sömürge çatışmaları
II. Bloklaşma ve silahlanma yarışı
III. Balkanlardaki ulusal toplulukların milliyetçi eğilim
leri
IV. Avrupalı yöneticilerin yaptıkları yanlış hesaplar
V. Fransa ile Almanya arasındaki Alsace - Loraine
sorunu
gelişmelerinden hangileri I. Dünya Savaşı'nın patlak
vermesine doğrudan ya da dolaylı olarak etki etmiş
olabilir?
A) I ve II
B) I, II ve III
C) II, III ve V
D) III ve IV
E) I, II, III, IV ve V
14. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti'nin
ömrünü uzattığı söylenemez?
A) Büyük devletler arasında çıkar çatışmalarının ol
ması
B) Osmanlı topraklarının Avrupalı devletler arasında
paylaşılamaması
C) Osmanlı halkının yurt savunmasını, milli ve dini
görevi kabul etmesi
D) Osmanlı Devleti'nden ayrılan Balkanlardaki küçük
devletlerin birbirleriyle uğraşmaları
E) Osmanlı Devleti'nin bazı yenilikleri yapmayı ba
şarması
15. Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı başladığında tarafsızlık
ilan etmişti.
Buna göre, Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki tutumlarından
hangisi tarafsızlık ilkesine uymamaktadır?
A) Tek taraflı olarak daha önce bazı devletlere tanı
dığı kapitülasyanları kaldırması
B) ingiltere'ye dört savaş gemisi siparişi vermesi
C) Osmanlı ülkesine sığınan iki Alman gemisinin Rus
limanlarını topa tutmasına göz yumması
D) ingiltere'den ülke bütünlüğünün korunacağına dair
garanti istemesi
Download