Boşluk Doldurma Etkinliği

advertisement
Boşluk Doldurma Etkinliği
Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz
1. I. Dünya Savaşının en önemli temel iki sebebi ……………………..ve …………………….dir
2. Osmanlı Devleti, iktidardaki ……………………………… Hükümeti'nin izlediği Alman yanlısı
politikalar nedeniyle İttifak Devletleri'nin yanındı savaşa girdi.
3. Çanakkale Cephesi'ndeki başarıları …………………..
kabul görmesinde belirleyici rol oynadı.
'in Türk ulusu tarafından ulusal önder olarak
4. ……………………………..Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Ermeni Devleti'nin kurulmasını önleme
amacıyla kuruldu.
5. Kurtuluş Savaşı'nın amacı gerekçesi yöntemi…………………………...ile açıklandı.
6 ………………………………….…..ilk kez Erzurum Kongresi'nde reddedildi.
7. Dağınık halde mücadele yürüten cemiyetler Sivas
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti çatısı altında birleştirildiler
8. ………………………….
Kongresi'nde ……………………………….
ile Osmanlı Hükümeti Temsil Heyeti'nin varlığını resmen tanımış oldu.
9. Misakı milli kararları…………………………………………..'nde kabul edildi.
10. Osmanlı Devleti ………………….. konumunun önemi nedeniyle İttifak ve İtilaf Devletleri
tarafından önemsenen ve hakkında özel politikalar üretilen bir devletti.
11. ……………………………Birinci Dünya Savaşı sürecinde İtilaf Devletlerine kesin üstünlük
sağladığımız tek cephedir.
12. ………………………………..… Antlaşması Osmanlı Devleti'nin fiilen sona erdirdi.
13. Mondros Ateşkes Anlaşması………………………..'nin Musul'u işgali ile uygulanmaya başlandı.
14. Türk halkının işgallere karşı verdiği ilk tepki……………………………………….kurmak oldu.
15. Rum Pontus Devleti'nin kurulmasını önlemek için…………………..
kuruldu.
Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti
16. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan barış antlaşmalarının (Sevr hariç) koşulları
…………………………Konferansı'nda da belirlendi.
17. ……………………………'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi Paris Barış Konferansı'nda
kararlaştırıldı.
18. Yasama Yürütme ve yargı görevlerinin tek elde toplandığı durumlara
………………..…………….denir
19. İstanbul'un İtilaf Devletlerince resmen işgal edilmesinin sonucunda ……………………..açıldı.
20. Adana çevresinde ermeni faaliyetlerine karşı ………………………. Cemiyeti kurulmuştur
Download