TARAMA 1. Mustafa Kemal 1905`te Suriye`de

advertisement
TARAMA
1.
A)
B)
C)
D)
2.
3.
-
Mustafa Kemal 1905'te Suriye'de görev yaptığı sırada "Vatan
ve Hürriyet Cemiyeti"ni kurmuş ve istibdat (II. Abdülhamid'in
baskılı dönemi)'a karşı mücadele vermiştir. Buna göre
aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Mustafa Kemal, çok partili rejime geçilmesine ça
lışmaktadır.
Cemiyet çalışmaları gizli yürütülmektedir.
Baskı ve şiddet dönemine istibdat rejimlerinde
rastlanır.
Mustafa Kemal, istibdat rejimini benimsememiştir.
E) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti, particilik çalışmalarını
hızlandırmıştır.
İtalya'nın Trablusgarp'a saldırmasının bazı nedenleri
şunlardır:
I. Pazar ve hammadde arayışı
II. ingiltere, Fransa ve Rusya'nın işgale göz yum
maları
III. Osmanlı Devleti'nin bölgede yeterli gücünün ol
maması
Yukarıdakilerden hangilerinin I. Dünya Savaşı
bloklaşmalarında ittifak için zemin arayışlarının doğal
sonucudur?
A) Yalnızl
B) I ve III
C) Yalnız II
D) I, II ve III
E) Yalnız III
İngiltere 1907'de Reval görüşmeleri ile Rusya'yı Balkanlar'da
serbest bırakmıştır. Böylece Rusya, Balkanlarda daha rahat
hareket etmeye başlamıştır. Rusya'nın,
I. Slavları birleştirmek
II. Boğazlara yerleşmek
amaçlarını güttüğüne göre aşağıdaki devletlerden
hangilerine karşı açık bir siyaset izlediği söylenebilir?
I
II
A) Osmanlı
ingiltere
B)
C)
D)
E)
Avusturya
Fransa
Osmanlı
Bulgaristan
Osmanlı
italya
italya
ingiltere
4. Balkan Savaşları sırasında gerek Bulgarlar, gerekse Yunanlılar,
Türkler'e karşı katliam hareketlerine girişmişlerdir. Balkan
Savaşlan'nın Osmanlı Devleti'nin yenilgisiyle sonuçlandığı
düşünüldüğünde; bu durumun Anadolu üzerindeki doğal
sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türk gerileyişi Anadolu'da durdurulmuştur.
B) Balkan devletleri, Anadolu'ya ilerlemiştir.
C) Batılı devletler Balkan devletlerini desteklemiştir.
D) Bulgarlar ve Yunanlılar aynı safta mücadele et
miştir.
E) Anadolu'nun Türk nüfusu artmıştır.
5. XIX. yy.'da Osmanlı Devleti'nde;
I. Kafkas Cephesinde bazı emeller güdülmüş
II. Balkanlar'da Türk gerileyişi başlamış
III. ingiltere Rusya'yı Osmanlı üzerinde serbest bi
ra kmtşttfv
Yukarıdaki durumlardan} hangileri Türkçülük ideolojisini doğrudan etkilemiştir?
C) I ve II
A) Yalnızlll V_.B|II \je III
D) Yalnız I
E) I, lİ ve
6. I. Dünya Savaşı'ndaki;
- Üçlü ittifak blokunda: Almanya, Avusturya, Os
manlı, Bulgaristan, italya (başlarda)
Üçlü itilaf blokunda: ingiltere, Fransa, Rusya, italya
(sonradan), Japonya, ABD devletleri yer almıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) ingiltere ve Almanya bloklaşmaların başını çek
mektedir.
B) italya dış siyasette istikrarsız bir politika izlemek
tedir.
C) Bloklaşmaların temelinde devletler arası çekişme
yatmaktadır.
D) Savaşa birçok devletin katılması savaşı küreselleştirmiştir.
E) Savaşa.en fazla toprakla katılıp en fazla toprak
kaybeden tek ülke Osmanlı Devleti'dir.
7.
Osmanlı Devleti'nin, Galiçya, Romanya ve Makedonya
cephelerine asker göndermesi;
I. Müttefiklerine yardım göndermek
II. Almanya'dan silah ve cephane yardımı almak
III. ingiltere'nin Hindistan'la bağlantısını kesmek
amaçlarından hangisine yönelik olduğu savunu
labilir?
A) II ve III
B) Yalnız I
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
8. I. Dünya Savaşı'nda;
I. Almanya'nın, ingiltere'ye yardım eden ABD deni
zaltı gemilerini batırmasıyla; ABD itilaflar'ın safına
girmiştir.
II. Osmanlı Devleti Kafkas Cephesi'nde yenilmiştir,
III. itilaf devletleri Çanakkale cephesi yenilgisi sonucu
Rusya'ya yardım gönderememiştir.
Yukarıdaki olaylardan hangilerinin savaşın sürecini
kısalttığı savunulabilir?
A) Yalnızl
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) Yalnız III
9. itilaf Devletlerinin, Osmanlı Devleti'ne ait iletişim, ulaşım
araçlarının, liman ve tersanelerin hepsine el koymakla
aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?
A) Haberleşmeyi önlemek
B) iç pazarların ekonomik faaliyetlerini engellemek
C) Türk milletinin bütünleşmesini önlemek
D) Türk ordularının terhis edilmesini sağlamak
E) Dış devletlerden Türk halkının destek görmesini
engellemek
10. Osmanlı Devleti ile I. Dünya Savaşını bitiren antlaşmalar
süreci Türkler açısından uzayıp gitmiştir. Bu süreç; Mondros
Ateşkesi, Sevr, Mudanya Ateşkesi'ne kadar sıralanabilir.
Son nokta ise TBMM tarafından Lozan Antlaşması'nın
imzalanması ile konulmuştur. Antlaşmalar zincirinin
uzamasını
sağlayan
süreci
başlatan
neden
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rusya'nın I. Dünya Savaşından erken ayrılması
B) ingiltere'nin Anadolu üzerindeki çıkarları
C) Türk halkının işgalci güçlere karşı başlattığı direniş
D) itilaf devletlerinin aralarındaki anlaşmazlık
E) ABD'nin Anadolu üzerindeki çıkar çatışmalarına
katılması
11. Kurtuluş Savaşı, bir etki - tepki hareketi olarak değerlendirildiğinde;
I. izmir'in işgali - Kuva-yi Milliye hareketinin doğuşu
II. Mondros Mütarekesi'nin uygulanışı - Milli Cemi
yetlerin kurulması
III. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin dağıtılması TBMM'nin açılması
etki ve tepki durumlarından hangileri doğru olarak
verilmiştir?
A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
E) Yalnız I
12. Azınlıkların kurduğu bazı cemiyetler şunlardır:
I. Mavr-i Mira
II. Hınçak-Taşnak
III. Alyans - israilit
Yukarıdaki cemiyetlerden hangilerinin Anadolu
toprakları üzerinde emel güttüğü söylenemez?
A) I ve II
B) Yalnız I
C) I, II ve III
D) Yalnız II
E) Yalnız III
13. Mustafa Kemal, istanbul'a geldiğinde, itilaf donanmalarının
istanbul'u gayr-i resmi olarak işgal ettiğini görerek: "Geldikleri
gibi giderler" demiştir. Mustafa Kemal'in bu sözleri;
I. Saltanat rejimine
II. istanbul hükümetinin kayıtsızlığına
III. işgallere kayıtsız kalmayacağına
yukarıdakilerden hangilerine yönelik olarak söyle
diği savunulabilir?
A) Yalnız III
B) II ve III C) I, II ve III
D) Yalnız III
E) Yalnız I
14. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in Anadolu'ya
geçmesindeki temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 15. kolordu komutanlığının terhis edilmesini sağ
lamak
B) Samsun'da çıkan tedirginliği dindirmek
C) Halkın elindeki silahları itilaf kuvvetlerine teslim
etmek
D) Milli cemiyetlerin kapatılmasını sağlamak
E) Milli birlik ve bareberliği sağlamak
Download