indirmek için tıklayınız.

advertisement
ADI:
SOYADI:
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI POZANTI İ.H.O.
T.C.İNKILAP TARİHİ VE A. 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI
SINIFI:
NO:
1- Atatürk’ün doğduğu ve çocukluğunun geçirdiği şehir
olan Selanik’te Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi
ve Ermeniler gibi milletler birlikte yaşamaktaydı.
Selanik şehrindeki bu çok uluslu yapının
aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı
söylenemez?
A) Zengin bir kültürel yapının oluşmasına
B) Milliyetçilik akımının yoğun olarak görülmesine
C) Azınlık haklarının kısıtlanmasına
D) Atatürk’ün fikir hayatının zenginleşmesine
6- Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi İtilaf Devletlerinin Anadolu’nun
tamamını işgaline olanak sağlamıştır?
A) Donanma İtilaf Devletlerinin gösterecekleri limanlarda
gözaltında tutulacak
B) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum
ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal
edebilecek
C) Toros tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek
D) Çanakkale ve İstanbul Boğazı açılacak
2- Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İngilizler ve Yunanlılar
Batı Anadolu’daki Hıristiyanların Türkler tarafından
katledildiği yönünde asılsız haberleri dünya kamuoyuna
yaymışlardır.
İngiltere ve Yunanistan’ın böyle bir yola
başvurmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) Batı Anadolu’nun işgaline gerekçe oluşturmak.
B) Barışın bir süre devam ettirmek
C) Osmanlı ülkesinde yaşayan Hıristiyanların Yunanistan’a
göç etmesini sağlamak.
D) Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamak



3- Sivas Kongresi’nde İrade-i Millîye adlı bir gazetenin
çıkarılmasına karar verilmiştir.
Bu kararın aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu
savunulabilir?
A) Milli Mücadele’nin halka anlatılmasına
B) Padişahın desteğinin alınmasına
C) Azınlıklar ile ilişkilerin iyileştirilmesine
D) Silahlı direniş başlatılmasına
4- Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İtilaf
Devletlerinin Anadolu'yu işgal etmeye başlaması üzerine
Türk halkı tarafından “Milli Cemiyetler” kurulmuştur.
Milli cemiyetlerin özellikleri arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
A) Kuruluşlarında vatan, millet ve Türklük duyguları
hâkimdir.
B) Düşmana karşı silahlı mücadele etmişlerdir.
C) Padişah tarafından desteklenmişlerdir.
D) İşgallere karşı basın, yayın ve hukuk yollarını kullanarak
mücadele etmişlerdir.
“Çok
“Çokzor
zoryıllardı
yıllardıçocuklar.
çocuklar.Topraklarımız
TopraklarımızFransızlar
Fransızlartaratarafından
işgal
edildi.
Büyüklerimiz
birleşerek
direniş
gösfından işgal edildi. Büyüklerimiz birleşerek direniş gösterdi.
terdi. Hatta
Hatta Sütçü
Sütçü İmam
İmam direnişin
direnişin sembolü
sembolü oldu.”
oldu.”
5- Yukarıda şahit olduğu olayı anlatan kişi Kurtuluş
Savaşı yıllarında hangi şehirde yaşamıştır?
A) Antep
B) Urfa
C) Maraş
D) Uşak
Yunanlılara karşı savaşılmıştır.
Kurtuluş Savaşı’nın en fazla kayıp verilen cephesidir.
Düzenli ordunun büyük başarılara imza attığı cephedir.
7- Yukarıda özellikleri verilen cephe aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Batı Cephesi
B) Doğu Cephesi
C) Güney Cephesi
D) Çanakkale Cephesi
8- Kurtuluş Savaşı’nın askeri safhasını bitiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevr Antlaşması
B) Mudanya Ateşkes Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) Mondros Ateşkes Antlaşması
9- Mustafa Kemal Başkomutan olduktan sonra ilk iş
olarak Tekalif-i Milliye Emirleri’ni yayımladı. Bu emirlere
göre milletimiz ordumuzun silah, cephane, yiyecek,
giyecek, yük hayvanı ve taşıt gibi ihtiyaçlarını emirlere
gönülden uyarak karşılamıştır.
Bu durum Türk milletinin;
1.Milli birlik ve beraberlik 2.Yardımlaşma 3.Dayanışma
4.Fedakârlık 5.Milli İrade
anlayışlarından hangisi ya da hangilerine sahip
olduğunu gösterir?
A)1 ve 2
B) 1,2,3 ve 4
C)1,2,3
D) Yalnız 1
10- 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasından sonra
ortaya çıkan;
• Devletin adı
• Devletin rejimi
• Devlet başkanlığı
gibi belirsizlikler, aşağıdakilerden hangisi ile
giderilmiştir?
A) Ankara’nı başkent olmasıyla
B) Halifeliğin kaldırılmasıyla
C) Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle
D) Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla
11- Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde alınan Misak-ı Milli
kararlarına göre siyasi, adli, mali her türlü ayrıcalıklar
kaldırılmalıdır.
Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden
hangisi Misak-ı Milli’nin bu kararına uyulduğunu
gösterir?
A) Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı verecek
B) Türkiye’de yaşayan azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak
C) Kapitülasyonlar kaldırılacak
D) Gökçeada ve Bozcaada Türkiye’ye bırakılacak
12- Lozan Barış antlaşmasının bazı maddeleri
şunlardır.
 Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Türkiye’
ye verecek
 Kapitülasyonlar kaldırılacak
 Ülkede yaşayan tüm azınlıklar Türk vatandaşı kabul
edilecek
 Boğazlardan geçişler başkanı Türk olan uluslararası
“Boğazlar Komisyonu” tarafında düzenlenecek
Yukarıdaki maddelerden hangisi ülkemizin tam
bağımsızlığına aykırıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
13- 1 Kasım 1922’de kabul edilen kanun ile halifelik ve
saltanat birbirinden ayrıldı ve saltanat kaldırıldı. Böylece
egemenliğin millete ait olduğu oy birliği ile kabul edildi.
Saltanat kaldırılmış olmasına rağmen halifelik neden
bir süre daha devam etmiştir?
A) Ortam böyle bir değişikliğe hazır değildir.
B) TBMM halifeden korkmuştur.
C) Halife M. Kemal’in akrabasıdır.
D) İtilaf devletleri böyle istemiştir.
14- Kütahya-Eskişehir Muharebelerinde düzenli ordunun
yenilmesi üzerine bazı milletvekilleri M. Kemal’in ordunun
başına geçmesi gerektiğini söylüyordu. M. Kemal
Başkomutanlığı kabul ederek meclisin gücünü doğrudan
kullanma yetkisi istedi.
M. Kemal’in Meclisin tüm yetkilerini istemesindeki
amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kendini Padişah ilan etmek
B) Meclisi kapatmak
C) Hızlı ve etkili kararlar almak
D) Savaşı millete mal etmek
15- Kütahya-Eskişehir Savaşları’nın devam ettiği sırada
Ankara'da bir Maarif Kongresi düzenlenmiş, Mustafa
Kemal Paşa kongreye katılarak bir konuşma yapmıştır
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir
göstergesidir?
A) Eğitime önem verildiğinin
B) Okul sayısının azaldığının
C) Cephe de savaşların kazanıldığının
D) Milletvekillerinin birçoğunun öğretmen olduğunun
16- İtilaf Devletleri Lozan Konferansı’na Yeni Türk Devleti
ile birlikte Osmanlı yönetimini de çağırarak ikilik
yaratmayı hedeflemişlerdir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin
gerçekleştirilmesini zorunlu ve kaçınılmaz kılmıştır?
A) Cumhuriyet’in ilanı
B) Saltanatın kaldırılması
C) Halifeliğin kaldırılması
D) Kapitülasyonların kaldırılması
17- Erzurum ve Sivas Kongrelerinde manda ve himaye
reddedilmiştir.
Buna göre Erzurum ve Sivas kongreleri ile ilgili
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Kurtuluş Savaşında yabancı devletlerden destek
alınması kararlaştırılmıştır.
B) Saltanat ve hilafetin kaldırılmasına karşı çıkılmıştır.
C) Ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak sağlanması
amaçlanmıştır.
D) Kurtuluş mücadelesinin bölgesel yollarla sürdürülmesi
hedeflenmiştir.
18- İzmir İktisat Kongresi’nde alanın kararlar:
 Hammaddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları
kurulmalı
 Yerli malı kullanılması ve tasarruf özendirilmeli
 Ulusal bankalar kurulmalı
Bu kararlarla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A) Ekonomik bağımsızlığı sağlayıp, milli ekonomiyi
kurmak
B) Özel sermayeyi yok etmek
C) Devletçilik ilkesini uygulamak
D) Siyasi bağımsızlığı sağlamak
19-Sivas Kongresi’nde ülke genelindeki tüm cemiyetler
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında
birleştirilmiştir.
Cemiyetlerin tek bir çatı altında birleştirilmesinin
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milli mücadeleyi tek elden yönetmek
B) Cumhuriyeti ilan etmek
C) Halkın bu konuda talebinin olması
D) Cemiyetlerin kendi aralarında anlaşmaları
20- Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Doğu Trakya,
İstanbul ve Boğazların idaresi TBMM'ye bırakılmıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak
gösterilebilir?
A) Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğine
B) Birinci Dünya Savaşı'nın sona erdiğine
C) İtilaf Devletleri arasında çatışmalar yaşandığına
D) Sevr Antlaşması'nın uygulanmaya başlandığına
Her soru 5 puandır. Süre 40 dakikadır.
Zeki DOĞAN – Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Download