TEHLİKELİ VE KİMYASAL MADDELERİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
STK.PR.01
TEHLİKELİ VE KİMYASAL MADDELERİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
31.12.2013
Revizyon No
Sayfa Sayısı
0
1/8
1.AMAÇ
1.1. Tehlikeli ve kimyasal maddelerin kullanılması, kontrolü, depolanması, taşınması, atıkların
uzaklaştırılması kurallarını belirlemek.
1.2. Tehlikeli ve kimyasal maddelerin taşırken dökülmesi veya saçılması veya temas halinde yapılması
gerekenlerin planlanması ve eğitimi standartlarını belirlemek.
1.3. Tehlikeli ve kimyasal madde kazalarını önlemek, çalışanlara ve çevreye verebileceği zararları
engellemektir.
2. KAPSAM
Kurumumuz ameliyathane, yoğun bakımlar, servisler, röntgen, laboratuarlar, eczane, çamaşırhane ve
atölyeler
3.SORUMLULAR
Tüm hastane çalışanları sorumludur.
4.TANIMLAR
Tehlikeli madde: Fiziksel ve kimyasal maddelerden dolayı ya da yasal nedenlerden özel işleme tabi olacak
maddelerdir. Bu maddeler ve atıklar kimyasallar, kemoterapötik ajanlar, radyoaktif madde ve atıklar,
tehlikeli gazlar ve diğer tıbbi bulaşıcı hastalık atıklarıdır.
Kimyasal madde: Ünitelerde tedavi, tanı ve deneysel çalışmalar, hastane genel temizlik ve dezenfeksiyon
işlemlerinden çıkan atıklar, laboratuvar otomasyon atıkları, boyalar (özellikle patoloji, histokimya,
mikrobiyoloji laboratuvarlarından) kimyasal atıklardır. Formaldehit, gluteraldehit, ksilen, metanol,
fotografik kimyasallar (radyoloji üniteleri), solventler, organik ve inorganik kimyasallar, sağlık
kuruluşlarında yaygın olarak kullanılan ve atıklarda bulunma olasılığı en fazla olan tehlikeli kimyasal
türleridir.
5.KISALTMALAR
KKE: Kişisel Koruyucu Ekipman
6.FAALİYET AKIŞI
6.1.Kimyasalların taşınması
1.
Taşıma görevlisi kimyasalın riskleri hakkında bilgilendirilmelidir.
2.
Taşıma görevlisi kimyasalın risklerine göre kişisel koruyucu ekipman (KKE) giymelidir.
3.
Hastanede her kimyasal madde çalışanı, kendi kimyasalını uygun şekilde saklamalı ve/ya taşımalıdır.
4.
Kimyasallar taşınırken aşırı yüklemeden kaçınmalı azar azar taşınmalıdır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
STK.PR.01
TEHLİKELİ VE KİMYASAL MADDELERİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa Sayısı
0
2/8
31.12.2013
5. Farklı gruplar bir arada taşınmamalıdır. Kimyasallar; organik, inorganik, oksitleyici, indirgeyici, asit, baz
ve parlayıcılar olarak ayrı ayrı taşınmalı ve saklanmalıdır.
6.
Kimyasal maddeler asansör ile taşınırken asansöre başka kişilerin girmesine izin verilmemelidir.
7. Kimyasal maddeleri sigara içilen bölümlere götürmeyiniz ve çalışma masalarının üzerine asla
koymayınız.
8. Kimyasal maddeler kucakta, elde değil; tekerlekli ve kenarları destekli yük taşıma arabaları ile
taşınmalıdır.
9. Cam şişe ve jarları kırılmaktan korumak amacıyla etrafına destek olarak mukavva v.b. kullanılmalıdır.
Kimyasal madde içeren şişeler hiçbir şekilde boyun kısımlarından tutularak taşınmamalıdır.
10. Gaz tüplerinin kapalı konumda olması gerekmektedir.
11. Kimyasallar yük arabalarından depoya taşınırken hastanenin arka bahçesinden (hasta ve çalışanların
olmadığı veya en az olduğu bölümden) eczane deposuna taşınmalıdır.
Güvenlik önlemleri:
1.
ASLA kimyasalların kutulanması, taşınması, depolanması gibi işleri sekreter ve benzeri eğitimsiz
kişilere yaptırmayın!
2.
Kimyasalları ASLA genel drenaja (lavabo v.b.) boşaltmayın.
3.
Hiçbir kimyasalı ortada bırakmayın.
4.
Kimyasalı kaldırmadan ve/ya taşımadan önce çevresini temizleyin.
5.
Çalışmaya başlamadan önce uygun Kişisel Koruyucu Ekipman giyin.
Depo ortamı, kimyasal madde depoları tercihen "karanlık, nemsiz ve serin" olmalı ve bu durum depo
planlamasında mutlaka göz önüne alınmalıdır. Güneş ışığının ve nemli ortamın bazı kimyasallarının
bozulmalarına ve/veya tehlike oluşturan etkileşimlerine sebep olmaları nedeni ile depolardaki nem
oranının uygun olmasına özen gösterilmelidir
Depoların kış aylarındaki ısıtmaları ölçülü olarak yapılır. Depo ısısı 18-20 :C derece arasında olmalıdır.
Depo nemi %30 - %60 arasında olmalıdır. Zararlı kimyasal malzeme ve ürünlerin konulduğu depolar
depolanan maddenin oluşturabileceği zararlar göz önüne alınarak gerekli ısı izolasyon yıldırımdan
korunma havalandırma alarm yangın söndürme gibi sistemlerden yararlanabilecek şekilde hazırlanır.
Raflar düşme tehlikesine karşı zemine ve duvara sabitlenir. Tutuşabilir ve yanıcı sıvılar yangına karşı
korumalı dolap raf vb. yerlerde saklanır. Raflar, bölümler tehlikeli madde sınıf sembolleri belirterek
etiketlenir. Kimyasal maddeler anlaşılacak şekilde açık ve Türkçe olarak etiketlenir. Yapılan solüsyonlar
uygun tehlike işaretleri ve adını üzerinde bulundurur. Depo ve dolaplar içinde bulunan maddenin
oluşturduğu tehlikeye göre etiketlenir. Depo içerisinde elektrikli ısıtıcı bulunmaz.
Bazı kimyasalların orijinal şişesinden başka bir şişeye aktarılması kesinlikle tavsiye edilmez ve bu şişe
üzerinde yazılıdır. Öte yandan eğer kimyasalın orijinal şişesinden başka bir şişeye aktarılması gerekiyorsa
yeni şişe mutlaka uygun bir şekilde etiketlenmeli ve zorunlu ambalaj işaret etiketleri yapıştırılmalıdır!
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
STK.PR.01
TEHLİKELİ VE KİMYASAL MADDELERİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
31.12.2013
Revizyon No
Sayfa Sayısı
0
3/8
Depo Zemini: Depo zemini tercihen taş veya beton malzemeden ve içeriye doğru meyilli olarak
planlanmalıdır. Bu durum depo zeminine dökülen bir maddenin dışarıya sızmasını önlemek için gereklidir
Kimyasal depolarda elektrikli cihazların kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır
Bazı kimyasallar soğukta, bazıları kuru, bazıları nemli ortamda, bazıları da ışık almayacak şekilde depolama
gerektirir. Bu maddeler, satan kurum tarafından uygun koşullarda satılırlar. Kullanım esnasında da bu
koşulların bilinmesi uygulanması gerekir.
Kuru iken patlayıcı özellikleri olanlar kimyasalların nemli ya da ıslak halde saklanmaları gerekmektedir.
Bu maddeler:

Dinitrofenoller

2,4 dinitrofenilhidrazin

4 floro 3 nitro fenilazid

Hexzanitrodifenilamin

Pikrik asit

2,4,6 trinitrobenzensı fonikasit
Bu ürünler için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:

Eğer madde tamamen susuz kaldıysa kabın kapağı açılmıyorsa, kabı az miktarda deterjan içeren
suya daldırın. En az 24 saat öyle kalsın.

Kap hala suyun altındayken kapağını hafifçe gevşetin ve kapağı biraz ıslatın.

Kapak bir kere gevşedikten sonra sudan çıkarın ve gerektiği kadar su ekleyin.
Kimyasalların Depolanmaları kimyasal maddenin depolanma özelliklerine göre sınıflandırılmasıdır.
Depolanma işleminin güvenle gerçekleştirilebilmesi için, kimyasallar toplam "on üç depolanma sınıfına"
ayrılmıştır.
4.3.Kimyasalların Depolanma (LGK) Sınıfları
Sınıf Madde
1
Patlayıcılar
Sınıf Madde
6.1A Alev alıcı toksit maddeler
2
3A
6.1B Alev atmayan toksit maddeler
6.2 Bulaşıcı
hastalıklara
neden
olucular
Basınçlı gazlar
Parlama noktası 55°C 'in
altında alev alıcı sıvılar
3B
AHİ Sınıfı alev alıcı sıvılar
4.1A Alev alıcı katı maddeler
4.1 B Alev alıcı maddeler
4.2 Kendiliğinden
alev
maddeler
7
8
s
alıcı 10
Radyoaktif maddeler
Aşındırıcı maddeler
Boş
3A ve 3B Sınıflarına dahil
olmayan alev alıcı sıvılar
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
STK.PR.01
TEHLİKELİ VE KİMYASAL MADDELERİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
31.12.2013
4.3
Su ile temas edince, alev alıcı
gaz oluşturucular
11
5.1
Yükseltgenler
12
5.2
Organik peroksitler
13
Revizyon No
Sayfa Sayısı
0
4/8
4.1A Sınıfına dahil olmayan alev
alıcı katılar
Alev almayan paketler içindeki
alev almayan sıvılar ve paketler
Alev almayan paketler içindeki
alev almayan katılar
Kimyasalların Depolanması:
• Kimyasal Maddenin bulunduğu dolaplar kilitli bulundurulur.
• Dolapları yetkili olmayan kişiler açamaz.
• Kimyasal madde dolabı karanlık ve serin ortamda olmalıdır.
• Güneş ışığı ve nemli ortamlarda kimyasalların bozulmaları ve tehlike oluşturan etkileşimlere sebep
olmaları nedeni ortamın nemi ölçülmelidir. Nem oranı %30-60 arasında olmalıdır.
•
Dolapların ısısı kontrol edilmelidir. ortam ısısı 18 – 20 C arasında olmalıdır.
• Maddelerin saklanmasında, satın alınan firmanın önerdiği koşullar dikkate alınmalıdır. Olabildiğince
orijinal paketlerinde, kutularında vb. muhafaza edilir.
•
Dolaplarda bulunan raflar ısıya dayanıklı olmalıdır.
•
Raflar düşme tehlikesine karşı zemine ve duvara sabitlenir.
• Eğer bir kimyasal madde alfabetik sırada depolanmamışsa maddenin nerede saklandığına ilişkin bir
açıklama bulunmalıdır.
•
Rafa çürütücü maddeler konduğunda, raf yapışkan bir koruyucu ile kaplanmalıdır.
•
Raflarda aynı türdeki kimyasal maddelerin açılmamış şişesi varsa şişeler birbiri arkasına konmalıdır.
• Mümkünse, baş yüksekliğinin üstündeki raflardan kaçınılır. Kimyasal maddelerin bu yüksekliğin
üzerinde depolanma zorunluluğu varsa, merdiven bulunur ve bu bölgedeki şişeler tek elle kaldırılacak
büyüklükte olmalıdır.
• Kullanılacak kimyasal madde tehlikeli olduğu durumlarda satın alınan maddenin miktarı kullanılma
süresine uygun olmalıdır. Depolama olanaklarının sınırlı olduğu yerlerde sık alım yapılmamalıdır.
• Bütün kimyasal maddelerin üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi bulunur. Kimyasal
maddelerin son kullanma tarihi yakın olan önce kullanılacak şekilde depolanmalıdır.
•
Raflar tehlikeli madde sınıf sembolleri belirterek etiketlenmelidir.
• Kimyasal maddeler anlaşılacak şekilde açık ve Türkçe olarak etiketlenir. Yapılan solüsyonlar uygun
tehlike işaretlerini ve adını üzerinde bulundurur.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
STK.PR.01
TEHLİKELİ VE KİMYASAL MADDELERİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa Sayısı
0
5/8
31.12.2013
• Dolaplar, içinde bulunan maddelerin oluşturduğu tehlikeye göre etiketlenir. Örneğin, kolay alev alan
sıvılar ve radyoaktif maddeler gibi.
• Dökülmeler beton veya taş tabanın kapıdan içeriye doğru meyilli yapılmasıyla önlenebilir. Depodan
dışarıya doğru kimyasal madde akışı olmamalıdır.
• Riski kaynağında önlemek üzere dolap yanında (özellikle kolay alev alabilen maddeler) yanmaya sebep
olacak kıvılcım oluşturan çalışmalar yapılamaz.(Örn.Kaynak,Demir Kesme, Kesim işlemleri, sigara içme vb.)
• Dolap alanında dökülme ve saçılmalarda kullanılacak temizleme kiti bulundurulur.
 Belirli periyotlarla stokların kontrol edilerek bozulan maddelerin imha edilmesi gerekmektedir.
4.4. Kimyasal Depoların Güvenli Koşullarda Hizmet Vermesi
Donanımı ve planlaması iyi bir şekilde yapılan bir depo sisteminde, geriye kalan tek sorun deponun güvenli
bir şekilde çalıştırılmasıdır.
Gerekli miktarın stoklanması: Kimyasalların gereğinden çok miktarlarda stoklanmaları uygun değildir. Bu
durum yangın, patlama, zehirlenme vb. riskleri arttırmanın yanı sıra, kimyasalın "kullanım süresinin
dolması" gibi bir soruna da yol açabilir.
Bu nedenle işyerleri, laboratuarlar, klinikler vb. için "en fazla bir yıllık kullanılacak malzeme stoklanması "
yoluna gidilmelidir.
Tarih damgası: Kimyasallar depoya ulaşır ulaşmaz, üzerlerine "tarih damgası" vurulmalıdır. Bu önlemle
eski maddenin öncelikli kullanımları sağlanmalıdır.
Stok kaydı: Depoya ulaşan tüm kimyasalların, bir defter veya bilgisayar aracılığı ile "stok kütüğü"
oluşturulmalıdır.
Etiketleme:
Depoda yer alan tüm kimyasalların, net ve anlaşılır şekilde (uygun tehlike işaretleri, uyarılar, önlemler vb.)
etiketlenmeleri, güvenli stoklama için bir ön koşuldur. Ayrıca depo girişi, deponun çeşitli kesimleri raflar,
saklama dolapları, radyoaktif maddelerin bulunduğu kısımlar da tehlikeyi belirten özel uyarı işaretleri ve
cümleleri ile etiketlenmelidirler.
Kimyasal Kaplarının Etiketlenmesi
1. Depoda bulunan her kimyasal maddenin etiketlenmesi zorunludur.
2. Etiketler kolay çıkmayacak şekilde yapıştırılmalı, net ve açıkça okunur şekilde yazılmalıdır.
3. Etiket üzerinde kimyasal maddenin satın alınma tarihi, depo düzenine uygun olarak belirlenmiş sınıfı ve
kodu bulunmalıdır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
STK.PR.01
TEHLİKELİ VE KİMYASAL MADDELERİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa Sayısı
0
6/8
31.12.2013
4. Orijinal etiketi yırtılmış, kirlenmiş veya benzeri şekillerde hasar görmüş kimyasallar yeniden
etiketlenmeli ve hazırlanan etiket orijinal etiketinde bulunması gereken bilgileri içermelidir (kimyasal
maddenin açık adı, içeriği, depolama koşulları ve tehlike işareti vb. bilgiler)
5.İkincil kimyasal şişeleri düzgün bir şekilde etiketlenmelidir. Kimyasalın adı, tehlike sınıfı, konsantrasyonu,
hazırlayanın adı ve soyadı, tarih yazılmalıdır.
6.Peroksit oluşturma özelliğinde olan kimyasal maddelerin etiketleri kimyasal maddenin satın alınma
tarihinin yanı sıra kullanılmaya başlandığı tarih ve maksimum kullanım süresini de içermelidir
7.Peroksit oluşturma özelliğinde olan kimyasal maddelerin etiketlerinde özel olarak “Kullanılmaya
başladığı tarihten itibaren (3/6 veya 9) aylık bir sürede imha edilmelidir” ibaresi de bulunmalıdır
6.2.Tehlikeli maddelerin etiketlenmesi, taşınması, saklanması ve kullanımı
Tehlikeli maddeler Uluslararası tehlikeli madde işaretleri kullanılarak, Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği (Dış Kaynaklı Yönetmelik) uygun olarak etiketlenir. Kimyasalın üzerinde orijinal etiketi varsa
etiket yapıştırılmaz. Porsiyonlanarak kullanılan malzemelerde etiketleme uygulanır.
Depoda yer alan tüm kimyasalların, net ve anlaşılır şekilde (uygun tehlike işaretleri, uyarılar, önlemler vb.)
etiketlenmeleri, güvenli stoklama için bir ön koşuldur. Ayrıca depo girişi, deponun çeşitli kesimleri raflar,
saklama dolapları, radyoaktif maddelerin bulunduğu kısımlar da tehlikeyi belirten özel uyarı işaretleri ve
cümleleri ile etiketlenmelidirler.
1. Depoda bulunan her kimyasal maddenin etiketlenmesi zorunludur.
2. Etiketler kolay çıkmayacak şekilde yapıştırılmalı, net ve açıkça okunur şekilde yazılmalıdır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
STK.PR.01
TEHLİKELİ VE KİMYASAL MADDELERİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
31.12.2013
Revizyon No
Sayfa Sayısı
0
7/8
3. Etiket üzerinde kimyasal maddenin satın alınma tarihi, depo düzenine uygun olarak belirlenmiş sınıfı ve
kodu bulunmalıdır.
4. Orijinal etiketi yırtılmış, kirlenmiş veya benzeri şekillerde hasar görmüş kimyasallar yeniden
etiketlenmeli ve hazırlanan etiket orijinal etiketinde bulunması gereken bilgileri içermelidir (kimyasal
maddenin açık adı, içeriği, depolama koşulları ve tehlike işareti vb. bilgiler)
5.İkincil kimyasal şişeleri düzgün bir şekilde etiketlenmelidir. Kimyasalın adı, tehlike sınıfı, konsantrasyonu,
hazırlayanın adı ve soyadı, tarih yazılmalıdır.
6.Peroksit oluşturma özelliğinde olan kimyasal maddelerin etiketleri kimyasal maddenin satın alınma
tarihinin yanı sıra kullanılmaya başlandığı tarih ve maksimum kullanım süresini de içermelidir
7.Peroksit oluşturma özelliğinde olan kimyasal maddelerin etiketlerinde özel olarak “Kullanılmaya
başladığı tarihten itibaren (3/6 veya 9) aylık bir sürede imha edilmelidir” ibaresi de bulunmalıdır.
3. Tehlikeli maddelerin taşınması, saklanması ve kullanımı:
* Tehlikeli maddeler kimyasal madde depolama talimatı doğrultusunda depolanır.
* Tehlikeli madde kullanımı, taşınması, atılması sırasında tehlikeli madde güvenlik çizelgesi ve tehlikeli
madde saçılma ve temaslarda uyulması gerekenler talimatında belirtilmiş olan kişisel koruyucu önlemler
alınır.
* İlgili bölüm sorumlusu kişisel koruyucu malzemelerin bulunmasını sağlar ve işlevselliğini kontrol eder.
6.3.Kimyasal ve tehlikeli madde ile temas, dökülme ve saçılma halinde yapılması gerekenler
Küçük Saçılmalarda Yapılacak İşlemler: Çok hızlı etki etmeyen ve yaşam tehdit edici olmayan tehlikeli
maddelerin 500 ml. den az olan miktarlar ile meydana gelen saçılmalardır.

Tehlikeli madde saçılması halinde öncelikle tehlikeli madde güvenlik çizelgesinde belirtildiği gibi
hareket edilir. Kimyasalın cinsine göre ilk yardım uygulamaları ile ilgili farklılıklar burada bildirilmiştir.

Gluteraldehit, formaldehit saçılmaları için Gluteraldehit, formaldehit saçılmaları temizlik talimatına
göre işlem yapılır.

Kişisel koruyucu malzemeler, göz yıkama ve acil dökülme seti, tehlikeli maddelerin kullanıldığı
alanlarda bulundurulur.

İlk müdahaleden sonra derhal acil servise başvurulur.

Olay yerinde kalan kişi tarafından başka kişilerin zarar görmemesi için gerekli önlemler alınır,
gerekirse odaya giriş kısıtlanır.

Temizlik personeline dökülen malzemenin ne olduğu net bir şekilde ifade edilerek gerekli önlemler
alınarak temizlik yapılması sağlanır.

Temasa maruz kalan ya da dökülmeye sebep olan kişi tarafından kaza bildirim formu detaylı olarak
zaman, yer, kaza sebebi, kazadan sonra yapılan işlemler, kişisel koruyucu malzeme kullanımı vs. belirtilir.

Tehlikeli maddenin yayılması durdurulamadıkça büyük saçılma olarak kabul edilir.
Büyük Saçılmalar: Tehlikeli maddelerle meydana gelen büyük saçılmalar, çok hızlı etki etmeyen ve yaşam
tehdit edici olmayan tehlikeli maddenin 500 ml.’den fazla olan miktarları ile meydana gelen saçılmalar ya
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
STK.PR.01
TEHLİKELİ VE KİMYASAL MADDELERİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
Yayın Tarihi
31.12.2013
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa Sayısı
0
8/8
da miktarına bakılmaksızın hızla etki eden ve yaşamı tehdit eden tehlikeli maddelerle meydana gelen
saçılmalardır.
 Temas olması halinde küçük saçılmalardaki ilk müdahale uygulanır.
 Büyük saçılmanın olduğu alandaki tüm insanlar derhal bilgilendirilir.
 Tehlikeli madde ile temas ve solunumdan kaçınılır.
 Ateş olabilecek tüm güç kaynakları kapatılır.
 Tehlikeli madde ile saçılma olduğu oda derhal terk edilir, kapı kapatılır.
 Hastane afet planı başkanı (Başhekim veya yardımcıları) ve aşağıdaki bilgiler verilir.
- Adınız ve sizinle irtibat kurulacak telefon numaranız
- Kazanın olduğu yer (bina, oda no)
- Kazaya neden olan tehlikeli maddenin tipi, adı
- Tehlikeli maddenin miktarı
- Güvenlikten sorumlu kişi ulaşana kadar olay yerinden uzakta, telefonun yanında kalınır.
Tehlikeli Madde Kıyafetle Temas Ederse:

Tehlikeli madde ile temas eden kıyafeti silmeye ya da çıkarmaya çalışılmaz.

Bulaş olan kıyafet, ayakkabı ve mücevherler duş altında hızla çıkarılır.

Kimyasalın deri özellikle de gözle temasından kaçınılır.

Göz ile teması önleyebilmek için kazak, bluz gibi giysiler çıkartmak yerine keserek çıkarılır.

15 dakikadan az olmak üzere soğuk su ile vücut bölgeleri yıkanır. Ağrı oluyorsa yıkamaya devam
edilir.

En kısa sürede acil doktoruna başvurulur ve OLAY BİLDİRİM FORMU YÖN. FR.71 doldurulur.
Kirli kıyafetler başka bir örtü içine konularak alandan uzaklaştırılır. Tehlikeli madde muamelesi yapılarak
imha edilir.
7.İLGİLİ DOKÜMANLAR
7.1. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
7.2. 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Kanserojen ve Mutajen Maddelerle çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında Yönetmelik
7.3.Olay Bildirim Formu YÖN. FR.71
Download