2004-2005 eğitim-öğretim yılı yılmaz kayalar anadolu lisesi tarih 2

advertisement
2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YILMAZ KAYALAR ANADOLU LİSESİ TARİH 2 DERSİ II.DÖNEM
I.YAZILI SORULARI (10-D)
S-1-İngiltere’nin Ayestefanos Antlaşması’nı kabul etmemesinin sebebi nedir?
S-2-Osmanlı Devleti’nin Meşrutiyet’i İstanbul Konferansı sırasında ilan etmekle vermek istediği mesaj nedir?
Açıklayınız.
S-3- İngiltere’nin Kıbrıs adasına yerleşmek istemesinin sebepleri nelerdir?
S-4-19.yüzyılın başlarında Ruslarla Osmanlı aleyhine antlaşma yapan İngiltere’nin , bir süre sonra Rusya’dan
ayrılmasına ve Osmanlı Devleti ile antlaşma (Kal’a-i Sultaniye) yapmasına yol açan gelişmeler nelerdir? Açıklayınız.
S-5-Mısır Meselesi’nde başlangıçta tarafsız kalan İngiltere ve Fransa’nın daha sonra olaya karışarak Osmanlı Devleti
ile Mehmet Ali Paşa arasında Kütahya Antlaşması’nın yapılmasını sağlamalarının sebepleri nelerdir?
S-6-Yaş,Ziştovi,Pasarofça,Karlofça,Küçük Kaynarca,Prut,Bükreş,Bucaş,Amasya Antlaşmalarından hangileri
Rusya ile yapılmamıştır. Belirleyiniz.
S-7-Kütahya Antlaşmasına rağmen kendisini güvende hissetmeyen II.Mahmut Rusya ile bu antlaşmayı
imzaladı.........................................
Konferansa Osmanlı Devleti,Rusya,İngiltere,Fransa,Avusturya,Almanya ve İtalya katıldı. Konferans başladığı sırada
,meşrutiyet ilan edildi.......................................................
Politikası Viyana Kongresi’nden sonra değişti (1815).Osmanlı topraklarının bütünlüğünden yana bir politika izlemeye
başladı. Özellikle milliyetçilik hareketlerine karşı çıktı............................................................
Bu sırada İngiltere,Osmanlı Devleti’ni Rusya’ya karşı korumak bahanesiyle bu adayı Osmanlı Devleti’nden aldı (4
Haziran 1878).......................................................................
1869 yılında Süveyş Kanalı’nın açılmasından sonra İngiltere tarafından işgal edilmiştir................................................
S-8- Aşağıdaki boşluklara uygun olan olayları yazınız.
1711
Prut Ant.
1791
1718
1792
1739
Belgrad Ant.
1798
1740
1799
1774
K.Kaynarca Ant.
1804
Yaş Ant.
Akka Savunması
S-9-- III.Selim, II.Mahmut, I.Abdülmecid, II.Abdülhamid
Mısır’ın işgali (1798)..............................................
Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı (1833) .................................................................................
Kırım Savaşı (1853-1856)....................................
93 Harbi (1877-1878)...........................................
II.Meşrutiyet (1908)................................................
Yukarıdaki olayları padişahlarla eşleştiriniz.
S-10- Rusya Osmanlı Devleti’nin paylaşılması teklifini İngiltere’ye götürmüş;fakat İngiltere Osmanlı Devleti’nden
elde ettiği ekonomik çıkarları korumak istediği için ve Osmanlının toprak bütünlüğünden yana bir politika izlediği için
bu teklifi kabul etmemişti. Bunun üzerine Rusya tek başına hareket etmeye başlamıştır. Kutsal yerler meselesini
bahane ederek İstanbul’a bir elçi gönderdi ve Ortodoks kilisesi adına bazı isteklerde bulundu. Ortodoksların Rus
Çarının himayesine verilmesini istedi. Büyük devletlerin görüşünü de alan Osmanlı Devleti bu istekleri kabul
etmedi.......................................................
Yedek Sorular
S-1-Milliyetçilik Hareketleri ve Yeni Meseleler, Mısır Meselesi,1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı başlıkları adı altında
yer alan yer ve şahıs isimleri, devlet, antlaşma ve kavramlardan 10 tane yazınız.
S-2-Osmanlı Devleti’nin Fransa’nın isteği ile Boğazları kapatması (1806) hangi gelişmelere yol açmıştır?
S-3-1869 yılından sonra Mısır’ın öneminin artmasının sebebi nedir? Mısır’ın İngiltere için önemi nedir?
S-4-Ayestefanos,,Bükreş,Edirne,Pasorofça,Yaş, kelimelerinden hangisi Rusya ile ilgili değildir?İlgili olduğu devleti
yazınız.
S-5-Meclis-i Mebusan, Panislavizm,Kanun-ı Esasi,Monarşi ,Megali İdea kelimelerini birer cümle ile açıklayınız.
Not Değeri:Her soru 10 puandır.
Başarılar Dilerim.
Yapamadığınız soruları yedeklerden yapabilirsiniz.Cevaplarınız 10’ dan fazla olursa ilk yedekten itibaren iptal
edilecektir.
2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YILMAZ KAYALAR ANADOLU LİSESİ TARİH 2 DERSİ II.DÖNEM
I.YAZILI SORULARI (10-A)
S-1- Karlofça Antlaşması’nın önemi nedir? Açıklayınız.
S-2- II.Mahmut’un “Denize Düşen Yılana Sarılır” demesine yol açan gelişmeler nelerdir?Açıklayınız
S-3- Küçük Kaynarca Antlaşması ile Rusya’ya Ortodoksları himaye hakkı verilmesinin Osmanlı açısından önemini
açıklayınız.
S-4- Yunan isyanının sebeplerini yazınız.
S-5- İngiltere 19.yüzyılın ikinci yarısına kadar Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünden yana bir politika izlemiştir?
İngiltere’nin böyle bir politika izlemesin sebepleri nelerdir?
S-6-Edirne, Bükreş, Prut, Çanakkale, Vasvar Antlaşmalarından hangileri Rusya ile yapılmıştır. Belirleyiniz.
S-7-Kütahya Antlaşmasına rağmen kendisini güvende hissetmeyen II.Mahmut Rusya ile bu antlaşmayı
imzaladı.........................................
Politikası Viyana Kongresi’nden sonra değişti (1815).Osmanlı topraklarının bütünlüğünden yana bir politika izlemeye
başladı. Özellikle milliyetçilik hareketlerine karşı çıktı............................................................
Azak kalesi ve çevresi geri alındı ...................................................................................
Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya açılan kapısı konumundaki Belgrad’ın elden çıkmasıyla Balkanlar Avusturya
tehlikesine karşı açık hale gelmiştir. .............................................................
Bu antlaşma ile sınır Dinyester nehri sınır olmuş, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğu kabul edilmiştir.
.............................................................................
S-8-1830’dan 1869’a kadar geçen ( bu tarihler dahil) beş tarihi olay yazınız.
S-9-Kal’a-i Sultaniye (Çanakkale ) Antlaşması, Bükreş Antlaşması,Sırp İsyanı (1804)Yunan İsyanı (1821)
1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı-Navarin Olayı (1827), Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, Edirne Antlaşması
Mısır Meselesi,Kütahya Antlaşması,Hünkar İskelesi Ant.,Nizip Savaşı
Yukarıdaki olaylar hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir.
S-10-Aşağıda anlatılan olayın konu başlığını yazınız.
Yunan isyanı’nın bastırılmasında etkili olan Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa, Navarin’de donanması yakıldığı için bu
durumdan pek memnun olmadı. Bu sebepten 1828-1829 Osmanlı –Rus Savaşı’nda yardım isteyen II.Mahmut’a
gerekli yardımı yapmayan Mehmet Ali Paşa’ya vaad ettiği toprakları vermedi.Bunun üzerine Mehmet Ali Paşa oğlu
komutasındaki bir orduyu Suriye’ye gönderdi. Oradan Anadolu’ya geçen İbrahim Paşa Osmanlı ordusunu iki defa
yenilgiye uğrattı. Bu arada II.Mahmut bu gelişmeler üzerine İngiltere ve Fransa’dan yardım istedi;fakat gerekli yardımı
alamadı.
...................................................................................
Yedek Sorular
S-1- Rusya’nın izlediği belli başlı politikalar nelerdir?
S-2- 1809 yılında İngiltere’yi Osmanlı Devleti ile Çanakkale Antlaşmasını imzalamaya iten gelişmeler nelerdir?
S-3- Aşağıdaki kelimelerin geçtiği bir tarihi olay yazınız.
Kırım......................................................................
Belgrad......................................................................
Matbaa-ı Amire.........................................................
Kütahya......................................................................
Mora......................................................................
S-4- Aşağıdaki antlaşmalar hangi ülkelerle yapılmıştır?
Ziştovi
Prut
Bükreş
Edirne
Pasarofça
S-5-Panislavizm,Monarşi ,Megali İdea,Lale Devri,Vak’ayi Hayriye kelimelerini birer cümle ile açıklayınız.
Not Değeri:Her soru 10 puandır.
Başarılar Dilerim.
Yapamadığınız soruları yedeklerden yapabilirsiniz.Cevaplarınız 10’ dan fazla olursa ilk yedekten itibaren iptal
edilecektir.
Download