2006-2007 eğitim-öğretim yılı yılmaz kayalar anadolu lisesi t

advertisement
2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YILMAZ KAYALAR ANADOLU LİSESİ T.C İNKILAP TARİHİ
VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ I.DÖNEM I.YAZILI SORULARI (11-B)
S-1-Çanakkale Cephesi’nin açılış sebepleri nelerdir?
S-2- I.Dünya Savaşı’nın çıkmasında Avusturya-Macaristan ve Rusya arasındaki ilişkilerin ne gibi bir etkisi
olmuştur?
S-3-Balkan Savaşı’nın çıkmasında Reval Görüşmesi (1908)’nin etkisini açıklayınız.
S-4-Mondros Ateşkes Antlaşması’nı Osmanlı açısından değerlendiriniz.
S-5-31 Mart Vak’ası’nın çıkış sebebi nedir? Önemi nedir?
S-6-Mavri Mira Cemiyetinin amaçlarını yazınız.
S-7-İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’ni I.Dünya Savaşı’na sokmak istememelerinin sebeplerini yazınız.
S-8-Kanal Cephesi’nin açılma sebeplerini yazınız.
S-9-Heyet-i Temsiliye,Meclis-i Mebusan,Manda Yönetimi,Vilayat-ı Sitte,Hareket Ordusu kelimelerini birer
cümle ile açıklayınız.
S-10-Saltanat yıllarının yanına padişahları yazınız.
(1861-1876)
(1876-1876)
(1876-1909)
(1909-1918)
(1918-1922)
S-11-Aşağıdaki kelimelerin geçtiği tarihi bir cümle kurunuz.
İstanbul..................................................................................................................... ...................................................
Kanun-i Esasi………………………………………………………………………………………………………..
Arnavutluk…………………………………………………………………………………………………………..
Batı Trakya………………………………………………………………………………………………………….
Meriç……………………………………………………………………………………………………………......
S-12-Aşağıda Çanakkale Savaşı’nın bir sonucu yer almaktadır. Diğerlerini siz tamamlayın.
Rusya’ya yardım yapılamadığı için Rusya’da Komünist İhtilali çıkmış ve Rusya savaştan çekilmiştir.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
S-13Cemiyetler
İzmir
Adana Doğu Anadolu Trakya
Trabzon
Redd-i İlhak Cemiyeti
Kilikyalılar Cemiyeti
Şark Vilayetleri Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye cem.
S-14-Aşağıda belirtilen olayın konu başlığı nedir ? Yazınız.
Ateşkes hükümlerine göre Osmanlı Devleti fiilen sona ermiş oluyordu. Bütün egemenlik hakları kısıtlanıyor; askeri
hükümlerle de Osmanlı savunmasız bırakılıyordu. 24.madde ile de bir Ermeni yurdu tasarlanıyordu
………………………………………………………………………………………………………………..
S-15- Aşağıdaki olayları kronolojik 1,2,3,4,5 olarak sıralayınız.
Çanakkale savaşının kazanılması
ABD’nin 1.Dünya savaşına girmesi
Rusya’nın 1.Dünya savaşından çekilmesi
Osmanlı dev.nin 1.Dünya savaşına girmesi
Bulgaristan’ın 1.Dünya savaşına girmesi
Not Değeri: Her soru 10 puandır.
Başarılar Dilerim.
15 sorudan 10 tanesini yapabilirsiniz..Cevaplarınız 10’ dan fazla olursa 11.sorudan başlamak üzere iptal
edilecektir.
2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YILMAZ KAYALAR ANADOLU LİSESİ T.C İNKILAP TARİHİ
VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ I.DÖNEM I.YAZILI SORULARI (11-A)
S-1-İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin II.Meşrutiyet’in ilanı için harekete geçmelerine yol açan gelişme nedir?
S-2-Balkan Savaşı’nın sebeplerinin oluşmasında İngiltere’nin ne gibi bir etkisi olmuştur?Açıklayınız.
S-3-İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’ni I.Dünya Savaşı’na sokmak istememelerinin sebepleri nelerdir?
S-4-II.Balkan Savaşı’nın sebebi nedir? Bulgaristan’la sınırımız neresi olmuştur?
S-5-İngilizlerin Irak Cephesi’ni açma sebepleri nelerdir?
S-6-Kilikyalılar Cemiyetinin kuruluş sebebi nedir?Açıklayınız.
S-7-Trablusgarb Savaşı’nın sebepleri nelerdir?
S-8-Rusların I.Dünya Savaşı’ndan çekilirken yaptıkları antlaşmanın adı nedir? Osmanlı Devleti’ni ilgilendiren
hükmü nedir?
S-9-Meşrutiyet,Ayan Meclisi,Kanun-ı Esasi,Mütareke ,Megalo İdea kelimelerini birer cümle ile açıklayınız.
S-10-Olayları padişahlarla eşleştiriniz. X işareti ile belirleyiniz.
II.Meşrutiyet
Bakla Savaşları
İstanbul Antlaşması
Mondros
Mütarekesi
II.Abdülhamit
V.Mehmet Reşat
VI.Vahidettin
S-11- Aşağıdaki boşluklara uygun olan olayları yazınız.
1876
1913
1908
1914
1909
1915
1911
1917
1912
1918
S-12- ANTLAŞMALAR
I.Dünya Savaşı sonucunda Almanya ile ……………,Avusturya ile ……………..,Macaristan
ile……………..,Bulgaristanla …………………,Osmanlı Devleti ile ……………. antlaşmaları yapılmıştır.
S-13- Aşağıda verileni tanımlayınız.
Galip devletler,yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaklar -Gizli antlaşmalara son verilerek antlaşmalar açık
yapılacak. -Ekonomik engeller kaldırılacak, devletlerarası eşitlik sağlanacak. -Silahlanma yarışı sona erecekİşgal edilen Rus toprakları boşaltılacak,Belçika yeniden kurulacaktı.-Alsas-Loreine Fransa’ya geri verilecekti
.Milletler Cemiyeti kurulacaktır.Boğazlar her devlete açık olacaktır. -Osmanlı Devleti’nin Türk bölgelerine kesin
egemenlik hakkı tanınacak,diğer bölgeler kendi geleceklerini kendileri tesbit edecekler…………………………………
S-14- Karşılarına olayları yazınız.
İtilaf devletleri gerekli gördükleri yerleri işgal edeceklerdi
Boğazları itilaf devletleri işgal edecekti.
İzmir ve çevresi Yunanistan’a verilecekti.
Doğuda bir karışıklık çıkarsa altı il işgal edilebilecekti.
Bulgaristan’la sınır Meriç nehri kabul edildi.
S-15-Aşağıdaki olayların hangi padişah döneminde olduğunu karşılarına yazınız.
I.Meşrutiyet’in ilanı – II.Meşrutiyet’in ilanı
Trablusgarb Savaşı- Balkan Savaşları
I.Dünya Savaşı
Mondros Mütarekesi- Sevr Antlaşması
Not Değeri: Her soru 10 puandır.
Başarılar Dilerim.
15 sorudan 10 tanesini yapabilirsiniz..Cevaplarınız 10’ dan fazla olursa 11.sorudan başlamak üzere iptal
edilecektir.
2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YILMAZ KAYALAR ANADOLU LİSESİ T.C İNKILAP TARİHİ
VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ I.DÖNEM I.YAZILI SORULARI (11-I)
S-1-İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin II.Meşrutiyet’in ilanı için harekete geçmelerine yol açan gelişme nedir?
S-2-Balkan Savaşı’nın sebeplerinin oluşmasında İngiltere’nin ne gibi bir etkisi olmuştur? Açıklayınız.
S-3-İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’ni I.Dünya Savaşı’na sokmak istememelerinin sebepleri nelerdir?
S-4- İngilizlerin Irak Cephesi’ni açma sebepleri nelerdir?
S-5-Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na giriş sebepleri nelerdir?
S-6-I.Dünya Savaşı’nın çıkmasında Avusturya-Macaristan ve Rusya arasındaki ilişkilerin ne gibi bir etkisi
olmuştur?
S-7-Yunanlıların kurdukları cemiyetler hangi teşkilatlar tarafından desteklenmiştir?
S-8-I.Dünya Savaşı’nın çıkmasında Almanya ve İngiltere arasındaki ilişkilerin ne gibi bir etkisi olmuştur?
S-9-Meşrutiyet,Ayan Meclisi,Kanun-ı Esasi,Mütareke ,Megalo İdea kelimelerini birer cümle ile açıklayınız.
S-10-Eşleştiriniz.
Mondros maddeleri
Boğazları itilaf dev işgal edecekti.
Osm.lı askerinin terhis edilmesi
Tersane ve donanmaya el konulacaktı.
Gerekli gördükleri yerleri işgal edeceklerdi.
Haberleşme ve ulaşım araçlarına el konulacaktı.
Osm. lı elindeki esirleri bırakacaktı
S-11- Eşleştiriniz.
Cemiyetler
Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası:
İngiliz Muhipleri Cemiyeti
Kürt Teali Cemiyeti:
Mavri Mira Cemiyeti:
Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
siyasi
Milli cem.
ekonomik
askeri
Milli varl. düşman cem. Azınlıkların cem.
S-12- Konu başlığını yazınız.
İngiltere’nin çalışmalarıyla İzmir ve çevresinin Yunanistan’a bırakılması dolayısıyla İtalya konferansı terketmiştir. Böylece
İtilaf Devletleri arasındailk ayrılıklar ortaya çıkmıştır.A.B.D’de Milletler Cemiyeti çalışmaları dolayısıyla konferansı
terkedince konferansın hakimiyeti İngiltere ve Fransa’ya kalmıştır…………………………………………………..
S-13- Boşlukları doldurunuz.
II.Balkan Savaşı sonrasında Balkan Devletleri’nin kendi aralarında yaptıkları antlaşma…………………………
Bulgaristan’ la yapılan……………………..’yla sınır Meriç nehri olarak kabul edildi.Nehrin batısında kalan
Dimetoka şehri de Osmanlı’ya bırakıldı.Yunanistan’la yapılan ……………Antlaşması’yla; Girit Yunanistan’a
bırakılacak,Ege Adalarının durumu büyük devletlerin hakemliğine bırakılacak.(Büyük Devletler
Bozcaada,Gökçeada,Meis ve
Kaş dışındaki adaları Yunanistan’a bıraktılar).
I.Dünya Savaşı sonucunda Almanya ile ……………,Avusturya ile ………………. Antlaşmaları
imzalanmıştır.
S-14-Aşağıdaki kelimelerin geçtiği tarihi bir cümle kurunuz.
İstanbul..................................................................................................................... ...................................................
Kanun-i Esasi………………………………………………………………………………………………………..
Arnavutluk…………………………………………………………………………………………………………..
Batı Trakya………………………………………………………………………………………………………….
Meriç……………………………………………………………………………………………………………......
S-15-Aşağıda Çanakkale Savaşı’nın bir sonucu yer almaktadır. Diğerlerini siz tamamlayın.
Rusya’ya yardım yapılamadığı için Rusya’da Komünist İhtilali çıkmış ve Rusya savaştan çekilmiştir.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Not Değeri: Her soru 10 puandır.
Başarılar Dilerim.
15 sorudan 10 tanesini yapabilirsiniz..Cevaplarınız 10’ dan fazla olursa 11.sorudan başlamak üzere iptal
edilecektir.
Download