Page 1 7. SINIF SOSYAL 2.DÖNEM 3. YAZILI SORULARI

advertisement
7. SINIF SOSYAL 2.DÖNEM 3. YAZILI SORULARI
SORULAR:
1-Birinci Dünya Savaşı’nın başlama - bitiş tarihlerini (4P)ve savaşın sebeplerini yazınız.(7P)
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…,,
………………………………………………………………………………………………..........,,,,,,,,,,
2-Aşağıda verilen divan üyelerinin bugünkü karşılıklarını yazınız.(10P)
Sadrazam:……………………………………………………………….
Defterdar:………………………………………………………………
Nişancı:…………………………………………………………………..
Kazasker:……………………………………………………………….
Kaptanı Derya:………………………………………………………………………….
3.Aşağıdaki kavramları açıklayınız. (10P)
Kamuoyu:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sömürgecilik:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4- Birinci Dünya Savaşı’nda oluşan itilaf ve ittifak devletlerini yazınız?(10P)
İtilaf Devletleri:……………………………………………………………………………………………………………………………………
İttifak Devletleri:…………………………………………………………………………………………………………………………………
5-Aşagıda verilen kavramların hangi ülkede ilk kez başladığını karşısındaki ile eşleştiriniz.(8P)
(
(
(
(
1
2
3
4
)
)
)
)
Reform Harekerleri
Rönesans Hareketleri
Coğrafi Keşifler
Sanayi İnkılabı
(
(
(
(
)
)
)
)
İtalya
İngiltere
Almanya
Portekiz-İspanya
6-Aşağıdaki tabloda istenilenleri yazınız.(12P)(Her boşluk 1 puandır.)
Devletler
Devlet başkanının
unvanı
Yönetim kurulu
Egemenliğin kaynağı
kabul edilen güç
Yönetim şekli
İlk Türk devletleri
Osmanlı Devleti
Türkiye Cumhuriyeti
HER BİR TEST SORUSU 3’ER PUANDIR.
7-Fransız İhtilali ,Osmanlı Devleti’ni hangi alanda olumsuz etkilemiştir?
A) Devletçilik
B)Milliyetçilik
C) Cumhuriyetçilik D) Laiklik
8- II. Meşrutiyet sonucunda Hareket Ordusu'nun ayaklanmayı bastırdığı olay aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Kabakçı Mustafa Olayı B)Patrona Halil Olayı C)31 Mart Olayı D) Taksim Olayı
9-Ahi Teşkilatının Osmanlılardaki karşılığı nedir?
A) Esnaf ve Sanatkarlar Teşkilatı B) Zanaatkarlar Teşkilatı C) Tüccar Teşkilatı
D) Lonca Teşkilatı
10-Osmanlı Devleti hangi antlaşma ile Kuzey Afrika ‘daki son toprak parçasını İtalya ‘ya vermiştir?
A) Paris antlaşması B) Londra antlaşması C) Ankara Antlaşması D)Uşi Antlaşması
Anayasa
ilan
edilir.
+
Meclis
açılır.
+
Halka
seçme
seçilme
hakkı
verilir.
+
Padişahın
yanında
halk
yönetime
katılır.
=
?
11-)Diyagramdaki süreç tamamlandığında (?) ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Meşrutiyet
B) Cumhuriyet
C) Oligarşi
D) Monarşi
12-)
I- Büyük fabrikalar kuruldu.
III- Üretim çok
hızlı arttı.
Sanayi
İnkılâbının
Sonuçları
II- İşçi sınıfı
ortaya çıktı.
IV- Hammadde ve Pazar ihtiyacı azaldı.
Sanayi İnkılâbı’nın sonuçları hakkında yukarıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
13-) Aşağıdakilerden hangisinin göreve gelmesinde ulus iradesi doğrudan etkili değildir?
A) Muhtar
B) Vali
C)Milletvekili
D) Belediye Başkanı
14)Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin şu an kullanmakta olduğu anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1961
b)1924
c) 1982
d)1921
15-) Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından biri değildir?
A) Sömürgeciliğin yaygınlaşması
B) Akdeniz limanları önem kazandı.
C) Avrupa'nın ekonomik yönden güçlenmesi
D) Avrupa'da derebeyliğin güç kazanması
16-)“İki kurşun =Milyonlarca Kayıp”
1.Dünya Savaşı düşünüldüğünde bu formülden nasıl bir sonuç çıkarmamız mümkün olabilir?
A)Bu savaş sadece Avrupa Kıtasını etkilemiştir
B)1.Dünya Savaşı iki kişinin ölmesiyle başlamıştır
C)Avusturya veliahdının öldürülmesiyle büyük bir felaket ortaya çıkmıştır
D)1.Dünya Savaşının ortaya çıkmasının nedeni hammadde ve pazar arayışıdır
17-) I-İlk meclisin açılması II-Halkın ilk defa kısmen de olsa yönetime katılması III-İlk anayasanın ilanı
Osmanlı Devleti’nde gerçekleşen yukarıdaki olaylar aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
A) Tanzimat Fermanı
B) I.Meşrutiyet’in İlanı
C) Islahat Fermanı
D) Cumhuriyetin İlanı
“Savaş son çare olmadıkça felakettir” K.Atatürk
18-)Atatürk’ün bu sözünden yola çıkarak savaşla ilgili hangi sonuca ulaşabiliriz?
A)Devletler arasında savaş her zaman yapılabilir
B)Savaşlar üstünlük kurma araçları
C)Savaşlar mecbur olmadıkça yapılmamalıdır
D)Savaşlar insanlar için olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilir
19-)Bağımsız Mahkemeler
-Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
-Türkiye Büyük Millet Meclisi
Yukarıdaki devlet organlarının görevleri hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?
a.Yasama-Yürütme-Yargı b.Yargı-Yürütme-Yasama c.Yürütme-Yargı-Yasama
d-Yargı-Yasama-Yürütme
Download