11.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 2.yazılı C grb

advertisement
ADI SOYADI NO:
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………………. LİSESİ 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
1. Fecr-i Aticilerin beyannamelerinde yapacaklarını bildirdikleri yeniliklerden beş tanesini yazınız? (10)
2. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatına gelinceye kadar romanlarımızın genelinde refah düzeyi yüksek kahramanların ; mekan olarak
da İstanbul’un ele alınmasını nasıl yorumlayabilirsiniz?(10)
3. Servet-i Fünun romanları ve bu romanlardaki kahramanlar ile Tolstoy, Flaubert’in romanlarının ve roman kahramanlarının benzerlik
göstermesi nasıl yorumlanır?(10)
4. XIX. yy’ın sonları ile XX. yy’ın başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda sosyal, siyasal ve edebî hayatta ortaya çıkan fikir akımlarının
ortaya çıkış sebeplerini, amaçlarını ve önde gelen temsilcilerini açıklayınız.(27)
5. Felatun Bey ile Rakım Efendi romanı ile Aşk-ı Memnu romanını oluşturan temel çatışmayı bulunuz. Bu iki temel çatışma hangi
bakımlardan farklılık göstermektedir, bu farklılıklar Servetifünun romanıyla ilgili sizi hangi sonuçlara götürür? Yazınız.(10)
6. Birden kapandı birbiri ardınca perdeler
Kandilli,Göksu,Kanlıca,İstinye nerdeler
Yandaki şiirde:
A)Bahsedilen şehir neresidir? (4) …………………..
B)Son beyitte hangi şair eleştirilmiştir?(3) ………………….
Benzetmek olmasın sana dünyada bir yeri
Eylül sonuda böyledir İsviçre gölleri
Bir devri lanetiyle boğan şairin Sis’i
Vicdan ve ruh elemlerinin en zehirlisi
7. BENİM ŞİİRLERİM
- Sen kalpsizsin; hani senin gençliğinin hayatı?
-Aşklarım mı? Bir nefeste solabilen bu şeyler
Bir yanardağ ateşiyle kömür gibi karardı;
Şimdi ise yerlerinde bir sıtmalı yel eser.
Evet, benim her şi’rimde yılan dişli diken var;
Sizler gidin bal verecek yeni açmış gül bulun.
Belki benim acı sesim kulakları tırmalar;
Sizler gidin, genç kızların türküsüyle şen olun.
Bu şiirdeki “ben” ve “siz” kelimeleriyle ifade edilen sanat anlayışının özelliklerini yazınız. Buradan yola çıkarak şairin savunduğu sanat
anlayışının dönemiyle ilişkisini açıklayınız.(10)
8.Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(12)
*1911 yılında Selanik’te ………………….. ve …………………. tarafından çıkarılan ………………. dergisi Milli Edebiyatın başlangıcı
sayılır.
*Türklük kavramını ilk defa ‘Cenge Giderken’şiiriyle işleyen şairimiz ………………………….. dur.
* Siyasi hicivleriyle tanınan Servet-i Fünun yazarlarından …………………………… ın ……………………… adlı makalesinden sonra Serveti Fünun dergisi kapatılmıştır.
*Servet-i Fünun edebiyatını genel özelliğine aykırı olarak yoğun toplumsal içerikli şiirler yazan …………………….…. adlı sanatçımız
………………. adlı çocuk şiirleri dışındaki bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.
*Servet-i Fünun’un iki önemli şairinden biri olan …………………… şiirde oldukça ağır bir dil kullanmıştır.Gezi yazılarıyla tanınan
sanatçının ‘Hac Yolunda’ adlı eseri dışında ……………………..,……………………… ve ……………… adlı gezi yazısı türünde eserleri de
vardır.
9. Aşağıdaki açıklamalara uygun eser, yazar veya kavramları karşılarına yazınız.(4)
Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar ve Türk Edebiyatı Tarihi kitaplarının yazarı:
Şiirlerde ses uyumu, müzikalite ve şekil mükemmelliğinin önemini savunan sanat akımı:
1909-1912 yılları arasında faaliyet göstermiş edebî dönem:
Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak ve Türkçülüğün Esasları’nın Milli Edebiyat dönemi yazarı:
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………………. LİSESİ 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI CEVAPLARI
1. a. Yeni bir kitaplık kurmak
b. Batılı eserleri Türkçeye çevirmek
c. Halka açık konferanslar vermek
d. Halkı edebi zevkini yükseltmek bilgisini arttırmak
e. Toplumsal olmak
2. Tanzimat dönemi romanı bir başlangıç ve adapte romandır, o açıdan teknik zayıftır. Özellikle kültürlü ve zengin ailelerin çocukları olan
Servet-İ Fünuncular Batıyı yakından tanırlar fakat Anadoluya aşina değillerdir. Yetiştikleri ortam da genellikle İstanbul’dur. Bunu da romana
koymuşlardır. Cumhuriyet döneminde ise mektepten memlekte doğru bir açılım vardır.
3. Servetifünuncuların batılı sanat anlayışını benimsemeleri ve batılı kaynakları takip etmeleri.
4.
ORTAYA ÇIKIŞ
SEBEPLERİ
AMACI
AKIMIN ÖNDE
GELEN TEMSİLCİLERİ
BATICILIK
OSMANLICILIK
İSLAMCILIK
TÜRKÇÜLÜK
Batının her alanda
Osmanlının önüne
geçmesi, Osmanlı
Devleti’nin tek
kurtuluş yolunun bu
yüzyılın fikir ve
ihtiyaçlarına uygun
medeni bir devlet ve
millet halini alması
gerektiği düşüncesi.
Tanzimat döneminde,
Osm.Dev. içindeki değişik
etnik grupların Batı
devletlerinin desteğini
alarak bağımsız olma
düşüncesinin ortaya
çıkması.
2.Abdülhamid’in hem
Balkanlardaki
Panislavizmi etkisiz
duruma sokmak,
Müslüman toplulukların
devletten ayrılmalarını
engelleme düşüncesi,
hem de içeride siyasal
rakiplerinin halk içindeki
gücünü kırmak istemesi
Özellikle Balkan
Savaşından sonra
Osmanlıcılık akımının
geçerliliğini
yitirmesi, Türk
olmayan azınlıkların
Osmanlıdan ayrılması
Türk toplumuna
Batıda gelişen
düşünce, yönetim
biçimi, yaşama
tarzını uygulayarak
ülkenin gelişmesini,
kalkınmasını
sağlamak
Osm. Dev. içindeki tüm
etnik grupların üzerinde bir
Osmanlılık duygusunu ve bu
duyguya paralel olarak bir
Osmanlı milletini ortaya
çıkararak Osmanlı
Devleti’nin mefaatleri
doğrultusunda gayret sarf
etmelerini sağlamak.
Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali
Suavi
İslam’ın ilk
dönemindeki değerleri
20.yy başlarına taşıyarak
Türk toplumunu içinde
bulunduğu bunalımdan
kurtarmak.
Osmanlı bayrağı
altında bilinçsiz bir
şekilde yaşayan
Türkleri milli bir
duygu ile
bilinçlendirmek,
milliyetini idrak
ettirmek.
Mehmet Akif, Said
Halim Paşa, Ahmet
Cevdet Paşa
Ziya Gökalp,
Mehmet Emin
Yurdakul, Yusuf
Akçura
Abdullah Cevdet,
Tevfik Fikret, Celal
Nuri
5. Felatun Bey ile Rakım Efendi romanında “doğu-batı” çatışması, Aşk-ı Memnu’da ise “aşk-ihanet” çatışması vardır. “Doğu-batı” çatışması
siyasi ve sosyal yönü olan bir çatışmadır. Ancak “aşk-ihanet” çatışması ise daha çok kişiseldir. Bu iki romandaki çatışmaların farklılığı bizi
Servetifünun romanında daha çok kişisel konuların işlendiği sonucuna götürür.
6. a. İstanbul
b. Tevfik Fikret
7. Şair, “ben” diyerek, milletin acı kaderini şiirlerine, yazılarına taşıyan yazarları ve bu sorunu kendine dert edenleri kast etmektedir.
Yazıldığı dönem göz önüne alındığında Milli edebiyatın yazarlarını bu kapsama sokmak doğru olacaktır. Türkçülük akımının özünde olan kendi
insanımızın dertleri, acıları şiirde ben ifadesiyle hayat bulmuştur. “Sizler” ifadesiyle ise yaşanan acı gerçekleri görmeden hala hayatın
güzelliklerinden bahsedenleri, eserlerinde toplumsal konulara yer vermeyen sanatı sanat için yapan sanatçıları kastetmektedir.
8.Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(12)
*1911 yılında Selanik’te Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem tarafından çıkarılan Genç Kalemler dergisi Milli Edebiyatın
başlangıcı sayılır.
*Türklük kavramını ilk defa ‘Cenge Giderken’şiiriyle işleyen şairimiz Mehmet Emin Yurdakul’ dur.
* Siyasi hicivleriyle tanınan Servet-i Fünun yazarlarından Hüseyin Cahit Yalçın’ ın Edebiyat ve Hukuk adlı makalesinden
sonra Servet-i Fünun dergisi kapatılmıştır.
*Servet-i Fünun edebiyatının genel özelliğine aykırı olarak yoğun toplumsal içerikli şiirler yazan Tevfik Fikret adlı sanatçımız
Şermin adlı çocuk şiirleri dışındaki bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.
*Servet-i Fünun’un iki önemli şairinden biri olan Cenap Şahabettin şiirde oldukça ağır bir dil kullanmıştır.Gezi yazılarıyla
tanınan sanatçının ‘Hac Yolunda’ adlı eseri dışında Avrupa Mektupları, Suriye Mektupları ve Afak-ı Irak adlı gezi yazısı
türünde eserleri de vardır.
9. Aşağıdaki açıklamalara uygun eser, yazar veya kavramları karşılarına yazınız.(4)
Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar ve Türk Edebiyatı Tarihi kitaplarının yazarı: Mehmet Fuat Köprülü
Şiirlerde ses uyumu, müzikalite ve şekil mükemmelliğinin önemini savunan sanat akımı: Sembolizm
1909-1912 yılları arasında faaliyet göstermiş edebî dönem: Fecr-i Ati
Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak ve Türkçülüğün Esasları’nın yazarı: Ziya Gökalp
Download