Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife

advertisement
Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanması Hakkında Karar
29/06/2005 tarihli ve 25860 sayılı Resmi Gazete
20/6/2005 tarihli ve 2005/9052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
(Değişik: 27/07/2010 tarihli ve 27654 sayılı Resmi Gazete)
(Değişik: 15/01/2012 tarihli ve 28174 sayılı Resmi Gazete)
(Değişik: 22/05/2014 tarihli ve 29007 saylı Resmi Gazete)
Madde 1- 13/04/2005 tarihli ve 2005/8734 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan
Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden
Ortaklık Anlaşması hükümleri uyarınca, 14/04/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında
Karar” çerçevesinde, aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen Tunus
Cumhuriyeti menşeli tarım ürünleri için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı
açılmıştır.
G.T.İ.P.
Uygulanacak
Tarife
Kontenjanı Gümrük Toplu
Vergisi
Konut
Miktarı
(%)
Fonu
Madde İsmi
Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı -Sardina
pilchardus, Sardinops spp.), yuvarlak ve kısa
boylu sardalyalar (Sardinella spp.), palatika
veya çaça balığı (Sprattus sprattus)
0303.54
Uskumru balıkları (uskumru -Scomber
scombrus, Avustralya uskumrusu-Scomber
Australasicus, Kolyoz-Scomber japonicus)
0306.16
Soğuk su karidesleri (Pandalus spp., Crangon
(0306.16.10.00.00 crangon)
hariç)
0306.17
Diğer karidesler
(0306.17.10.00.00
hariç)
03.07
Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın)
(0307.19.10.00.00, (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş,
0307.29.05.00.00, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura
0307.39.05.00.00, edilmiş); tütsülenmiş yumuşakçalar (kabuklu
0307.49.05.00.00, olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya
0307.59.05.00.00, öncesinde pişirilmiş olsun olmasın);
0307.60.10.00.00, yumuşakçaların insanların yemesine elverişli
0307.79.10.00.00, unları, kaba unları ve pelletleri
0307.89.10.00.00,
0307.99.10.00.00
hariç)
0302.43
1
200 Ton
0
0
50 Ton
0
0
100 Ton
0
0
Uygulanacak
Tarife
Kontenjanı Gümrük Toplu
Vergisi
Konut
Miktarı
(%)
Fonu
G.T.İ.P.
Madde İsmi
03.08
(0308.19.10.00.00,
0308.29.10.00.00,
0308.30.30.00.00,
0308.90.30.00.00
hariç)
Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların
dışında kalan suda yaşayan omurgasız
hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş,
dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya
salamura edilmiş); Kabuklu hayvanlar ve
yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan
omurgasız hayvanların tütsülenmiş olanları
(tütsülenme sırasında veya öncesinde
pişirilmiş olsun olmasın); suda yaşayan
omurgasız hayvanların (kabuklu hayvanlar ve
yumuşakçalar hariç) insanların yemesine
elverişli unları, kaba unları ve pelletleri
0804.10.00.00.00 Hurma
2103.90.90.00.13 Harissa sosu
22.04
Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar
dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer
alanlar hariç)
5.000 Ton
0
100 Ton
0
1.000 hl
i
(i) İthalat Rejimi Kararı’nın ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük
vergisi oranının %50’si uygulanır.
Madde 2- 1 inci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak
ithalatta, söz konusu tabloda ilgili maddenin karşısında gösterilen gümrük vergisi ile varsa
Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) veya varsa Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro
(EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net); bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki
İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu madde için tespit edilen gümrük vergisi ile
varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) veya varsa Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek
Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) uygulanır.
Madde 3- Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat
Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.
Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının
geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
Madde 4- Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile
başvuru ve kullanım usul ve esasları Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca yayımlanacak tebliğlerle
belirlenir.
Madde 5- 1 inci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanı miktarları bir takvim yılında
dağıtılacak olan miktarları göstermekte olup, her takvim yılında yeniden dağıtılır.
Madde 6- Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.
Madde 7- Bu Karar 1/7/2005 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 8- Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
2
3
Download