uluslararası İKTİSAT - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

advertisement
HARRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ
Dersin Adı
Kodu
1003501
Uluslararası İktisat I
Ön koşul Dersler
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yarıyılı T+U
5
3+0
Kredisi
3
AKTS
5
Türkçe
Zorunlu
Yrd. Doç. Dr. Hasan MEMİŞ
Bu dersin genel amacı; uluslar arası iktisadın kapsamını oluşturan
uluslar arası ekonomik ilişkiler ile uluslar arası ticaret teorisi,
uluslar arası ticaret politikası ve bunlara ilişkin temel kavramlar
hakkında öğrenciyi bilgilendirmektir
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Uluslararası iktisat, uluslar arası ticaret, uluslar arası ticaret
politikası kavramlarını öğrenmiş olacaktır
2. Uluslar arası ticaret teorisinde kullanılan temel kavramları
tanıyacaktır.
3. Uluslar arası Ticarete ilişkin çeşitli iktisatçılar tarafından ortaya
atılmış olan teorileri öğrenecektir.
4. Uluslar arası ticaretle ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi
öğrenecektir.
Dersin İçeriği
Uluslar arası İktisat, Uluslar arası Ekonomik İlişki, Uluslar arası
Ticaret kavramlarına ve Uluslar arası Ticaret Teorileri ile Uluslar
arası Ticaret ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki irdelenecektir.
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Uluslararası Ticaret Teorisinin İlgi Alanı ve Doğuşu
Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri: Mutlak Üstünlükler Teorisi, Karşılaştırmalı
Üstünlükler Teorisi
Uluslar arası Ticaret Teorisi Analizleri: Arz ve Talep Modelleri
Faktör Donatımı (Heckser-Ohlin) Teoremi
Uluslar arası Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi
Stolper Samuelson Gelir Dağılımı Teoremi
Arasınav
Leontief Paradoksu
Faktör Hareketsizliği Modeli
Modern Gelir Dağılımı Teorileri
Dış Ticaret Teorisi ve Ekonomik Büyüme Analizi
Faktör Arzında Artış ve Teknolojik Gelişme
Büyüme, Ticaret Hadleri ve Refah İlişkileri
Ekonomik Kalkınma ve Karşılaştırmalı Üstünlükler
Genel Yeterlilikler
Uluslar arası İktisadın kapsam ve önemini öğrenmek, Uluslar arası Ticaret ve Uluslar arası
Ticaret Teorilerini kavramak, Uluslar arası Ticaret ve Ekonomik Büyüme arasındaki ilişkiyi
yorumlamaktır
Kaynaklar
Seyidoğlu, H. (2007).Uluslararası İktisat.İstanbul: Güzem Can YayınlarıNo: 22
Ünsal, M. Ü. (2005). Uluslar arası İktisat Teori, Politika ve Açık Ekonomi Makro İktisadı
Ankara: İmaj Yayıncılık
KARLUK, S. R. (2007). Uluslararası Ekonomi: Teori ve Politika. İstanbul: Beta Basım Yayın
A.Ş.
ERTÜRK, E. (2001). Uluslararası İktisat. İstanbul: Alfa Yayınları A.Ş.
Değerlendirme Sistemi
Arasınav: %40
Final:
%60
Projeler:
Ödevler:
Ders No
: 1003501
Ders Adı
: Uluslararası İktisat I
Öğretim Üyesi
: Yrd. Doç. Dr. Hasan MEMİŞ
Teori / Pratik / Kredi : 3/0/3
Öğrenme Etkinliği
Tahmin Edilen Süre (saat)
Teorik ders (14 Hafta)
3x14=42
Rehberli problem çözme
Yok
Bireysel çalışma
5x14=70
Haftalık ödev problemlerinin
Yok
çözülmesi
Dönem Projesi
Yok
Ara Sınav
Yarıyıl Sonu Sınavı
Quiz (4 adet)
Araştırma (internet/küt.)
Diğer( . . . . . . . . . . . . . . . )
Diğer( . . . . . . . . . . . . . . . )
Toplam Ders Yükü (Saat)
132/26.4=5
Sınav için
Bireysel çalışma
Sınav için
Bireysel çalışma
Yok
Bireysel çalışma
132
:1
:5
:1
:8
:5
Değerlendirme
Derse Katılım
Aktif Katılım
Dersin asistanları ile tartışma,
yazılı rapor teslimi
Dersin asistanları ile tartışma, yazılı rapor
teslimi
Açık/Kapalı kitap, yazılı sınav
Açık/Kapalı kitap, yazılı sınav
Açık/Kapalı kitap, yazılı sınav
Farklı kaynaklardan tarama
Download