Dünya Ekonomisi - Harran Üniversitesi

advertisement
HARRAN ÜNİVERSİTESİ İİBF
MALİYE BÖLÜMÜ
Dersin Adı
Dünya Ekonomisi
Kodu
1006613
Yarıyılı
6
T+U
2+0
Kredisi
2
AKTS
3
Ön koşul Dersler
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Dersin İçeriği
Türkçe
Genel Seçmeli
Yrd.Doç.Dr. Murat DEMİR
Dünya ekonomisindeki gelişmelerin izlenebilmesi ve güncel küresel
ekonomik sorunların kavranabilmesi için gerekli olan bilgi ve
kavramların öğretilmesidir. Burada ayrıca Türkiye'nin iktisadi
gelişmesinin izlenmesi ve iktisat politikalarının oluşmasına yol açan
koşulların anlatılması da amaçlanmaktadır.
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Dünya ekonomisine ilişkin değerlendirme yapabilecek düzeyde
temel kavramları öğrenmiş olacaktır.
2. Dünya ekonomisinin ulusal ekonomik politikaları nasıl
etkilediğini kavrayacaktır.
3. Ulusal ekonominin dünya ekonomisi için ifade ettiği önemi
anlayacaktır.
4. Küresel ekonomik, sosyal ve mali gelişme ve dinamikleri dikkate
almadan ulusal ölçekte alternatifler üretmenin ne denli güç olduğunu
kavrayacaktır.
Dünya ekonomisine yön veren temel dinamikler tanıtılarak, dünya
ekonomisinin evrimi sanayi devrimi sonrası dünya ekonomisi
Keynesyen ekonomi, ikinci dünya savaşı sonrası uluslararası
ekonomik sistem, neo-liberal iktisat politikaları, küreselleşme
sürecinde dünya ekonomisi, hızla büyüyen dev ekonomiler başlıkları
ile incelenmektedir. Bu arada dünya ekonomisi İçinde Türkiye
ekonomisinin gelişimi Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisi
temelinde bugün ve yakın gelecekte ifade ettiği anlam üzerinde
durulmaktadır.
Haftalar
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ekonomik Entegrasyon
Dış Ticaret Politikaları
Dış Ödemeler Bilançosu
Sanayi Devrimi Sonrası Dünya Ekonomisi
Keynesciliğin Doğuşu
İkinci Dünya Savaşı Sonrası Uluslararası Ekonomik Sistem
Arasınav
Neo-Liberal İktisat Politikaları
IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Nün İstikrar ve Yapısal
10
11
12
13
14
Uyum Politikaları
Küreselleşme Sürecinde Dünya Ekonomisi
Japonya, ABD Ve Avrupa-Almanya Arasındaki Rekabet ve Etkileri
Hızla Büyüyen Dev Ekonomiler
Dünya Ekonomisi İçinde Türk Ekonomisinin Yeri ve Önemi
Genel Değerlendirme
Genel Yeterlilikler
Dünya ekonomisine ilişkin değerlendirme yapabilecek düzeyde temel kavramların
öğrenilmesi, dünya ekonomisinin ulusal ekonomik politikaları nasıl etkilediğinin kavranması,
küresel ekonomik, sosyal ve mali gelişme ve dinamikleri dikkate almadan ulusal ekonomi
politikalarının yetersiz kaldığının ve bölgesel entegrasyonlara eklemlenme zorunluluğunu
anlaşılması öncelikli yeterliliklerdir.
1.
2.
3.
4.
5.
Kaynaklar
Sönmez, S. (1998), Dünya Ekonomisinde Dönüşüm, İstanbul, İmge Kitabevi
Karluk, R. (1994), Uluslararası İktisat , Bilim ve Teknik Yayınları
Walter, T. (2002), Dünya Ekonomisi, İstanbul, Alfa Yayınları
Mortan, K.(2003), Dünya Ekonomisi, Eskişehir Açıköğretim Fakültesi, Yayın No.1042
Ülken, Y; (1973), Yirminci Yüzyılda Dünya Ekonomisi İktisat Fakültesi Yayını
Değerlendirme Sistemi
Arasınav:
Final:
Projeler:
Ödevler:
% 40
% 60
Ders No
Ders Adı
Öğretim Üyesi
Teori / Pratik / Kredi
: 1006613
: DÜNYA EKONOMİSİ
: Yrd.Doç.Dr. Murat DEMİR
:2
Öğrenme Etkinliği
Tahmin Edilen Süre (saat)
Teorik ders (14 Hafta)
2 x 14 = 28
Rehberli problem çözme
Yok
Bireysel çalışma
2 x 14 = 28
Haftalık ödev problemlerinin
Yok
çözülmesi
Dönem Projesi
Yok
Ara Sınav
Yarıyıl Sonu Sınavı
Quiz (4 adet)
Araştırma (internet/küt.)
Diğer( . . . . . . . . . . . . . . . )
Diğer( . . . . . . . . . . . . . . . )
Toplam Ders Yükü (Saat)
95/28.6=3.2
Sınav için
Bireysel çalışma
Sınav için
Bireysel çalışma
Sınav (Ders saati dışında ise)
Bireysel çalışma
Bireysel çalışma
:1
: 10
:3
: 15
::: 10
95
Değerlendirme
Derse Katılım
Aktif Katılım
Dersin asistanları ile tartışma,
yazılı rapor teslimi
Dersin asistanları ile tartışma, yazılı rapor
teslimi
Açık/Kapalı kitap, yazılı sınav
Açık/Kapalı kitap, yazılı sınav
Açık/Kapalı kitap, yazılı sınav
Farklı kaynaklardan tarama
Download