Uluslararası İktisat

advertisement
Dersin Kodu ve Adı:
Bölüm/Programın Adı:
4130401
ULUSLARARASI İKTİSAT SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
GÜZ
Krediler
Teori
Uygulama
Lab.
Proje/Alan
Çalışması/Ö
dev
Kısa
Sınav
Ara
Sınav
Final
Toplam
Ulusal
Kredi
AKTS Kredisi
VII
Ders Dili
Dersin
Verildiği
Düzey
Zorunlu /
Seçmeli
42
Türkçe
…
…
35
…
30
45
152
3
6
Ön Şartlar
Ön şart yok
Dersin Amacı
Uluslararası iktisat teorilerini öğretmek
Dersin
Geliştirdiği
Program
Yeterlilikleri
PY-3: Bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini
nasıl etkilediklerini analiz edebilme ve günlük hayatla ilişkilendirebilme becerisi kazanma
Öğrenme
Kazanımları
Uluslararası iktisadi faaliyetleri teorileri kullanarak açıklamak
Öğrenme
Yöntem ve
Teknikleri
Konferans, tartışma, soru-cevap.
Değerlendirm
e Ölçütleri
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ders Kitabı
veya
Kaynakları
Ön Lisans ( )
Lisans (X)
Yüksek Lisans
(
)
Doktora
(
)
Zorunlu
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Dönem Sonu Sınavı
Konular
Giriş ve Merkantilizm
Mutlak Üstünlükler Teorisi
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi Karşılıklı Talep Kanunu
Teklif Eğrileri
Fırsat Maliyeti, Dönüşüm
Kayıtsızlık Eğrileriyle Analiz
Faktör Donatımı Kuramı
Leontief Paradoksu
Ara sınav
Ara sınav
Tekelci Rekabete Dayalı Dış Dinamik Dış Ticaret Kuramları
Ticaret Hadleri
Singer-Prebish Tezi
Koruyucu Dış Ticaret Politikası Savunuları.
 Halil Seyitoğlu, Uluslararası İktisat, 2003.
(X)
işaretleyiniz
X
X
Yüzde (%)
40
60
Download