Uluslararası İktisat I - Dokuz Eylül Üniversitesi

advertisement
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
DERS TANITIM FORMU
Dersin Kodu: IKT4001
Ders Adı: Uluslararası İktisat I
Dersin Türü: Zorunlu
Yarıyıl: 7
Dersin Kredisi: 3
Toplam Ders Saati: 12 x 3 = 36
Dersin Öğretim Dili:Türkçe
Dersin Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Temel Ergun
Doç. Dr. Dilek Seymen
Yrd. Doç. Dr. Hakan Kahyaoğlu
Dersin Amacı: Ekonominin uluslararası boyutunu reel yönden analiz etmek, ülkeleri
karşılıklı ticarete yönelten nedenleri teorileriyle incelemek, Türkiye’nin dış ticaret yapısını ve
gelişimini değerlendirmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları:
1. Uluslararası iktisadın genel iktisat içindeki yerini ve ayrı bir uzmanlık alanı olarak
diğer alanlardan farkını ayırt edebilmek.
2. Uluslararası ticaretin nedenlerini ortaya koyabilmek.
3. Uluslararası ticareti açıklayan teorileri karşılaştırmalı olarak analiz edebilmek.
4. Ülkelerarası ticaretin endüstriler-arası ve endüstri-içi ticaret şeklinde ortaya çıkan
farklı yapısını ayırt edebilmek.
5. Değişen dünya ticaret sistemi içinde geleneksel teorilerin kısıtlarını
değerlendirebilmek.
6. Yeni dış ticaret teorilerinin katkılarını tartışabilmek.
7. Dış ticaret ve büyüme arasındaki teorik ilişkiye dayanarak dünya ticaret sistemini ve
azgelişmiş ülkelerin yerini sorgulayabilmek.
8. Türkiye’nin dış ticaret yapısını ve dış ticaretinin gelişimini dikkate alarak dünya
ticaret sistemi içindeki yerini analiz edebilmek.
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ders Planı:
Konular
Genel İktisat içinde Uluslararası İktisadın Yeri: Ülkeler Neden Ticaret Yapar?
Dış Ticaret Görüşlerine Tarihsel Bir Bakış, Teori Öncesi Politika Dönemi:
Merkantilizm, Fizyokrasi
Klasik Dış Ticaret Teorileri: Temel Sorun ve Varsayımları
Klasik Dış Ticaret Teorileri: Mutlak Üstünlükler, Karşılaştırmalı Üstünlükler ve
Uluslararası Değerler Teorisi
Neoklasik Dış Ticaret Teorileri: Teklif Eğrileri ve Dış ticaret Hadleri
Neoklasik Dış Ticaret Teorileri: Alternatif Maliyet ve Dış Ticaretten Kazanç
Neoklasik Dış Ticaret Teorileri: Faktör Donatımı Teoremi
Ara Sınav
Ara Sınav
Yeni Dış Ticaret Teorileri: Dış Ticaretin Eksik Rekabet Piyasası Yapısına Dayalı
Açıklanması
Yeni Dış Ticaret Teorileri: Ölçek Ekonomilerine Dayalı Açıklanması
Yeni Dış Ticaret Teorileri: Fiyat Dışı Faktörlere Dayalı Açıklanması
Büyüme ve Dış Ticaret, Johnson Modeli: Tüketim-Üretim ve Büyüme, Bhagwati
Yoksullaştıran Büyüme Teoremi, Rybczynski Teoremi
14
Türkiye’nin Dış Ticaret Yapısının Dış Ticaret Teorileri Açısından
Değerlendirilmesi
Derste Kullanılacak Yöntem ve Teknikler: Dersin işlenişi, ders anlatımının yanı sıra, soru cevap
şeklinde sınıf içi tartışmalara dayanmaktadır. Öğrencilerin tartışmalara katılabilmeleri için konuları,
belirtilen referans kitaplardan ve sınıf içinde verilen okuma parçalarından okuyarak derse gelmeleri
beklenmektedir.
Ders İçin Önerilen Kaynaklar:
Ana Kaynaklar
- Acar, M. Sadık, Uluslararası Reel Ticaret: Teori, Politika, DEÜ Yayınlar, İzmir 2004.
- Ünsal, Erdal, Uluslararası İktisat, Açık Makro İktisat, Teori ve Politika, İmaj Yay. 2005
- Seyidoglu, Halil, Uluslararası İktisat, Teori, Politika ve Uygulama, Güzem Yayınları
- Karluk, Rıdvan, Uluslararası Ekonomi, Teori, Politika, Sistem Kurumlar, Meta Yayın, 2009.
- Seymen, Dilek, Türkiye’nin Dış Ticaret Yapısı ve Rekabet Gücü, DEÜ Yayını, İzmir 2009.
Yardımcı Kaynaklar
- Alkin, Erdoğan, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Filiz Kitabevi İstanbul 1990.
- Aydınonat, N.Emrah, Modern Uluslararası İktisat Teorisinin Kökenleri: Karşılaştırmalı
Üstünlükler, Neo-Klasik Fiyat Teorisi ve Heckscher-Ohlin Teoremi, Siyasal Kitabevi, Ankara
2007.
- Chacholiades,Miltiades, International Trade Theory and Policy, New York, Mc Graw-Hill 1978.
-Haberler, Gottfried Von, Theory of International Trade, William Hodge and Company Ltd, London
1953.
-Kazgan, Gülten, İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, Remzi Kitabevi, İstanbul 1989.
- Kindlebreger, Charles P., International Economics, Richard D. Irwin, Inc. Homewood, Illinois,
1968.
- Kibritçioğlu, Aykut, Uluslararası ( Makro ) İktisat Okumalar, Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi, Ankara, Ocak 1996.
- Krugman, P.R., M. Obstfeld, International Economics, Theory and Policy, Second Edition, harper
Collins Publishers, 1991,
- Sodersten, Bo, Geoffrey Reed, International Economics, Third Edition, Macmillan,, 1994.
- Salvatore,Dominik, International Economics, Macmillian,1983.
-Robinson Joan, İktisat Felsefesi (Çev: Vural Savaş), Marmara Universitesi Yayını, No:417, İstanbul
1984.
-Savaş, Vural Fuat, İktisatın Tarihi, Siyasal Kitabevi,5. baskı Ankara 2007.
Ölçme ve Değerlendirme:
Yarıyıl İçi Notu
Ara Sınav
Quiz (Ders İçi Yoklama)
Ödev
Proje
Yarıyıl Sonu Sınavı
Varsa (X) olarak işaretleyiniz
X
X
Yüzde (%)
40
100
X
60
Ders Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri:
e-posta: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Ders Öğretim Üyesi Görüşme Saatleri:
İktisat Bölümü Uluslararası İktisat I Dersi Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarıyla İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
PÇ1
X
X
X
X
X
X
X
X
PÇ2
X
X
X
X
PÇ3
X
X
X
X
PÇ4
X
X
X
X
X
PÇ5
PÇ6
PÇ7
X
X
X
PÇ8
PÇ9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Download