Uploaded by User7506

01 1. Benzer yapıdaki hücrelerin belirli bir görevi gerçekleştirmek. 6. Parankima dokusuna ait hücrelerde bulunan bazı yapılar

advertisement
11. SINIF / B‹YOLOJ‹
01
kavrama testi
Bitkisel Dokular
1.
Benzer yapıdaki hücrelerin belirli bir görevi gerçekleştirmek üzere bir araya gelerek oluşturdukları yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sistem
2.
D) Koloni
B) Organ
5.
C) Doku
Parankima
E) Organel
II. işlevsel olgunluk döneminde canlı ve esnek olma,
III. çeperlerinde lignin bulundurarak çok sert olma
özelliklerine sahip olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
II. Bitkinin boyuna ve enine büyümesini sağlar.
III. Farklılaşarak değişmez dokuları oluşturur.
IV. Hücreleri mitoz ve mayoz bölünme yeteneğine sahiptir.
yargılarından hangileri doğrudur?
3.
D) II, III ve IV
A)
B)
C)
C) I, II ve III
D)
E) I, II, III ve IV
Aşağıdakilerden hangisi meristem doku hücrelerinin özelliklerinden biri değildir?
E)
6.
III
II
I
II
III
III
II
II
III
I
I
Parankima dokusuna ait hücrelerde bulunan bazı yapılar aşağıda verilmiştir.
– Ribozom
E) Küçük çekirdekli olma
Buna göre, parankima dokusuna ait hücrelerde aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleştiği söylenemez?
A) Mitoz bölünme
Kök ve gövde ucunda bulunan uç meristem bitkinin boyuna uzanmasını, kambiyum ise enine kalınlaşmayı sağlar.
B) Oksijenli solunum
C) Fotosentez
D) Besin depolama
Buna göre, uç meristem ve kambiyum hücrelerinin,
E) Protein sentezleme
I. canlı olma,
II. bölünebilme,
III. fotosentez yapma
özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir?
OD01-11.03YT12
I
III
– Lökoplast
D) Mitoz bölünme
D) I ve II
II
– Kloroplast
C) İnce çeperli olma
B) Yalnız II
I
Sklerankima
– Mitokondri
B) Küçük koful bulundurma
A) Yalnız I
Kollenkima
Parankima
– Çekirdek
A) Bol sitoplazmalı olma
4.
Sklerankima
I. güneş enerjisini kimyasal enerjiye çevirme,
I. Bitkilerin büyüme bölgelerinde bulunur.
B) III ve IV
Kollenkima
Yukarıdaki temel doku çeşitlerinden,
Meristem doku ile ilgili,
A) I ve II
Temel doku
E) II ve III
C) Yalnız III
7.
Aşağıdakilerden hangisi epidermisin oluşturduğu
yapılardan biri değildir?
A) Yaprak tüyü
C) Stoma
E) Emici tüy
B) Kütikula tabakası
D) Lentisel
11. S›n›f Biyoloji / Bitkisel Dokular
8.
Kollenkima hücreleri ile ilgili,
I. İşlevsel olgunluk döneminde canlı ve esnektir.
II. Hücre çeperlerinde lignin bulunmaz.
III. Bitkilerin genç kısımlarına desteklik sağlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
9.
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Sklerankima hücreleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İşlevsel olgunluk döneminde birçoğu ölüdür.
13. Bitkilerde kloroplast organeline sahip hücreler ışık varlığında fotosentez yaparak, inorganik maddelerden organik madde sentezler.
Buna göre,
I. sklerankima,
II. alt epidermis,
III. parankima,
IV. salgı doku
yapılarından hangilerine ait hücreler ışık varlığında
inorganik maddeleri organik maddelere çeviremez?
A) Yalnız III
B) Çeperlerinde lignin birikir.
C) Mitoz bölünme geçirebilir.
D) Kollenkima hücrelerine göre daha serttir.
E) Boyuna uzamanın durduğu bitki kısımlarında bulunur.
10. İletim doku elemanlarından ksilem ve floem ile ilgili
aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
Ksilem
A) Hücreleri işlevsel
olgunlukta ölüdür.
B) Köklerden üst kısımlara madde taşır.
Floem
Hücreleri işlevsel olgunlukta
canlıdır.
Yapraklardan alt kısımlara ve
köklerden üst kısımlara madde taşır.
C) Trake ve trakeidlerden oluşur.
Kalburlu borular ve arkadaş
hücrelerinden oluşur.
E) Sadece köklerde
bulunur.
Sadece yaprakta bulunur.
D) İnorganik moleküllerin Organik moleküllerin
taşınmasını sağlar.
taşınmasını sağlar.
11. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin sudan karaya geçişleri sırasında karşılaştıkları sorunlardan biri değildir?
A) Vücudu dik tutma
B) Topraktan su ve mineral alma
B) I ve II
D) II ve IV
C) II ve III
E) I, II ve IV
14. Bitkilerde,
I. mantar,
II. epidermis
dokularının farklılaşmasıyla oluşan yapıların birer
örneği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I
A) Stoma
Tüy
II
B) Hidatod
Kambiyum
D) Lentisel
Tüy
C) Hidatod
Stoma
E) Lentisel
Kambiyum
15. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerdeki stoma ve lentiselin ortak özelliklerindendir?
A) Daima açık olma
B) Daima kapalı olma
C) Açılıp kapanabilme
D) Gaz alışverişini sağlama
E) Epidermis hücrelerinden meydana gelme
C) Vücutta suyu tutma
D) Fotosentez yapan pigmentleri üretme
E) Dış ortamla gaz alışverişi yapma
12. Bir bitkinin kökündeki canlı hücrelerde, aşağıdaki
16. Bitkilerdeki salgı maddeleri ile ilgili,
I. Hem hücre içinde hem hücre dışında üretilirler.
II. Hücre dışında görev yapabilirler.
olaylardan hangisi kesinlikle gerçekleşmez?
III. Hücre içinde solunum tepkimelerinde tüketilirler.
C) Fotosentez
A) Yalnız I
A) Mitoz bölünme
B) Protein sentezi
D) Solunum
E) Aktif taşıma
yargılarından hangileri yanlıştır?
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız III
01
11. SINIF / B‹YOLOJ‹
02
kavrama testi
Bitkisel Organlar
1.
5.
Bitkisel organlardan kök,
I. bitkiyi toprağa bağlama,
Kök tüyleri ile ilgili,
II. topraktan su ve mineral alma,
III. besin depolama
I. Kökteki epidermis hücrelerinin uzantılarıdır.
II. Topraktan su ve mineral alınımını gerçekleştirirler.
görevlerinden hangilerini yerine getirebilir?
A) Yalnız II
D) II ve III
B) I ve II
Bitki köklerinin uç kısımlarında çok sayıda küçük kök
tüyleri bulunmaktadır.
III. Kurak ortam bitkilerinde bulunmazlar.
C) I ve III
lV. Ölü hücrelerden oluşurlar.
E) I, II ve III
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
2.
Havuç bitkisinin kökünde,
I. lökoplast,
6.
II. kloroplast,
III. emici tüy
yapılarından hangileri bulunur?
A) Yalnız I
3.
D) I ve III
B) Yalnız III
D) I, II ve III
Bir kökün yapısında,
I. meristem,
III. örtü,
doku çeşitlerinden hangileri bulunur?
A) I ve II
C) I, III ve IV
Kökünde besin depolayan bir bitki ile ilgili,
I. Fotosentez yapar.
III. Lökoplast organellerine sahiptir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) I ve II
B) II ve III
D) I, II ve III
II. Toprağın üst tabakasında geniş bir yayılım gösterir.
III. Bitkiyi sıkıca toprağa bağlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) II ve III
OD01-11.03YT12
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
B) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
D) II, III ve IV
Bitkilerde gövde,
I. yaprak, çiçek ve meyveyi taşıma,
II. kök ve yaprak arasında madde iletimini sağlama,
III. besin depolama
E) I, II, III ve IV
I. Tek çenekli (monokotil) bitkilerde bulunur.
A) Yalnız III
7.
C) III ve IV
Saçak kök ile ilgili,
E) II, III ve IV
IV. temel
E) I, II ve III
IV. Odun ve soymuk borularını bulundurur.
C) III ve IV
II. iletim,
C) I ve II
II. Kazık köke sahiptir.
4.
B) II ve III
görevlerinden hangilerini yerine getirebilir?
A) Yalnız II
8.
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Odunsu bir gövdede aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Kambiyum
C) Kloroplast
B) Odun boru
E) Mantar doku
D) Lentisel
11. S›n›f Biyoloji / Bitkisel Organlar
9.
Kara ve su bitkileriyle ilgili,
I. Kara bitkilerinde kök gelişmiş, su bitkilerinde ise indirgenmiştir.
I. madde iletme,
II. fotosentez yapma,
II. Su bitkilerinin kütikula tabakası, kara bitkilerininkinden kalındır.
III. enine kalınlaşma
özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahiptir?
III. Kara bitkilerinin iletim demetleri, su bitkilerininkinden gelişmiştir.
A) Yalnız I
IV. Su bitkilerinin yaprakları dar, kara bitkilerininki geniştir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız II
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) I, II ve IV
III. Birincil büyüme boyuna uzamayı, ikincil büyüme
enine kalınlaşmayı sağlar.
D) I ve II
E) II ve III
C) Köklerin toprağa yayılmasını sağlar.
D) Sürgünlerin ışıktan daha fazla yararlanmasını sağlar.
E) Sadece odunsu bitkilerde gerçekleşir.
15. Aşağıda bir yaprağın enine kesiti şematik olarak gösterilmiştir?
II
III
Floem (1)
Ksilem (2)
V
Kambiyum (3)
Şekilde numaralanmış yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Şekilde numaralanan kısımlardan hangileri tek yıllık
otsu bir bitkinin gövde enine kesitinde bulunmayabilir?
D) I ve II
E) II ve III
C) III, sünger parankimasıdır ve hücreleri arasında hava boşluğu bulunur.
D) IV, iletim demetidir ve madde taşınmasını sağlar.
E) V, lentiseldir ve terlemeyi düzenler.
16.
I. Odunsu bitkilerde bulunur.
II. Bitkinin boyuna uzamasını sağlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) l ve II
I. Stoma
II. Lentisel
III. Hidatod
III. Hücreleri mitoz bölünme geçirebilir.
D) II ve III
A) I, epidermistir ve hücleri renksizdir.
B) II, palizat parankimasıdır ve hücreleri fotosentez yapar.
C) Yalnız III
12. Kambiyum ile ilgili,
A) Yalnız I
IV
I
C) Yalnız III
ti gösterilmiştir.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
A) Kök ve gövde ucundaki meristem doku tarafından
sağlanır.
11. Aşağıdaki şekilde odunsu bir bitkinin gövde enine kesi-
A) Yalnız I
E) I ve III
B) Boyca büyüme olayıdır.
II. Birincil büyüme bitki genç iken, ikincil büyüme bitki
yaşlı iken gerçekleşir.
B) Yalnız II
B) Yalnız II
hangisi yanlıştır?
I. Birincil ve ikincil olmak üzere iki çeşittir.
A) Yalnız I
D) I ve II
14. Bitkilerin primer büyümesi ile ilgili, aşağıdakilerden
10. Odunsu bitkilerde büyüme ile ilgili,
yargılarından hangileri yanlıştır?
02
13. Otsu ve odunsu gövde,
C) l ve III
E) I, II ve III
Yukarıdaki yapılardan hangileri bitki yaprağının gaz
alışverişi yapmasını sağlar?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
11. SINIF / B‹YOLOJ‹
03
kavrama testi
Bitkilerde Tafl›ma
1.
Bitkilerde taşıma sistemleri aşağıdaki moleküllerden hangisini taşımakla görevli değildir?
A) Su
B) Karbondioksit
C) Mineral
2.
5.
E) Hormon
I. Bitkinin kökündeki emici tüylerde toprak sıvısına
göre daha yüksek konsantrasyonda mineral bulunması
D) Glikoz
II. Toprak sıvısında bitkinin kökünden emici tüylere
göre daha yüksek konsantrasyonda mineral bulunması
Bir bitkinin,
III. Bitkinin kökündeki emici tüyler ile toprak sıvısında
eşit konsantrasyonda mineral bulunması
I. kök,
Bu durumların hangilerinde toprak sıvısındaki bu
mineralin bitkinin odun borularına kadar iletilmesi
ATP tüketilmeden gerçekleşmez?
II. gövde,
III. yaprak
yapılarının hangilerinde ksilem ve floem birlikte bulunur?
A) Yalnız I
3.
D) I ve II
B) Yalnız II
A) Yalnız I
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Su ortamından kara ortamına geçen bitkilerde,
6.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
I. Yapraktan gelen besinlerin etkisiyle kök basıncının
artması
II. Stomaların açılması
III. Atmosferdeki nem oranının azalması
IV. Topraktaki tuz oranının artması
Bu durumlardan hangileri terleme hızını azaltır?
B) III ve IV
D) II, III ve IV
A) I, II, III
E) I, II ve III
Bir bitkide veya çevresinde meydana gelebilecek bazı
durumlar şunlardır:
OD01-11.03YT12
Bir bitkinin toprağındaki minerallerin yaprağa ulaşması sürecinde,
yapılarından geçme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
yapılarından hangilerine ihtiyaç duyulmuştur?
A) Yalnız IV
E) I, II ve III
III. kök emici tüyleri
III. kütikula tabakası
4.
C) Yalnız III
II. odun boruları,
II. taşıma sistemi,
D) I ve II
D) I ve III
B) Yalnız II
I. kök epidermis hücreleri,
I. gelişmiş kök,
A) Yalnız I
Herhangi bir mineralin toprak sıvısı ve bitkinin kökündeki emici tüylerdeki konsantrasyonları ile ilgili aşağıdaki
durumlar söz konusudur:
C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
7.
D) III, I, II
B) I, III, II
E) III, II, I
C) II, I, III
Bitkilerde su taşınma mekanizmalarından biri odun borularının kılcallığıdır. Bu mekanizmada boru çeperinin
su yüzeyini çekmesinden dolayı sıvı yükselir.
Bu mekanizma ile ilgili,
I. Enerji harcanarak su taşınması gerçekleşir.
II. Kökten yapraklara doğru madde taşınmasını sağlar.
III. Sadece otsu bitkilerde gözlenir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız III
11. S›n›f Biyoloji / Bitkilerde Tafl›ma
8.
12. Bitkiler yaşadıkları bölgenin su miktarına göre aşağıda-
Bir yaprakta,
ki gibi üç gruba ayrılır.
I. nişasta sentezi,
I. Sucul bitkiler (hidrofitler)
II. fotosentez,
III. terleme
olaylarından hangileri yaprağın emme kuvvetini artırabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
II. Nemcil bitkiler (mezofitler)
III. Kurakçıl bitkiler (kserofitler)
Bu bitkilerin yaprak yüzeyi genişliği ve kök yapılarının gelişmişliği arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Yaprak yüzeyi
genişliği
A) I > II > III
9.
Yaprak hücreleri terleme ile su kaybettiğinde,
I. osmotik basınç,
II. turgor basıncı,
III. emme kuvveti
değerlerinden hangileri artar?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
B) II > I > III
C) I > II > III
D) III > I > II
E) I > II > III
Kök yapılarının
gelişmişliği
I > II > III
II > III > I
III > II > I
I > II > III
II > III > I
13. Bitkilerde suyun odun borularında taşınmasında
aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A) Odun borularının kılcallığı
B) Aktif taşıma
10. Bitki yapraklarından kaydedilen su miktarı arttıkça odun
borularında su taşınması hızı artar.
Buna göre, çeşitli bitki yapraklarının,
C) Kök basıncı
D) Terleme
E) Kohezyon kuvveti
I. çok sayıda tüy bulundurma,
II. alt epidermisin çıkıntılarında çok sayıda stoma bulundurma,
III. kalın kütikula tabakası bulundurma
özelliklerinden hangilerine sahip olması odun borularında su taşınma hızını artırabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
11. Bir bitkiye oksijen atomları işaretli karbondioksit molekülleri veriliyor.
Belirli bir süre içinde işaretli oksijene aşağıdaki yapıların hangisinde rastlanılmaz?
A) Soymuk borularındaki glikoz
B) Parankima hücrelerindeki kloroplast
C) Kök hücrelerindeki nişasta
D) Stomalardan atmosfere verilen su buharı
E) Parankima hücrelerindeki karbondioksit
14. Stoma kilit hücrelerinde,
I. karbondioksitin özümlemede kullanılması,
II. potasyum iyonu konsantrasyonunun artması,
III. glikozun oksijenli solunumda kullanılması
olaylarından hangilerinin gerçekleşmesiyle komşu
hücrelerden su alınarak stoma açıklığı açılır?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
15. Soymuk borularında madde taşınmasında,
I. basınç - akış,
II. kılcallık,
III. terleme
olaylarından hangileri etkilidir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
03
11. SINIF / B‹YOLOJ‹
04
kavrama testi
Bitkilerde Beslenme
1.
4.
Bitkiler beslenirken,
I. hava,
II. toprak,
III. mineral
ortamlarının hangilerinden molekül alabilir?
2.
D) II ve III
B) I ve II
maddelerinin vücuda alınmasını sağlayan bitkisel
organlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
C) I ve III
E) I, II ve III
I
Yukarıdaki tanımlardan elzem besin maddesi, mikro
ve makro elementlere ait olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak vermiştir?
Elzem bezin
maddesi
Mikro
element
I
B)
I
C)
II
D)
E)
III
3.
I.
II.
Mikro element
Demir
III.
Bakır
V.
Nikel
IV.
B) II
6.
Karbon
OD01-11.03YT12
Yaprak
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Tarım yapılan arazilerde topraktaki mineraller kullanıldığı için toprağın verimliliği azalır.
Oksijen
Tarım yapılan arazilerde toprağın verimliliğini artırmak için toprağı,
Fosfor
II. sulama,
Çinko
C) III
Gövde
Bitki beslenmesinde en önemli maddelerden biri mineral besin maddeleridir.
A) Yalnız I
I
I. kurutma,
Yukarıdakilerin hangisinde bitkilerin gereksinim
duydukları mikro ve makro elementlerin birer örneği yanlış verilmiştir?
A) I
Kök
yargılarından hangileri doğrudur?
Hidrojen
Azot
Yaprak
Kök
III. Enerji üretiminde kullanılırlar.
Makro element
Klor
Gövde
II. Bitkilerde çeşitli organik besinlerin yapısına katılabilirler.
I
II
Yaprak
Kök
Kök
I. Topraktan bitki kökleriyle alınırlar.
III
III
C) Gövde
III
Bu besin maddeleriyle ilgili,
II
I
II
5.
III
III
Yaprak
E) Kök
Makro
element
II
A) Kök
D) Yaprak
II. Bitkilerin çok az miktarda gereksinim duyduğu elementler
III. Bitkilerin fazla miktarda gereksinim duyduğu elementler
II
B) Kök
I. Bir bitkinin yaşam döngüsünü tamamlaması için
gerekli olan elementler
A)
I. su,
II. karbondioksit,
III. su
A) Yalnız II
Bitkilerin beslenmek için ihtiyaç duyduğu,
D) IV
E) V
III. ilaçlama,
IV. gübreleme
uygulamalarından hangileri yapılmalıdır?
A) Yalnız III
B) Yalnız IV
D) II ve IV
C) I ve II
E) III ve IV
11. S›n›f Biyoloji / Bitkilerde Beslenme
7.
Bitkiler topraktan aldığı suyun büyük bir kısmını terleme
ile kaybeder. Vücudunda kalan sudan organik besinlere
hidrojen atomu sağlarken atmosfere oksijen verir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Bitkiler atmosfere su verir.
B) Bitkiler beslenmek için topraktan inorganik molekül
alır.
C) Bitkiler suyun hidrojen atomlarını kendi yapısına katar.
D) Bitkiler topraktan aldığı suyu organik besin sentezinde kullanır.
E) Bitkiler organik besinlerin yapısına sadece sudan
gelen atomları katar.
10. Bitki kökleri ve mantarlar arasında oluşturulan simbiyotik birliklere mikoriza denir.
Mikoriza birliklerindeki canlılarla ilgili,
I. Bitki, mantara yaşam alanı oluşturur.
II. Mantar, bitkiye organik besin sağlar.
III. Bitki ve mantar birbirine karşılıklı fayda sağlar.
IV. Mantara zarar gelirse, bitki bu durumdan olumsuz
etkilenir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) YalnızI
D) I ve IV
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
11. Tam parazit bir bitki olan canavar otu beslenmesi sırasında üzerinde yaşadığı bitkiden,
8.
Bitkilerin vücudundaki minerallerden magnezyum klorofilin yapısında bulunurken, demir klorofilin sentezinde
rol oynar.
Bu minerallerle ilgili,
I. Her ikisi de bitki tarafından sentezlenir.
II. Her ikisi de bitkinin fotosentez yapabilmesinde etkilidir.
III. Her ikisi de bitkinin yeşil görünmesinde etkilidir.
I. organik besin,
II. mineral,
III. su,
IV. karbondioksit,
V. oksijen
moleküllerinden hangilerini alır?
A) I ve IV
IV. Birinin eksikliğinde ortaya çıkan sorunu diğeri giderebilir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
D) I ve IV
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) III ve IV
B) II ve III
D) I, III ve IV
C) I, II ve III
E) II, III ve V
12. Böcekçil bitkilerle ilgili,
I. Hem ototrof hem heterotrof beslenir.
II. Hücre dışına sindirim enzimi salgılar.
III. Azotça fakir topraklarda yaşar.
9.
Baklagiller ve Rhizobium bakterisi ile ilgili,
I. Rhizobium bakterisi atmosfer azotunu bağlayarak
baklagil köküne verir.
IV. Yakaladığı böcekten karbonhidrat ihtiyacını karşılar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
II. Baklagil kök nodülleri Rhizobium bakterisinin yaşam alanıdır.
III. Rhizobium bakterisi baklagil kökünden uzaklaştırılırsa, baklagil bu durumdan olumsuz etkilenir.
IV. Baklagil, Rhizobium bakterisinin sentezlediği amino asitleri kullanır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) II ve III
D) I, III ve IV
C) I, II ve III
E) II, III ve IV
D) II ve IV
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
13. Aşağıdakilerden hangisi yarı parazit ve tam parazit
bitkilerde ortak olarak bulunan yapılardan biri değildir?
A) Emeç
B) Kloroplast
D) Mitokondri
C) Ribozom
E) Hücre çeperi
04
11. SINIF / B‹YOLOJ‹
05
kavrama testi
Bitkilerde Büyüme ve Hareket - I
1.
Bitkisel hormonlarla ilgili,
I. Üretildikleri bölgeden başka bir bölgeye taşınarak
görev yapabilir.
5.
A) Tohum embriyosu, gövde uç meristemi ve genç yapraklarda üretilir.
II. Bir hormonun eksikliğini başka bir hormon giderebilir.
B) Bitkinin boyca uzamasında etkilidir.
III. Farklı hormonlar aynı organda görev yapabilir.
C) Gövdede asimetrik dağılım gösterdiğinde bitkinin
ışığa yönelmesini sağlar.
IV. Organik yapıdadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
2.
D) I ve IV
B) Yalnız II
Oksin hormonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
D) Nasti hareketlerinin gerçekleştirilmesinde etkilidir.
E) Büyüme ve gelişmeyi sağlamada başka hormonlarla birlikte görev yapar.
C) Yalnız III
E) I, III ve IV
I. Tohumun çimlenmesi
II. Çiçeklerin açması
III. Meyve oluşması
6.
IV. Tropizma hareketi
V. Nasti hareketi
III. Meyvenin olgunlaşması
Bitkilerde gerçekleşen yukarıdaki olaylardan hangilerinin düzenlenmesinde hormonlar görev alır?
A) Yalnız IV
B) IV ve V
D) II, III ve IV
I. Tohumun çimlenmesi
II. Gövdenin ışığa yönelmesi
Bitkilerde yukarıdaki olayların gerçekleşmesini sağlayan bitkisel hormonlar aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
A) Oksin
4.
B) Absisik asit
D) Giberellin
E) Etilen
Tam olarak olgunlaşmadan toplanan meyvelerin olgunlaştırılmasında aşağıdaki bitkisel hormonlardan
hangisi kullanılır?
A) Etilen
B) Sitokinin
D) Giberellin
OD01-11.03YT12
C) Oksin
E) Absisik asit
7.
Giberellin
Sitokinin
Absisik asit
C)
Oksin
E)
C) Sitokinin
III
___________
Absisik asit
D)
Aşağıdaki bitkisel hormonlardan hangisi uygun olmayan koşullarda tohum çimlenmesini engeller?
II
________
A)
B)
3.
I
_________
Giberellin
Etilen
Oksin
Sitokinin
Oksin
Oksin
Etilen
Giberellin
Etilen
Giberellin
Bitkilerde aşağıdaki hareketlerden hangisi hormonların etkisi ile gerçekleşir?
A) Termonasti
C) Tigmonasti
B) Kemonasti
E) Fototropizma
D) Fotonasti
11. S›n›f Biyoloji / Bitkilerde Büyüme ve Hareket - I
8.
Etilen hormonu ile ilgili,
I. Meyve olgunlaşmasında etkilidir.
12.
IV. Topraktaki mineral çeşidi
III. Tohum çimlenmesini başlatır.
A) Yalnız I
9.
D) I ve II
B) Yalnız II
V. Atmosferdeki CO2 oranı
Yukarıdakilerden hangisi bitki büyümesine etki
eden çevresel faktörlerden biri değildir?
C) Yalnız III
E) I, II ve III
I. Çiçeklenme
A) I
III. Uç meristem hücrelerinin mitoz bölünmeleriyle sağlanır.
Bitkilerde gerçekleşen yukarıdaki olaylardan hangileri çevresel faktörlerden etkilenir?
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
14.
I. uygun olmayan koşullarda tohum çimlenmesini engelleme,
II. meyvenin olgunlaşması sağlama,
III. olumsuz koşullarda çiçeklenmeyi önleme,
IV. bitkinin suya yönelmesini sağlama
görevlerinden hangilerini yerine getirir?
D) I ve II
A) Yalnız I
D) II, III ve V
10. Absisik asit hormonu,
B) Yalnız II
E) V
II. Oksinin asimetrik dağılımından kaynaklanır.
V. Polen üretimi
A) Yalnız I
D) IV
I. Uyaranın yönüne bağlı bir harekettir.
IV. Çimlenme
E) I, II, III, IV ve V
C) III
ilgili,
III. Boyuna ve enine büyüme
C) II ve IV
B) II
13. Bitkinin gövdesinin ışığa doğru büyümesi olayı ile
II. Meyve olgunlaşması
A) Yalnız I
II. Topraktaki su miktarı
III. Yapraktaki kloroplast sayısı
II. Yaprak dökülmesini hızlandırır.
yargılarından hangileri doğrudur?
05
I. Işık şiddeti
E) I ve III
hangisi yanlıştır?
A) Çevresel faktörlerden etkilenmez.
B) Bitkinin yaşamı boyunca devam eder.
C) Çeşitli uyaranlara karşı cevap şeklinde ortaya çıkabilir.
D) Mitoz bölünme ve doku farklılaşması olaylarını kapsar.
E) Hormonların ve genetik faktörlerinin etkisinde
gerçekleşir.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
I. Oksijen
II. Giberellin
III. Sitokinin
IV. Absisik asit
Yukarıdaki bitkisel hormonlardan hangileri büyümeyi olumlu etkileyen hormonlardandır?
A) Yalnız I
C) Yalnız IV
11. Bitkilerde büyüme ile ilgili aşağıdaki yargılardan
D) I ve II
B) Yalnız II
B) I ve IV
D) I, II ve III
C) II ve III
E) II, III ve IV
15. Çiçeklenmeleri gece ve gündüzün oransal uzunluğun-
dan (fotoperiyot) etkilenmeyen bitkilere nötr gün bitkileri denir.
Nötr gün bitkileri,
I. fototropizma,
II. fotosentez,
III. tozlaşma,
IV. boyuna büyüme
olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir?
A) Yalnız I
D) II ve IV
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II, III ve IV
Download