Kalp

advertisement
DOLAŞIM SİSTEMİ
MUAYENESİ
Prof.Dr. Utku BAKIREL
• Eşgal-Anemnez
• Fiziksel Muayene
• Radyagrafi
• Elektrokardiyografi (EKG)
• Ekokardiyografi (EKO)
• M-mode, 2-D, Doppler
• Klinik patoloji
– Hemogram
– Biyokimya
– Elektrolitler
– TIT
– Asit-baz
durumu
– Kan gazları
–Troit profili
– Drofilarya
– FIV, FeLV
– Karnitin
–Taurin
– Laktat düzeyi
– Efüzyon
sitolojisi
Eşkal
• Irk
Anemnez
• Mevcut şikayet
– Büyük
– küçük
– Çabuk yorulma
– Taşipne, Dispne,Öksürük
– Karında büyüme, bacaklarda
şişme
– Bayılma
– Kaşeksi - kıl yapısı
– Diğer (anoreksi, kusma..)
• Yaş
– Yeni doğan
• erken doğmuş olması
• gelişme geriliği
– ileri yaş
– gizli kalmış konjenital bir kalp
hatası
• Cinsiyet
– erkek hayvanlarda daha fazla
(PDA hariç).
•
•
•
•
Önceki hastalıkları
İlaçlar
Tedavi sonucu
Klinik bulgular
– Süre
– ilerleyiş
-
FİZİKSEL İNCELEME
1. Femoral Nabız
2. Kapillar dolum zamanı ve Mukoza
rengi
3. Venalar
4. Prekardiyal palpasyon
5. Thorax perküsyon
6. Abdomen Palpayonu
7. Deri
2
3
5
4
6
– Ödem, elastikiyet, kıl
1
7
8. Oskültasyon
• Kalp
• Thorax
Genel durum
Güçsüzlük
 Zayıflamış kas yapısı
 Dispne
 Abdominal genişleme
 Epizotik (normal olmayan görünüm)

–
–
–
–
–
–
–
solunum sistemi
kan
ortopedik
nöro-muskuler
endokrin
nörolojik
metabolik bozukluklarında
Periferal nabız
1

Hangi arter?
• At:A.Maxillaris
• B.Rum.: A. Facialis Ext,
A.Coccygea medialis
• Kedi köpek, K.Rum.:
A.femoralis

Nabız Sayıları (dakika)
•
•
•
•

At: 25-40,
Tay: 70-80
B.Rum: 60-80, buzağı: 100-120
Köpek: 60-180 yavru: 110-220
Kedi: 120-240 yavru: 120-240
Nabız Ritmi
• Düzen
• Gallop

Nabız kuvvet ve kalitesi
kalbin vuruş gücüne
(dalga boyu, şiddeti, süresi )



Şiddetli bradikardi
Obesite
Taşikardi
• Nabız eksikliği


AF ve VEK Nabız karakteri
Her iki femoral arter
• aortik tromboembolizim
• Atlarda
A.metacarpalis,
A.metatarsalisdigitas
2
KDZ ve Mukozalar

Kapillar dolum zamanı (KDZ)

< 2 sn
Solgunluk
 Siyanoz
 Kuruluk

3



Venalar
Vena jugularis
Vena mammaria
subcutanae
Dolgunluk
• Geri dönüş
bozukluklarında
• Sağ taraf kalp
yetmezliğinde
• genişleme /
dolgunluk

Ondulasyon

Yangısı
çene kemiğinin açı
yaptığı bölümün
gerisinden
• Pozitif ven nabzı
• Negatif ven nabzı
• Pozitif hepatojuguler reflux.
Kalbin İnspeksiyonu ve
palpasyonu
4

Kalbin apeks atımları
• thoraxın sol 5.interkostal aralıktan Kosta-kondral
birleşim yeri hizasında

Apeks atımlarının belirtilen normal bölgeden
hissedilememesi yada yer değiştirmesi
• diyafram fıtkı
• büyük bir intra-torasik kitle

Kardiyak tril
• şiddetli üfürümler
• Perikardiyal efüzyon
• Kardiyomegali


Aritmiler
Sağ thoraxdan hissedilme
5
Thoraxın perküsyonu

Kalp boyutlarının saptanması

Solunum sisteminin muayenesi
• intrathorasik kitle lezyonları
• pleural efüzyon
6
Abdomen Palpasyonu
GENİŞLEME
• Organların büyümesi


Hepatomegali
Splenomegali
• Sıvı toplanması (ASSİT)


Transudat
Modifiye transudat
7

Deri
Periferal ödem
• Gerdan, v.jugularis,
çene altı
• Arka bacak distali


Elastikiyet
Kıl yapısı
Oskultasyon
•
En Önemli bölüm
•
– Sakin ve Sessiz Bir Odada
– Düşük ve Yüksek Frekans
Uzaktan yada Boğuk Sesler
–
–
–
–
–
Çan ve Diafram
– Thoraxın Her İki Tarafının ve
Özellikle Kapak Alanları
Obesite
Perikardiyal / Pleural Efüzyon
Diafram Fıtkı
Büyük İntrathorasik kitle
Paranşim hastalıkları
AMAÇ
• Kalbin Hızı
• Ritmi
• Kalp Seslerinin
Yoğunluğu
• Üfürümler
• Anormal Solunum
Sesleri
•
Yakın yada Net Sesler
– Anemi
– Taşikardi
– Korku yada Heyecan
– Derin göğüs kafesli ve zayıf
köpekleler
Oskultasyon
•
Atlar ve köpeklerde
•
ruminant ve kedilerde
•
kardiak atımların en kuvvetli
hissedildiği nokta üzerinden
•
kraniale ve dorsale aortik kapağın
üzerindeki bölgeye doğru hareket
•
Dorsale doğru çıkan aort takip
ederek yukarıya doğru hareket
ettirilir ve triceps kasının altına
doğru ventrale
•
Daha sonra
taraftan
– 5.interkostal aralık
– 4-6. interkotal aralıktan
muayeneye
sağ
1: Mitral kapak
2: Pulmoner kapak
3:Aortik kapak
4: Pulmoner kapak
5: trikuspital kapak
6: Ventiküler septal defekt
___________________________________________________________________
Normal kalp seslerinin duyulduğu kapak yerleri
Kapak
Tek tırnaklı
Ruminant
Köpek
Kedi
Pulmoner
Sol 3. interkostal
yüzeyde,
aortik
odağın
kranioventr.
Sol 3. interkostal
yüzeyde,
aortik
odağın
kraniovent
Sol 2.-4.
interkostal
yüzeyde,
sternumun
üzeri
Sol 2.-3. interkostal yüzeyde,
thoraxın alt 1/3’ünde
Aorta
Sol 4. interkostal
yüzeyde,
mitral
odağın
kraniali
Sol 4. interkostal
yüzeyde,
Kostakondral
birleşimin
12 cm
kraniali
Sol 4. interkostal
yüzeyde,
Kosta-kondral
birleşimin
hemen
üzeri
Sol 2.-3. interkostal yüzeyde,
pulmoner kapağın
biraz kaudo-dorsali
Mitral
Sol 5. interkostal
yüzeyde,
Kostakondral
birleşimin
10 cm
kraniali
Sol 4.-5.
interkostal
yüzeyde,
Kostakondral
birleşimin
seivesi
Sol 5. interkostal
yüzeyde,
Kosta-kondral
birleşim
seviyesi
Sol 4.-6. interkostal yüzeyde
thoraxın alt ¼’ünde
Trikuspital
Sağ 4-5. interkostal
yüzeyde,
Kostakondral
birleşimin 7
cm kraniali
Sağ 4. interkostal
yüzeyde,
Kostakondral
birleşimin
10 cm
kraniali
Sağ 3.- 5.
interkostal
yüzeyde,
Kosta-kondral
birleşimin
hemen üzeri
Sağ 4.-5. interkostal
yüzeyde,
thoraxın alt ¼’ünde
Normal kalp sesleri
LAP DAP
LAP DAP
LAP DAP
LAP DAP
LAP D.
Birinci kalp sesi (S1)
•
•
•
•
•
Atrio-ventriküler kapakların
kapanması ile
atrio-ventriküler kapakların sinkronize
olmayan kapanmasından dolayı
Sistol’ün başlangıcını gösterir
EKG eşliğinde QRS de duyulur
Yüksek frekanslı ses bir sestir (LAP)
•
En iyi mitral kapakların bulunduğu bölgeden
(Sol apeks üzerinden) duyulur
•
Birinci kalp sesinin ayrılması yada bölünmesi;
• büyük ırk köpekler de normal
– Ventriküler erken kasılma
– Lif demeti dal blokları
LAP
İkinci kalp sesi (S2)
DAP
•
•
•
•
•
•
Pulmoner ve aortik kapakların kapanması sonucu
Ventriküler ejeksiyonun sonunu/diastol’ün başlangıcı
Yüksek frekanslı ses (DAP)
Sol taban üzerinden en iyi duyulur
EKG eşliğinde T dalgasının sonundan sonra oluşur
S2 in şiddeti genellikle semilunar kapaklarının
kapanma hızıyla ilgili
•
İkinci kalp sesinin ayrılması yada bölünmesi
– inspirasyon esnasındaki sağlık köpekler
–
–
–
–
pulmoner hipertansiyon
pulmoner stenoz
lif demeti dal blokları
ventriküler erken kasılmalar.
Üçüncü kalp sesi (S3)
•
•
•
•
•
•
Diastol’ün erken safhasında hızlı ventriküler dolum
(Hızlı ventriküler dolum atriumların kasılmasından
önce atriumların diastolik volumünün yaklaşık olarak
%70’inin ventriküllere dolmasıdır).
Ventriküler duvarın, papillar kasların ve korda
tendineanın diastolde hızlı ventriküler dolumun
sırasında gerilme ve titreşimleri sonucu
Düşük frekanslı
En iyi mitral kapak alanından veya kalbin apex’inden
duyulur.
S3 sesi normalde köpek ve kedilerde duyulmaz
Bazı atlarda yumuşak bir S3 normaldir
– S3’ün duyulması ventiküler dilatasyon
Dördüncü kalp sesi (S4)
•
•
•
•
•
S4 atriumların kasılmasının sonucunda kanın (atrial
diastolik kan volumün geriye kalan %30’luk miktarı)
ventriküllere dolması ile oluşur
Düşük frekanslı
Hemen arkasından S1 sesi
Pik seviyesi düşük olan bu kalp sesi en iyi pulmoner
ve aortik kapak alanlarından duyulur
Atlarda oldukça sık oluşur
– S4 yokluğu
• Atrial fibrilasyonda olduğu gibi atrial kontraksiyon
yetmezlikleri
•
Kedi ve köpeklerde normalde duyulmaz
– S4 sesinin varlığının tespiti
• Atrial dilatasyon veya ventriküler dilatasyon
Anormal kalp sesleri
• Ayrılma/uzama
• Gallop
Kardiyak üfürümler
(TYZ)
Endo ve ekzokardiyak
TİP = T
• Sistolik üfürümler
– en yaygın
– S1 başlangıcında, ortasında ve sonunda
• Diastolik üfürümler
– nadiren rastlanılır
– S2 sesinden sonra
• Devamlı üfürümler
– hem sistol
– hem de diastol
Yoğunluk = Y
• I/VI:
Dikkatli askultasyon. Hemen duyulmaz.
• II/VI: Yumuşak fakat steteskop thorax’a temas
ettiğinde doğrudan duyulabilir
• III/VI: Normal kalp sesleri ile üfürüm yaklaşık olarak
aynı yoğunlukta
• IV/VI: Normal kalp seslerinden daha gürültülü yada
daha yüksek yoğunlukta
• V/VI: Normal kalp seslerinden daha gürültülü
yada daha yüksek yoğunlukta
Kalp titremesi (Tril) palpe edilebilir
• VI/VI: Thoraxa temas etmeyen steteskopla / kulakla
duyulabilen çok yüksek yoğunlukta
Kalp Üfürümlerinin Zamanlaması
ve Önemli Kalp Hastalıkları
Zaman =
Z
•
•
Mitral yetmezliği
Ventriküler septal defekt
MESO(MİD) SİSTOLİK
•
•
•
Pulmoner stenoz,
aort stenozu
(Atrial septal defekt,
Fallot tetralojisi)
PROTOSİSTOLİK
•
•
Bazı Mitral yetmezlikler
Pulmoner stenoz
TELESİSTOLİK
•
Bazı Mitral yetmezlikler
ve Pulmoner stenoz
DİASTOLİK
•
Aort yetmezliği
DİASTOLİK GURULTU
•
Duyulamaz
PRESİSTOLİK
•
Duyulamaz
DAĞINIK DEVAMLI
•
Aort yetmezliği ile
birlikte aort stenozu
DEVAMLI
•
Patent ductus arteriosus
HOLOSİSTOLİK
Perikardiyosentez
EKG
Ekg İle Hangi Anormallikler Teşhis
Edilebilir?
•
•
•
•
•
•
Aritmi
Elektrolit dengesizliğini
Myokardiyal işemi/hipoksiyi
İlaç intoksikasyonunu
Toraks efüzyonu
Perikardiyal efüzyonu
Depolarizayonun EKG dalgaları ile olan ilişkisi
1.
2.
3.
4.
5.
atrial depolarizasyon
atrio-ventriküler durum
interventiküler septumun depolarizasyonu
Sol ve sağ ventrikülün serbest duvarının Depolarizasyonu
Ventriküllerin tabanının depolarizasyonu
1= P dalgası
2= P-Q segmenti
3= Q dalgası
4= R dalgası
5= S dalgası
EKG’nin II.derivasyonunda “P” dalgasının değişiklikleri
Atriyal büyümeler
•Sol atrium büyümesi geniş P “P mitrale”
(Köpekerde ve kedilerde P> 0.04 sn, büyük ırk köpeklerde P> 0.045 sn)
•Sağ atrium büyümesi uzun P “P pulmolane”
(Köpekerde P > 0.4 mv, kedilerde P > 0.2 mv )
•Biatrial (Sol ve Sağ atrium) genişlemesi hem uzun hem de geniş P
Ritim Bozukluklarının saptanması
için EKG’ ye tanısal yaklaşım
1.
2.
3.
Ventiküler atım hızı ve EKG kayıt hızı belirlendi mi?
Ritim düzenli mi?
P dalga görülebiliyor mu ve her QRS kompleksi için bir P dalgası
mevcut mu?
P dalgalarının yükseklik ve süre oranları birbirine benzer mi?
P dalgaları II. derivasyonda pozitif mi ?
4.
Sürekli oluşan ORS kompleksi ile P dalgasının ilişki nasıldır?
5.
6.
P dalgası olmayan bir QRS komplesi oluşmuş mu?
QRS kompleksi normal, dar yada geniş midir?
7.
Prematüre atımlar var mı?
Alınan EKG kayıtlarının tümünde P ve QRS dalgaları aynı yada birbirine
benzer mi?
Vagal tonusdaki değişmelerden dolayı P-R aralığının süresinde küçük
farklılıklar normaldir. Fakat bu farklık mesafesi 0.01-0.02 sn’yi
geçmemelidir.
Dar kompleks purkinje sisteminden geçen elektrik akımının normalden hızlı
olduğunu işaret eder.
Geniş yada biçimsiz kompleksler iletim yolunun anormalliği (Lif demeti dal
bloğu) veya bir ventriküler ektopik kompleksi (premature veya kaçak)
gösterir.
P genişlemesi
•
•
•
•
•
MR
MS
PDA
Geniş VSD
DCM
• RCM
• HCM
P küçülmesi
• P amplitüdünün uzaması sağ atriyal
büyümeler için spesifik değildir ( < %50 ).
• Diğer taraftan genç, çok zayıf, obez veya
dar göğüs derinliğine sahip kardiyak
hastalığı olmayan ve perikardiyal / torakal
efüzyonu olan hayvanlarda P amplitüdü
QRS amplitüdü ile birlikte azalır.
II. Derivasyonda
Ölçülen Normal
EKG Parametreleri
50 mm/sn ve
1 mV/ 1cm
Köpek
Kedi
Kalp atım sayısı
60-160 (yetişkin)
60-140 (B. ırk , > 20 kg)
70-180 (K ırk, < 20 kg)
> 220 (yavru )
160-200
> 220 (yavru
ve sinirli
kediler)
Ritim
Normal sinus ritmi
Sinus aritmi
Normal sinus
ritmi,Sinus
taşikardi
P dalgası süresi
< 0.04 sn (2 K kare)
< 0.04 sn
P dalgası
yüksekliği (amp.)
< 0.4 mV (4 K kare)
< 0.2 mV
P-R aralığının
mesafesi
0.06-0.13 sn (3-6.5 K
kare)
0.05 – 0.09
sn
QRS süresi
0.06 sn (B. ırk) (3 Kk)
0.05 sn (K. ırk) (2,5Kk)
< 0.04 sn
R yüksekliği (amp)
3.0 mV (B. ırk) (6 Bk)
2.5 mV (K. ırk) (2,5 Bk)
< 0.09 mV
Q-T aralığının
mesafesi
0.15 – 0.25 sn (7-13 Kk)
0.12 – 0.18
sn
T dalgası
< ¼ R uzunluğu
< 0.03 mV
S-T segmenti
< 0.2 mV aşağıya (2 Kk)
< 0.15 mV yukarıya
Kalp bölümlerinin büyümeleri için EKG kriterleri
Bölüm
Sol Atrium
Sağ Atrium
EKG parametresi
Vücut
ağırlığı
II. derivasyonda “P” süresi
“
“P” yüksekliği
<20 kg
Sol Ventrikül
“
Kedi
>0.04 s
>0.04 s
>0.4 mv
>0.2 mv
>2.5 mv
“R” yüksekliği
>0.9 mv
>20 kg
Sağ ventrikül
Köpek
>3.0 mv
I., II. ve III. derivasonlarda
“S” dalgası
Mevcut
V3’de “S” dalgası
>0.7 mv
V3’de “S” dalgası > R dalgasından
Mevcut
Sol ventrikül büyümesi
Sol ventrikül büyümesi
•
MY, AY,AS,PDA,sistemik hipertansiyon, kardiyomiyopatiler,
hipertiroidizim ve kronik anemi
1.
“R” dalgalarının uzunluğunun artışı;
Köpek: V2 ve V4’de 3.0 mV, büyük ırklarda II. ve/veya aVF’de 3.0 mV ve
küçük ırklarda II., III. ve aVF’de 2.5 mV’dan büyük “R ”dalgaları
Kedi: V2 ve V4’de 1.0 mV ve II.’ de 0.9 mV’dan büyük “R ”dalgaları
2.
“QRS” süresinin uzaması;
Köpek: büyük ırklarda 0.06 sn ve küçük ırklarda 0.05 sn’den uzun
Kedi: 0.04 sn’den uzun
3.
“S-T” bölümünün çökmesi;
4.
“T” dalgasının şeklinin değişmesi;
QRS kompleksinin ters istikametine doğru S-T bölümünün yön
değiştirmesi ve körfez / koy görümünü andırması
“T” amplitüdünün artışı
%50’sinde bu değişikliklere rastlanabilir.
Sağ ventrikül büyümesi
• PS, FT, PDA, VSD, HWD, TY,
• pulmoner hipertansiyon ve emboli,
• şiddetli kronik akciğer hastalıkları
• I., II., III. ve aVF ‘de derin “S” dalgaları
(> %40).
“S” dalgası I. derivasyonda 005 mV, II. derivasyonda 0.7 mV, aVF’de 0.35 mV,
V2’de 0.8 mV ve V4’de 0.7 mV’dan büyüktür ve V10’da pozitif T dalgası
mevcuttur.
Daha az oranda da I., II., III. ve aVF’de derin Q dalgaları oluşur. Fakat bu
değişik dar göğüs derinliğine sahip sağlıklı köpeklerde de gözlenebilir.
Kedilerde ise belirlenmesi güç olmakla birlikte “S” dalgaları I., II., III. ve
aVF’de 0.5 mV’dan büyüktür
.
Sağ ventrikül büyümesi
Biventriküler büyümeler
•
Sol ve sağ ventrikül
büyüme bulguları
•
Septal hipertrofili sol
ventrikül
büyümelerinde I., II.,
III. ve aVF’de derin
“Q” dalgaları
Radyografi
•
Kalp hastalığından şüphelenilen hastaların değerlendirilmesi
– kalbin ve akciğer alanlarının görüntüsündeki değişiklikler
– kalbin boyutları
– akciğerlerin durumu
– dolaşımındaki hacmin yükü
– fiziksel muayeneyi kolaylaştırmak
– şüpheli hastalığı doğrulamak
– bilinen kalp hastalığının şiddetini saptamak
– yapılan tedavinin etkinliğini
•
Pozisyon
– Yoğun olmayan ışınlar ve yüksek kilovoltajın kullanılması
– Dorso-vental (DV)
– Sağ taraf üzerine yatırılarak lateral (LL) pozisyonda
•
İnspirasyon sonunda çekim
Akciğerde metaztazik kitleler 15 yaşlı dişi köpek
Mide ve Akciğerlerde radyo-opak madde (kedi)
Kardiyak görüntünün normal
boyutları
•
Derin göğüs kafesi
L-L röntgende
– kalp uzun, dar ve dikey pozisyonda
•
Fıçı şeklinde göğüs kafesine (Duchshund, pekinez vb )
– küresel
– Boyutları
•
•
önden arkaya genişliğinin mesafesi 2.5-3.5 interkostal aralık
Kalbin yüksekliği göğüs boşluğu yüksekliğinin yaklaşık olarak 2/3
– Trachea seyri
•
•
Fıçı göğüslü ırklarda omurgaya paralel
diğer ırklarda önden arkaya doğru omurgadan uzaklaşarak
D-V röntgende
– göğüs boşluğunun 2/3
– apexi orta hattın soluna doğru
Vertabral kalp skoru
Kalp büyümesinin yaygın
sebepleri
•
Sol taraf kalp büyümeleri
–
–
–
–
–
•
Kronik kapak hastalıkları
Dilate kardiyomiyopati (DCM)
Hipertrofik kardiyomiyopati (HCM)
Konjenital Aort stenozu (AS)
Konjenital mitral displazi
Sag taraf kalp büyümeleri
–
–
–
–
–
–
–
Kronik kapak hastalıkları
DCM
Konjenital pulmoner stenoz (PS)
Konjenital Trikuspital displazi
Fallot’un tetralojisi
Kor pulmolane
Kalp kurdu hastalığı
•
Generalize kalp büyümeleri
–
–
–
Kronik kapak hastalıkları
DCM
Konjenital Şantlar
•
•
–
–
Patent Ductus Arteriosus (PDA)
Ventriküler Septal Defekt (VSD)
Kronik anemiler
Perikardiyal Efüzyon (PE)
Normal köpeklerde göğüs boşluğu ve kalpteki
büyük anatomik yapıların sağ L-L ve D-V çekilmiş
röntgen görüntüsünün çizimi.
Kateter ile opak madde kullanımı
Sağlıklı kedi
Sol taraf kalp büyümesi olan bir köpekte göğüs boşluğu ve kalp
Sağ taraf kalp büyümesi
Generalize (sol ve sağ taraf) kalp büyümesi
Pulmoner kan damarlarının dolgunluğunun
belirlenmesi
Latero-lateral röntgende
•
•
•
•
Pulmoner arterler ve venalar eşit boyutta
Bronşların her iki yanı boyunca uzanmalı
Pulmoner arterler dorsalde, venalar ise
ventralde
Kranial lob damarlarının çapı 4. kostanın
proksimal genişliğinin üçte birinden küçük
olmalı
Dorso-ventral röntgende
•
•
•
•
Arterler venaların lateralinde
Arterler ve venalar eşit boyutlarda
Çapları 9. kostanın çapını geçmemeli
Pulmoner damarlarda durumu
– eğrilme, bükülme, budanma ve sınırların
kaybı
Pulmoner damarların boyutlarının etkilendiği
hastalıklar
• Artma
– Konjenital Sağdan sol
şantlar
• PDA, VSD
– Konjestiv kalp yetmezliği
• Pul.Venalar pul.arterlerden
daha geniş
– Kalp kurdu hastalığı
• Pul. arterler
pul. venalardan daha
geniş
• Azalma
– Konjenital soldan sağa
şantlar
• Fallot tetralojisi
– Şiddetli pulmoner stenoz
– Hipovolemi
• Şok
• Dehidrasyon
• Hipoadrenocortisism
– Pulmoner tromboembolizim
P.Venalar
P.arterlerden daha geniş
Pulmoner motifin belirlenmesi
• Kaudo-dorsal akciğer alanları
yoğunlaşma
– Kronik sol taraf kalp yetmezliğinde
pulmoner konjesyon ve ödemden
dolayı
• Akciğer alanının tamamı
yoğunlaşma
– Akut sol kalp yetmezliklerinde
alveoler ödem geliştiğinde
– Pleural efuzyon
• Kedilerde akciğer motifinin
bağırsakların görüntüsüne
benzemesi
– pulmoner ödem
Kaudal vena kavanın belirlenmesi
• Normal Kaudal vena kavanın
genişliği aorta genişliğine
yakındır
• Aaortaya paralel
• Kranino-ventral pozisyon
– L-L radyografide kalbin kaudal
sınırı ile birleşmeden önce
hafifçe
• Kaudal vena kava ve karaciğer
genişlemesi
– Sağ kalp yetmezliği
– Perikadiyal efüzyon ve assit
Büyük damarların belirlenmesi
• Büyük damarların post-stenotik
dilatasyonu
– Konjenital aort stenozu
– Pulmoner stenozu
• Aorta veya pulmoner arterin
post-stenotik dilatasyonu
– kranial kardiyak girintinin
kaybolması
(L-L radyografide)
DCM
10 yaş erkek köpek
Kronik mitral yetmezlik
3 yaş erkek köpek
Kronik mitral yet.
Kronik mitral yetmezlik
13 yaş erkek köpek
Kalp kurdu hastalığı
ŞEKER 10 YAŞ DİŞİ KÖPEK
Dost
Mayki
Hektor
Download