Genel Anestezi İlkeleri-1

advertisement
GENEL ANESTEZİ ve İLKELERİ-I
Prof. Dr. Mehmet TUĞRUL
İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji AD.
Anestezi tanımı
 Tarihçe
 Ameliyathane ortamı
 Kullanılan gereçler
 Anestezi yönetimi
 Monitörizasyon

ANESTEZİNİN TANIMI
Anestezi Yunanca duyumsuzluk anlamına gelir.
“ESTESİA” kelimesinin başına “AN” olumsuz eki
getirilerek türetilmiştir.
Bailey’in Lugatında: Duyu defekti
(defect of sensation)
Encylopedia Britanica: Duyuların yokluğu
(privation on senses)
ASA Risk Sınıflaması
1 Sağlıklı hasta
Örnek: Fıtık ameliyatı yapılacak olan sağlıklı genç hasta
2 Cerrahi olarak tedavi edilecek olan veya herhangi bir
başka sistemik hastalık, fonksiyonel kısıtlama yok
Örnek: Hafif diabet, kontrol altında hipertansiyon, sigara
anamnezi
3 Orta-ciddi sistemik hastalık, fonksiyonel kısıtlama var
Örnek: Egzersiz toleransı kısıtlı iskemik kalp hastası,
egzersiz dispnesi olan KOAH
4 Hayatı tehdit eden ve fonksiyonları ciddi olarak
kısıtlayan sistemik hastalık var
Örnek: İstirahat dispnesi olan KOAH, ileri kronik
böbrek, karaciğer yetmezliği
5 Ameliyat olsun veya olmasın 24 saat içinde öleceği
düşünülen hasta
Örnek: Rüptüre abdominal anevrizma, masif
pulmoner emboli
6 Organ donörü olarak transplantasyon bekleyen beyin
ölümü oluşmuş hasta
E Acil operasyon. Yukarıda açıklanan klasifikasyondaki
hastalar acil operasyona alınacak ise sonuna E harfi
eklenir (2E gibi)
Anestezi Planı
Preoperatif dönem
 Operasyon
 Postoperatif dönem

Anamnez
Allerji
 Yandaş hastalıklar
 Geçirilmiş operasyonlar
 Kötü alışkanlıklar
 Kullandığı ilaçlar

Fizik muayene
Dişler
 Dil
 Mikrognati, retrognati
 Ağız açıklığı
 Boyun hareketleri

Boyun kalınlığı
 Boyun uzunluğu
 Üst kesici dişlerin uzunluğu
 Mandibuler protrüzyon
 Mikrognati, makroglossi
 Geçirilmiş operasyonlar
 Nedbeler

Mallampati Sınıflaması
Tiromental mesafe



Çene ucu-adem
elması
< 6 cm
< 3 parmak
Atlanta-oksipital eklem mesafesi

< 30-350
Laboratuar tetkikler
Biyokimya
 Hemogram
 EKG
 Akciğer grafisi
 Solunum fonksiyon testleri
 Ekokardiyografi, eforlu EKG, sintigrafi,
anjiografi

Premedikasyon
Sedatif-anksiyolitikler
 Antihistaminikler
 Açlık
 Kullandığı ilaçlar

Monitörizasyon
EKG
 Puls oksimetri
 Non-invazif arter basıncı
 Soluk-sonu karbon dioksit basıncı
 İnvazif arter basıncı
 Santral venöz basınç
 Pulmoner arter basıncı
 Ekokardiyografi

Download