EKG Uygulaması tanıtım dosyası ()

advertisement
Dolaşım Fizyolojisi Uygulamalı
Çalışması
İnsanda;
• Kalp seslerinin dinlenmesi.
• Nabız muayenesi.
• EKG
kaydı
ve
analizi,
kalbin
elektriksel
ekseninin ve hızının hesaplanması.
• Arteryel
ölçülmesi.
kan
basıncının
indirekt
yöntemle
Kalp Sesleri
1. Birinci kalp sesi (Sistolik)
2. İkinci kalp sesi (Diyastolik)
3. Üçüncü kalp sesi
4. Dördüncü kalp sesi (Atriyal)
1. ve 2. ses stetoskopla duyulur.
3. ses çocuk, genç erişkin ve sporcularda duyulabilir.
4. sesin duyulması patolojiktir.
1.İnterkostal
aralık
Angulus sterni;
Ludwig açısı
2.İnterkostal
aralık
5.İnterkostal
aralık
Birinci kalp sesi (lup):
Mitral ve Triküspid odakta iyi duyulur.
İkinci kalp sesi (dup):
Aort ve Pulmoner odakta iyi duyulur.
Birinci ve ikinci kalp sesini nasıl ayırt
edersiniz?
Nabızla eş zamanlı olan birinci sestir.
Nabız Muayenesi
* Yüzeyel geçen tüm arterlerden yapılabilir.
* Dakikadaki sayısı, ritmi, dolgunluğu gözden
geçirilmelidir.
Radiyal
Tibiyalis posterior
Dorsalis pedis
Karotis
Arteryel Kan Basıncının
İndirekt Olarak Ölçümü
Ölçüm öncesi dikkat edilecek noktalar
• İşlemi hastaya kısaca anlatın.
• Hasta ölçümün yapılacağı pozisyonunda en az 5
dakika kalmış olmalı.
!!! Yemek, kaygı, sıcaklık, fiziksel aktivite
basıncını etkiler.
kan
• En az yarım saat öncesinde egzersiz, yemek ø.
• Ortam sıcaklığı ılık olmalı.
• “Beyaz
önlük
hipertansiyonu”na
hipertansiyona” dikkat.
ve
“maske
• Ölçüm için sfigmomanometre kullanılır.
Ölçüme hazırlık
Manşonun yerleştirilmesi:
- Kolun üst bölümüne yerleştirilmeli.
- Sıkı ve engelleyici giysiler uzaklaştırılmalı.
- Manşonun boruları kolun iç yüzünde bulunmalı.
- Manşonun alt kenarı, brakial nabzın en iyi alındığı
noktanın (antekübital fossanın hemen yukarısı) 2-3 cm
yukarısında olmalı.
- Borular manşonun alt ucundan çıkmalı.
Kolun duruşu:
- Kol yatay düzlemde durmalı ve sternumun orta
seviyesine gelecek şekilde desteklenmeli.
-Kolun kalp seviyesinin altında veya üstünde olması sistolik
ve diyastolik kan basıncını  10mmHg sırasıyla  ve .
Manometrenin duruşu:
Dik durmalı ve göz seviyesinde olmalı.
Ölçüm
- Stetoskop brakiyal nabzın en iyi alındığı noktaya
yerleştirilir (çok bastırılmamalı, manşona değmemeli).
- Manşon sistolik basıncın 30 mmHg üstüne çıkılana kadar
şişirilir.
- Basınç saniyede 2-3 mmHg azaltılır (her vuruşta 2mmHg
düşmeli)
- Vurucu seslerin ilk duyulduğu
nokta sistolik; tekrarlayan
seslerin kaybolduğu nokta
diyastolik basınca karşılık gelir.
A = sesin ilk duyulduğu an 
sistolik basınç
D = sesin kaybolduğu an 
diyastolik basınç
*** Arteryel basınç; sistolik / diyastolik basınç
olarak ifade edilir. 120/75 mmHg.
Normal
Sistolik
Diyastolik
HT öncesi durum
Hipertansiyon
120 mmHg 
120-140 mmHg
140 ve 
80 mmHg 
80-90 mmHg
90 ve 
Elektrokardiyogram
Kalpte depolarizasyon dalgasının ilerlemesi
ekstrasellüler sıvıda elektriksel akımlar oluşturur. EKG
bu elektriksel potansiyel değişimlerinin vücut yüzeyine
yerleştirilen elektrodlar aracılığı ile ölçülmesidir.
P dalgası :
atriyum depolarizasyonu
QRS kompleksi :
ventrikül depolarizasyonu
T dalgası :
ventrikül repolarizasyonu
Dalgalar, kalbin elektriksel
aktivitesindeki
değişiklikleri yansıtır.
EKG Kaydı
I. Bipolar kayıt
iki aktif (different) elektrod
II. Ünipolar kayıt
bir different, bir indifferent elektrod

potansiyeli sıfır
I. Bipolar Derivasyonlar
Kalbin sağ kol, sol kol ve sol bacaktan oluşan eşkenar bir üçgenin
merkezinde bulunduğu kabul edilir = EINTHOVEN ÜÇGENİ
Bu elektrodlar ortak bir terminale bağlanırsa
indifferent bir elektrod elde edilir.
Derivasyon Negatif elektrod Pozitif elektrod
I
Sağ kol
Sol kol
II
Sağ kol
Sol bacak
III
Sol kol
Sol bacak
Sağ bacak: toprak elektrodu
I. Ünipolar Derivasyonlar
1. Şiddetlendirilmiş Ekstremite Derivasyonları
aVL : Pozitif elektrod sol kolda, referans sağ kolla sol bacağın toplamı
aVF : Pozitif elektrod sol bacakta, referans sol kolla sağ kolun toplamı
aVR : Pozitif elektrod sağ kolda, referans sol kolla sol bacağın toplamı
2. Göğüs Derivasyonları
V1 : 4. interkostal aralık sternumun sağ kenarı
V2 : 4. interkostal aralık sternumun sol kenarı
V3 : V2 ile V4 ün orta noktası
V4 : 5. interkostal aralık sol mid-klavikula çizgisi
V5 : 5. interkostal aralık sol ön aksillar çizgisi
V6 : 5. interkostal aralık sol orta aksillar çizgisi
Referans : Sağ kol + sol kol + sol bacak
Ludwig (Louis)
açısı
Manubrium ve korpus
sterni arasındadır. İkinci
kostaya karşılık gelir.
Ventriküllerin Ortalama Elektriksel Ekseni
Kalbin anatomik duruşuna ve elektriksel
ventriküllerde yayılma doğrultusuna bağlıdır.
aktivitenin
QRS kompleksindeki R dalgası ile en negatif dalganın genliği
arasındaki fark hangi derivasyonda en büyük ise ortalama QRS
ekseni o derivasyonun eksenine paralel/yakındır.
Ventriküllerin ortalama elektriksel ekseni normalde 59 derecedir.
Yirmi ile 100 derece arası normal sınırlar olarak kabul edilir.
I. ve III. Derivasyondan ventriküllerin
ortalama elektriksel ekseninin çizdirilmesi.
Kalp Hızının Hesaplanması
EKG, kağıt üzerine 25 mm/s hızda kaydedilir.
Genlik kalibrasyonu 1 cm/mV olarak yapılır.
R-R arası 20 mm
Periyod= 20 x 0.04= 0.8 sn.
Dakikada atım sayısı= 60/0.8= 75
Normal:
60-100
Taşikardi:
100 
Bradikardi:
60 
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards