lisesi …………………….. eğitim öğretim yılı 10

advertisement
…………………………………………………….. LİSESİ …………………….. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
10 TİCARET SINIFI MUHASEBESİ 1 DERSİ 2.DÖNEM TELAFİ YAZILI SINAVI SORULARI
1) Bonodaki tarafları yazıp kısaca açıklayınız.
2) Tam ciro ve beyaz cironun tanımını yapınız.
3) Çekteki tarafları yazınız.
4) Mali piyasa nedir ve mali piyasanın unsurlarını yazınız.
5) Rüçhan ve Temettü Hakkı nedir, bu kavramları açıklayınız.
6) Nominal Fiyat ve Tasfiye Değeri kavramlarını açıklayınız.
7) Envanter, fiili envanter ve kaydi envanter kavramlarını açıklayınız.
8) Üç ayda bir muhtasar beyanname verme imkânından yararlanabilmenin koşulları nelerdir, maddeler halinde
yazınız.
9) Katma Değer Vergisi hakkında kısaca bilgi veriniz.
10) Gelir Vergisi’nin esaslarını maddeler halinde yazınız.
Sınav süresi 40 dakikadır.
Başarılar Dilerim. Her soru 10 puandır.
Orhan ERÇİLİNGİR
Muhasebe Öğretmeni
………………………………………..…………………… LİSESİ …………..……….. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
10 TİCARET SINIFI MUHASEBESİ 1 DERSİ 2.DÖNEM TELAFİ YAZILI SINAVI CEVAPLARI
1- Bonoda iki taraf bulunur:
 Borçlu (Muhatap): Bono bedelini ödeyecek kişidir.
 Alacaklı (Lehtar): Bono bedelini tahsil edecek kişidir.
2- Tam Ciro: Ciranta, senedin arka yüzüne ciro yapacağı kimsenin ad ve soyadı (Varsa Ünvanı) ile “Ödeyiniz”
kelimesini yazar ve altına imzasını atar.
Beyaz Ciro: Ciranta, senedin arka yüzüne sadece “Ödeyiniz” kelimesini yazar ve altına imzasını atar.
3-  Çeki düzenleyen (keşideci)
 Çeki ödeyecek banka şubesi borçlu (muhatap)
 Keşide edilmiş çeki elinde bulunduran kişi alacaklı (hamil)
4- Fon arz eden ve fon talep edenleri çeşitli araçları kullanarak bir araya getiren, hukuki ve idari kurallar ile
yönetilen ve denetlenen piyasalara mali piyasa denir.
Mali piyasanın unsurları şunlardır:
 Yatırımcılar (fon talep edenler)
 Tasarruf sahipleri (fon arz edenler)
 Yatırım araçları
 Aracı kuruluşlar
 Gerekli düzenlemeler
5- Rüçhan Hakkı: İşletmenin bedelli sermaye artırımına gitmesi halinde mevcut ortakların artırımdan öncelikle
pay alma hakkına rüçhan hakkı denir. Bu haktan faydalanabilmek için eski hisse senedinin Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından belirtilen süre içinde ibraz edilmesi (sunulması) gerekir.
Temettü (Kâr Payı) Hakkı: İşletme kâr ettiği zaman hisse senedi sahibi olan ortak bu kâra hissesi oranında
ortak olur. Ancak risk göz önüne alınırsa işletmenin her zaman kâr etmeyeceği de bilinmelidir. İşletme kârından
kanunen ayrılması gereken tutarlar ayrılmadıkça ortakların temettüleri dağıtılamaz.
6- Nominal (İtibari) Fiyat: Hisse senedinin çıkarılması sırasında belirlenen ve üzerinde yazılı olan değere
nominal değer denir.
Tasfiye Değeri: Şirketin dağılması halinde tüm varlıklardan borçlar düşüldükten sonra kalan tutarın hisse
senedi sayısına bölünmesi ile bulunan tutardır.
7- İşletmenin herhangi bir zamanda elinde bulunan ekonomik değerleri (para, mal, demirbaş, taşıt, bina, arsa gibi)
sayarak, tartarak, ölçerek değerlendirmesine envanter denir.
İktisadi bir kıymetin varlığının fiili olarak, yani elle sayılarak tespit edilmesine fiili envanter; kayıt ve belgeler
üzerinden tespit edilebilmesine ise kaydi envanter adı verilir.
8- Üç aylık beyanname vermek isteyen mükelleflerin aşağıdaki şartların tümünü taşıması gerekmektedir:
─ Çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olmalıdır.
─Yapılmış tevkifatlar arasında zirai ürün bedellerinden yapılmış tevkifat bulunmamalıdır.
─ Üç aylık dönemler halinde muhtasar beyanname verileceği vergi dairesine önceden bildirilmiş olmalıdır.
9- Katma Değer Vergisi , yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim alanın, teslim edene ödediği
vergidir. Katma değer vergisi dolaylı bir vergidir. Katma değer vergisinin kısa adı. "KDV" dir.
10- Gelir Vergisinin Esasları:
- Şahsidir.
- Yıllıktır (bir takvim yılı 1Ocak-31Aralık).
- Net gelir üzerinden hesaplanır.
- Gerçektir; mükellefin gerçekten elde etmiş olduğu gelir üzerindendir,
- Geneldir; bir takvim yılı içinde gerçek kişiler tarafından elde edilen kazanç ve iratların toplamı dikkate alınır.
- Elde edilmiştir; elde etme vergiyi doğuran olaydır. Gelir; fiilen veya hukuken kişinin tasarruf edebildiği zaman
elde edilmiş sayılır.
Orhan ERÇİLİNGİR
muhasebedefteri.net
Muhasebe ve Finansman Öğretmeni Orhan ERÇİLİNGİR
Muhasebe adına özgün, kaliteli ve güncel bir web sitesi olan muhasebedefteri.net
Muhasebe Öğretmenleri ve muhasebe sınıfı öğrencileri için dizayn edilmiştir.
Muhasebe Defteri.net sitesi tarafında hazırlanan yazılı sınav, doküman, bilgi ve belgeler
izinsiz, kaynak gösterilmeden paylaşılması hem hak hem de hukuki olarak ceza-i müeyyidesi
olacağını hatırlatmak isteriz.
Yazılı sınav sorularımız Word formatında, muhasebe dersi yazılı sınav cevapları ise pdf
formatında eklenmektedir. İzinsiz alınmasına engel olmak için böylesi yola başvurmak
durumundayız.
muhasebedefteri.net
Site sahibi Orhan ERÇİLİNGİR
Download