Uploaded by User1581

operasyon plan

advertisement
Çevrim Stoku: Parti büyüklüğü ile ilişkili olarak doğrudan değişen toplam envanter oranı
Envanter Havuzu: Müşterilerin değişken taleplerinin bir araya getirilerek envanter ve emniyet stokunun
azalması
Aktif Karlılık (ROA) (net gelirin toplam varlıklara bölünmesidir
Dış Kaynak Kullanımı: Süreçleri gerçekleştirmek ve gerekli mal ve hizmeti almak için tedarikçilere ve
dağıtıcılara ücret ödeme
Geriye Bütünleşme: İşletmenin tedarik zincirinde ham madde,parça ve hizmetleri elde etmek için yukarı
doğru hareketi.
İleri Bütünleşme: İşletmenin kendi dağıtım merkezleri (depolar) ve perakende mağazaları gibi daha fazla
dağıtım kanalı elde etmesi
Çevrim Sayımı : Depo personelinin SKU’ların toplam sayısının küçük bir yüzdesini fiziksel olarak her gün
saydığı, bulduğu hataları düzelttiği envanter kontrol yöntemidir.
Sürekli Gözden Geçirme (Q) Sistemi: Bir SKU’nun her seferinde stoktan çekilmesi ile kalan miktarın
yeniden sipariş vermeyi gerektirip gerektirmediğini belirlemek üzere tasarlanmış sistem
Hizmet Düzeyi : Sipariş verildiği anda başlayan, sipariş stoka ulaştığında sona eren, herhangi bir sipariş
çevriminde stokun açığa düşmemesi olasılığının istenilen seviyesidir
Koruma Aralığı : Emniyet stokunun kullanıcıyı stok tükenmesine karşı koruması gereken dönem
Periyodik Gözden Geçirme (P) Sistemi: Parçaların envanter durumunun sürekli olarak değil de aralıklı
olarak izlendiği sistem.
Tek Kutu Sistemi: Maksimum düzeyin depolama rafı ya da kutu üzerine işaretlendiği ve envanterinde
periyodik olarak işaretlenen düzeye getirildiği envanter kontrol sistemi
Zaman Serileri : Bir hizmetin ya da ürünün talebinin ortaya çıkışının tekrarlayan gözlemlerinin
gerçekleşme sırasında dizimi.
İş Birliğine Dayalı Planlama, Tahmin ve İkmal (CPFR) : Tedarikçi ve müşterilere, internet kullanarak talep
tahmini yapmada işbirliği imkânı sağlayan, tedarik zincirinin bütünleşmesini sağlayan süreç
Delphi Yöntemi : Anonimlik sağlayarak bir grup uzmanın uzlaşı sağlama süreci.
(MAPE) : Farklı SKU’ların arasında karşılaştırma yapıldığında en iyi ölçüdür.
Download