nkilap TEOG DENEME ÇÖZÜMLER.

advertisement
T.C. İNKILAP
TARİHİ
ve ATATÜRKÇÜLÜK
1.
Mustafa Kemal’in İstanbul’daki yaşamı hakkında verilen parça okunduğunda; onun
İstanbul’a geliş amacının askeri okul okumak
olduğu, bu dönemde Osmanlı Devleti’nde çeşitli
olumsuzlukların yaşandığı, Mustafa Kemal’in
bu şehirde kültür hayatını geliştirdiği bilgilerine ulaşılmaktadır. Ancak Mustafa Kemal ve
arkadaşlarının yaptığı çalışmalardan İstanbul
Hükümeti’nin rahatsızlık duyduğuna dair bir yoruma yalnız bu metine bakılarak ulaşılamaz.
20’Lİ TEOG
SINAVI
ÇÖZÜMLERİ
DENEME 11
5.
Balkanlar;
I. Batıyla iletişime ve etkileşime açıktır.
II. Yeni fikir ve düşüncelerin yayılması için uygun ortam vardır.
IV. Batılı devletlerin çekişme alanıdır.
öncülleri doğru bilgiler içermektedir. Ancak
“devletin siyasi gücünü en fazla uyguladığı yerdir.” ifadesi hatalıdır.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
6.
Milli Mücadele Dönemi’nde düşman işgaline
karşı grupların birbirinden bağımsız hareket
etmelerinin nedeni bölgesel kurtuluşun hedeflenmesidir.
2.
Sivas Kongresi’nde ‘‘Bütün kuvvetler, birleştirilip
Ali Fuat Cebesoy’a bağlanacaktır.’’ kararının
alınmasının nedenleri arasında Milli Mücadele’yi
tek merkezden yönetmek yatmaktadır.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
Zeka Küpü Yayınları 
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
7.
3.
Atatürk’ün Lozan Antlaşması hakkında söylediği
söz okunduğunda Türk halkı bu antlaşma ile;
→ Devletlerarası eşitlik
→ Uluslararası saygınlık
Mustafa Kemal’in Sevr Antlaşması’nı tanımama
gerekçesi antlaşma şartlarını bağımsızlığa aykırı
bulmasıdır.
→ Bağımsız devlet statüsü
kazanmıştır. Ancak boğazlarda tam hakimiyet
Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle gerçekleşmiştir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
4.
DEVLETLER ARASI ÇIKARLAR
Sanayi İnkılabı ile
ham maddeye ve
üretilen ürünlerin
satılması için pazara olan ihtiyaç arttı.
Milliyetçilik akımı
etnik bakımdan
karmaşık yapıya
sahip olan milletleri olumsuz etkiledi.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
8.
TBMM’nin Batı Cephesi’nde Yunanlılar karşısında gösterdiği başarılar askeri malzeme sorunun yaşanmasından dolayı Kütahya-Eskişehir
Savaşı’nda kesintiye uğramıştır. Bu savaş kaybedildikten sonra TBMM ordunun ihtiyaçlarını
karşılamak için Tekalifimilliye Emirleri’ni yayımlamıştır.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
2. DÖNEM
TEOG
DENEME 11
9.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
15. Kadınlara tanınan çeşitli haklar ile ilgili verilen metinden çıkartılabilecek ortak yargı Türk kadını siyasi
haklarına diğer ülkelerde yaşayan kadınlardan daha
önce kavuşmuş olmasıdır.
İtilaf Devletleri’nin Kurtuluş Savaşı süresince TBMM’ye sundukları tekliflerde Sevr
Antlaşması’nı temel almaları bu devletlerin
düzenli ordunun askeri başarılarını gözardı ettiklerini kanıtlamaktadır.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
16. I.İnönü Savaşı’nın kazanılması beraberinde
siyasi başarıları da getirmiştir. Bu uluslararası
başarılara bakıldığında;
I. Afganistan Dostluk Antlaşması
III. TBMM’nin Londra Konferansı’na davet
edilmesi
IV. Moskova Antlaşması’nın imzalanması
bu başarılara örnek olarak verilebilir. Ancak
İsmet İnönü’ye general rütbesinin verilmesi
uluslararası değil ulusal bir gelişmedir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
10. Atatürkçülüğün temel aldığı milli değerlere bakıldığında; milli eğitim, milli kültür, manevi değerler, dil, tarih, kültür ve gaye birliğinin olduğu
anlaşılmaktadır. Bu temel ilkelerin ortak noktası
ise birlik ve beraberliktir.
11. Mudanya Ateşkes Antlaşması’yla İstanbul
ve Boğazların TBMM’ye bırakılması Osmanlı
Devleti’nin varlığının gözardı edildiğini kanıtlamaktadır.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
12. • Saltanatın kaldırılması
• Cumhuriyetin ilanı
• Halifeliğin kaldırılması
• Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
Yeniliklerinin temel amacı Milli egemenliği sağlamaktır.
Zeka Küpü Yayınları 
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
17. Cumhuriyet rejimine karşı yapılan isyan
hareketleri arasında Şeyh Sait İsyanı, Menemen
Olayı ve Mustafa Kemal’e suikast girişimi vardır.
Ancak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın
açılması bir isyan hareketi değildir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
18. Atatürkçülüğün amaçları arasında A, B ve C
seçeneklerinde verilen ifadeler yer almaktadır.
Ancak Atatürkçü düşünce sisteminde Avrupa’da
yaşanan yenilikleri örnek almak yatsa da bu
bir taklitçilik değildir. Bu sistemin temelinde
alınan yeniliklerde milli benliğe uygunluk esas
alınmıştır.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
19.
Atatürkçülük
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
13. Milli Mücadele Dönemi’nde imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması’yla İstanbul şehri diplomatik başarıyla Türk topraklarına katılmıştır.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
Laiklik
Cumhuriyetçilik
Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
Cumhuriyet’in
ilan edilmesi
Temel esas
akıl ve bilim
Temel esas
milli egemenlik
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
14. Soyadı Kanunu hakkında sorunun verilen seçenekleri incelendiğinde A, B ve C seçeneklerine ulaşılmaktadır. Ancak bu yenilik siyasi değil
sosyal alanda yapılan bir yeniliktir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
20. 1919- 1927 yıllarındaki gelişmeleri kapsayan
Nutuk’ta;
Cumhuriyetin ilanı → 1923
Halifeliğin kaldırılması → 1924
Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin açılması →
1920
yer alır. Ancak I.Dünya Savaşı 1914-1918 yıllarını kapsadığı için bu savaş Nutuk’ta yer almaz.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
Download