nkilap TEOG DENEME ÇÖZÜMLER.

advertisement
T.C. İNKILAP
TARİHİ
ve ATATÜRKÇÜLÜK
1.
5.
Manastır şehrinin gerek çok uluslu yapıda olması gerekse şehirde siyasi isyanların yaşanması, Manastır’ın Fransız İhtilali’nin etkisine
açık bir şehir olduğunu göstermektedir. Mustafa
Kemal’in Manastır’da Mehmet Emin Yurdakul,
Namık Kemal, Ziya Gökalp gibi yazarları okuması onun milliyetçi özelliğini geliştirmiştir. Bu
yıllarda Türk ordusunun Yunan Savaşı’nı kazanmış ancak antlaşma masasında bu başarıyı
sürdürememiş olması dış siyasette başarısız
olunduğunu göstermektedir. Ancak Manastırdaki yazarların çeşitli çalışmalar içerisinde olduğuna dair bir bilgiye sadece verilen parçaya
bakılarak ulaşılamaz.
Batı Cephesi  Yunanistan (M)
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
6.
Mustafa Kemal’in askeri görevi gereği gittiği
Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurması → Teşkilatçılığını
•
Kurtuluş Savaşı’nda askerlerine “Ya İstiklal
Ya Ölüm” emrini vermesi → Kararlılığını
•
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı
olması → Yöneticiliğini göstermektedir.
Maraşlı Aşıkoğlu Hüseyin’in Fransız Komutana verdiği cevap okunduğunda Türk milletinin bağımsızlığa düşkün karakterde bir millet
olduğu anlaşılmaktadır.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
Zeka Küpü Yayınları 
•
Doğu Cephesi  Ermenistan (K)
Güney Cephesi  Fransa (L)
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
2.
20’Lİ TEOG
SINAVI
ÇÖZÜMLERİ
DENEME 3
7.
TBMM ile Sovyet Rusya arasında imzalanan
Moskova Antlaşması’nda yer alan “Batum,
Gürcistan’a bırakılacaktır.’’ maddesi TBMM
Hükümeti’nin Misakımilli’den taviz verdiğini
göstermektedir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
3.
Sait Halim Paşa’nın sözlerinden B, C ve D seçeneklerine ulaşılmaktadır. “İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’nin askeri ve ekonomik gücünden
çekinmeleri” ifadesi soruda verilen sözden çıkarılamaz.
8.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
4.
Amasya Genelgesi’nde alınan ‘‘Askeri ve milli
kuruluşlar hiçbir şekilde dağıtılmayacaktır.’’
kararı ile Mondros Ateşkes Antlaşması’na tepki
gösterildiği, bağımsızlık mücadelesinde kararlı
olunduğu anlaşılmaktadır. Doğru cevap I ve
II’dir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın ilgili maddeleri ile Edirne, İstanbul ve Çanakkale
savaş yapılmadan kurtarılmıştır. Selanik Batı
Trakya’da yer almaktadır ve kurtarılan şehirler
arasında yoktur.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
9.
İsmet İnönü’nün Lozan Görüşmeleri sırasında
söylediği ‘‘Çok acı çektik, çok kan akıttık. Bütün uygar milletler gibi özgürlük ve bağımsızlık
istiyoruz.’’ ifadesi Türk heyetinin amacını belirtmektedir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
2. DÖNEM
TEOG
DENEME 3
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
15. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile;
10. Sevr Antlaşması’ndaki “Osmanlı Devleti savaş
tazminatı ödeyecektir.” maddesi askeri hükümlerden biri değildir, ekonomik alanla ilgilidir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
I.
Türk Kurtuluş Savaşı’nın askeri safhası sona
ermiş, diplomatik safhası başlamıştır.()
II. İstanbul ve Boğazlar
kurtarılmıştır. ()
savaş
yapılmadan
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
11. Cumhuriyetin ilan edilmesi, partilerin açılması
ve kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi
milli egemenlik anlayışı ile ilgilidir. Saltanatın
devam etmesi milli egemenlik anlayışı ile
bağdaşmaz.
16. Kavram haritasındaki Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara şehirleri Mustafa Kemal’in Milli
Mücadele’de çalışma yaptığı şehirlerdir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
12. Toplumsal olayların edebiyata yansıdığına Halide Edip’in Ateşten Gömlek, Yakup Kadri’nin
Ankara ve Kemal Tahir’in Yorgun Savaşçı adlı
eserleri örnek olabilir. İbrahim Çallı’nın Zeybekler Kurtuluş Savaşı’nda tablosu toplumsal
olayların sanata yansıdığına örnek verilebilir.
Zeka Küpü Yayınları 
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
17. Atatürk’ün sözündeki “milletin yönetime hakim
olması” ifadesi milli egemenlik esasıyla ilgilidir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
18. İtilaf Devletleri’nin Londra Konferansı’nda ikilik
çıkarma planını İstanbul Hükümeti temsilcisi
Tevfik Paşa’nın “söz milletin gerçek temsilcisi
TBMM’nindir.” demesi bozmuştur.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
13. Cumhuriyetin ilanından sonra soruda verilen
taşkınlıkları önlemek için Takrir-i Sükûn Kanunu
çıkartılmıştır.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
19. Misakıiktisadi kararlarından “Türk vatandaşı,
kullandığı eşyayı mümkün mertebe kendi üretir.
Çok çalışır, vakitte, servette ve ithalatta israftan
kaçar.” maddesi tasarruf bilinci ile ilgilidir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
14. İlan edilen Medeni Kanun ile Türk kadını
boşanma hakkı, miras hakkı, istediği meslekte
çalışma hakkı elde etmiştir. Ancak bu kanunda
seçme ve seçilme hakkı yer almamaktadır.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
20. Mondros’tan sonra Türk milleti siyasi olarak
Müdafaaihukuk Cemiyeti, askeri olarak ise
Kuvayımilliye adı altında örgütlenmiştir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
Download