nkilap TEOG DENEME ÇÖZÜMLER.

advertisement
İNKİLAP TARİHİ
ve
ATATÜRKÇÜLÜK
1.
Selanik’te liman ve demiryolları olması şehrin
ekonomi ve ulaşım alanlarında gelişmesini
sağlamıştır. Şehirde farklı gazetelerin basılması
buradaki aydınların çeşitli çalışmalar yapmaları
kültürel hayatı canlandırmaktadır. Verilen parçada Selanik’in yönetimi ile ilgili herhangi bir
bilgiye ulaşılamaz.
5.
20’Lİ TEOG
SINAVI
ÇÖZÜMLERİ
DENEME 4
Öğretmenin sorduğu soruya öğrencilerin verdiği cevaplardan Ece’nin söylediği hatalı bilgidir. Sevk ve İskan Kanunu, Ermenilerin Doğu
Anadolu’da yapmış oldukları zararlı çalışmalar nedeniyle Osmanlının uyguladığı Zorunlu
Göç’tür.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
6.
I. İnönü Savaşı’ndan sonra yaşanan
Londra Konferansı  evrensel
I. Dünya Savaşı’nı kazanan İtilaf bloğu savaş
öncesi hedeflerine ulaşmıştır. Savaşı kaybeden
İttifak devletleriyle yapılacak olan barış şartlarını belirlemek üzere toplanan konferansta alınan
kararlar yeni bir dünya savaşının çıkmasına zemin hazırlamıştır. Ancak sömürgecilik bu savaşın sonuçlarından biri değil nedenlerinden biridir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
3.
İstiklal Marşı’nın kabulü  ulusal
Moskova Antlaşması  evrensel
Afganistan Dostluk Antlaşması  evrensel
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
Zeka Küpü Yayınları 
2.
7.
M. Kemal’in Sakarya Savaşı sırasında söylediği; “Hatt-ı Müdafaa yoktur. Sath-ı Müdafaa
vardır sözü yapılacak olan mücadelenin ulusal
olacağını kanıtlamaktadır.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
Haritada işaretlemiş yerde işgallere karşı savunmak için kurulan cemiyet; Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştur.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
8.
4.
1. Amasya Genelgesi; Türk Kurtuluş Savaşı’nın
ilk ihtilal belgesidir.  D
2. Temsil Heyeti’nin ilk siyasi başarısı Damat
Ferit Paşa Hükümeti’nin istifasıdır.  D
3. Temsil Heyeti,
kurulmuştur.  Y
Havza
Kütahya - Eskişehir Savaşları’ndan sonra
yayımlanan Tekalifimilliye Emirleri’nin temelinde
askerleri lojistik destek sağlamak yatmadır. Bu
emirler seferberlik çağrısıdır. Halkın bu emirlere
destek vermesi Tokyekün savaş yapılacağını
göstermektedir. Bu emirlerde orduya malzeme
sağlamak yatmaktadır. Asker ihtiyacını karşılamak yoktur.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
Genelgesi’nde
4. Milli varlığa yararlı cemiyetler, Sivas
Kongresi’nde tek çatı altında toplanmıştır.  D
Soruda verilen tablonun doğru işaretlenmesi
yukarıdaki gibidir. 2 numaralı öncül doğru bir
bilgi olup yanlış işaretlenmiştir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
9.
Soruda verilen Gümrü, Moskova ve Kars
Antlaşması’nın ortak yorumu; Doğu sınırımızın
belirlenmesinde çeşitli devletlerle yapılan antlaşmalar etkili olmuştur, olmalıdır.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
2. DÖNEM
TEOG
DENEME 4
İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük
15. Türkiye Cumhuriyeti’nin yürüteceği Ekonomi
politikasını belirlemek için toplanan İzmir İktisat
Kongresi’nde alınan kararlar yeterli sermayenin
olmadığı yerde devletin yatırım yapmasıdır. Bu
amaçla Türkiye Taş kömürü kurumu kurulmuş
Etibank açılmış, Kayseri’de uçak fabrikası kurulmuştur. Bu dönemde birçok şirket yabancılara satılmamış, yabancı birçok şirket millileştirilmiştir.
10. M. Kemal Atatürk’ün soruda verilen sözü irfan
yani eğitim ile ilgilidir
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
11. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda “Doğu
Trakya, İstanbul ve Boğazlar TBMM’ye teslim
edilecektir” maddesi dikkate alındığında haritada 1 numara ile gösterilen yer sorunun doğru
cevabıdır.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
16. Soruda verilen tablo incelendiğinde, A, B ve D
seçeneklerine ulaşılır. Ancak C seçeneğinde
verilen bilgi için, Türk Tarih Kurumu kurulmuştur.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
12. Siyasi zafer kabul edilen Lozan Konferansı’nda
kapitülasyonlar kaldırılacaktır maddesi TBMM’nin
ekonomik kazanımıdır.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
13. Türkiye Cumhuriyeti’nin çok partiya geçiş denemelerinde başarısız olması, Hükümetin denetlenememesine, farklı fikirlerin hükümette
yer almamasını çoğulcu demokrasinin uygulanamamasına, neden olmuştur. Ancak Türkiye
çok partili sürece 17 Kasım 1924’te başlamıştır.
Cumhuriyet ise 29 Ekim 1923’te yani daha önce
yaşanmış bir gelişmedir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
14.
Milli Egemenlik Yolunda
Atılan Adımlar
Saltanat kaldırıldı, Cumhuriyet
ilan edildi, Halifelik kaldırıldı.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
Zeka Küpü Yayınları 
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
17. Atatürkçü düşünce sistemi’nin temelinde
Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu koşullar
Atatürk’ün yaşadığı olaylar, Dünyada yaşanan
gelişmeler vardır.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
18. Mustafa Kemal’in verilen sözü okunduğunda
birlik ve beraberlik vurgulanmaktadır. Bu kapsamda Milliyetçilik temel alınmıştır.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
19. I. Temel Esas = Akıl ve Bilim
II. İlke = Halkçılık
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
20. Soruda verilen öncüllerden
 Bağımsız ve özgürlükçüdür.
 Milli tarih ve bilinci esas tutar.
 Çağdaş medeniyetler seviyesine çıkmayı hedefler öncüleri Atatürkçülüğün dayandığı temel esaslardır.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
Download