biyoloji

advertisement
Ölçme, Değerlendirme
ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
12.
avrama
ım K
T
an
Kaz
BİYOLOJİ
ti
es
1
SINIF
Yönetici Moleküller - 1
1. Nükleik asitlerle ilgili olarak,
4. DNA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I. Hücrenin en büyük organik bileşikleridir.
II. İçerdikleri şeker ve baza göre isimlendirilir.
III. Nükleotit denilen birimlerden oluşur.
A) İki zinciri birbirine fosfodiester bağı ile bağlıdır.
B) Kendini eşleyebilir.
C) Prokaryot canlılarda sitoplazmada bulunur.
D) Çift zincirli sarmal yapıdadır.
E) Yapısındaki baz, şeker ve fosfat sayıları birbirine eşittir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız III.
D) I ve III.
C) I ve II.
E) I, II ve III.
2. Nükleotitler ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
5. Bir DNA molekülünündeki adenin sayısı ve toplam
hidrojen bağı sayısı biliniyorsa;
I. pentoz şeker sayısı,
II. toplam nükleotit sayısı,
III. tek zincirdeki timin sayısı,
IV. tek zincirdeki fosforik asit sayısı
verilenlerden hangileri hesaplanabilir?
A) Yalnız III.
D) II, III ve IV.
B) I, II ve III.
C) I, II ve IV.
E) I, II, III ve IV.
MEB 2017 - 2018
A) Hem DNA hem de RNA’yı oluşturan birimlerdir.
B) Yapısında hem organik hem de inorganik moleküller
bulunur.
C) Şeker ile fosfat arasında glikozit, şeker ile baz arasında ester bağı bulunur.
D) Yapısındaki fosforik asit, moleküle asidik özellik kazandırır.
E) Yapısında şeklinde beş farklı baz bulunabilir.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
A) Yalnız I.
6. RNA molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
3. DNA ve RNA molekülleri için;
I. kendini eşleme,
II. çift zincirli olma,
III. fosfodiester bağı taşıma,
IV. nükleotitlerden oluşma
A) Şekeri deoksiribozdur.
B) Çift nükleotit zincirinden oluşur.
C) Kendini eşleme özelliği vardır.
D) Tüm çeşitlerinde hidrojen bağı bulunur.
E) Protein sentezinde görevlidir.
verilenlerden hangileri ortak olabilir?
A) I ve II.
D) II, III ve IV.
B) III ve IV.
C) I, III ve IV.
E) I, II, III ve IV.
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/
12.
Kazanım Kavrama Testi
1
SINIF
BİYOLOJİ
Yönetici Moleküller - 1
7. DNA sentezi sırasında,
Peptit bağı sayısı
10. Tüm RNA çeşitleri için;
Deoksiriboz sayısı
I. protein sentezinde görev alma,
II. DNA üzerinden sentezlenme,
III. zayıf hidrojen bağı içerme
Hidrojen bağı sayısı
verilenlerden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I.
zaman
zaman
zaman
B) Yalnız II.
D) I ve III.
C) I ve II.
E) II ve III.
verilen grafiklerdeki değişimlerden hangileri çizilemez?
D) II ve III.
C) I ve III.
E) I, II ve III.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) I ve II.
8. DNA, RNA, ATP ve enzimler için;
I. azot elementi içerme,
II. aminoasit bulundurma,
III. organik yapıda olma,
IV. pentoz şekeri içerme
verilenlerden hangileri ortaktır?
A) I ve III.
B) II ve IV.
D) I, III ve IV.
C) I, II ve III.
E) I, II, III ve IV.
MEB 2017 - 2018
A) Yalnız I.
11. Aşağıda bir nükleotit yapısı şematize edilmiştir.
IV
I
II
V
III
Buna göre numaralı kısımlar ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I, azotlu organik bazdır.
B) II' nin yapısında azot atomu bulunur.
C) III, inorganik yapıdadır..
D) IV, glikozit bağıdır.
E) V, ester bağıdır.
12. Aşağıda bir DNA molekülünün bir bölümü şematize edilmiştir.
P
III
I
II
III
IV
V
P
9. Bir DNA molekülünde aşağıda verilenlerden hangisi
bulunmaz?
A) Guanin ribonükleotiti
B) Deoksiriboz şekeri
C) Fosfodiester bağı
D) İnorganik fosfat
E) Glikozit bağı
P
P
Buna göre numaralanmış yapılarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) I, sitozindir. B) IV, adenindir.
C) III, ribozdur.
D) II, guanindir.
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/
Bu testin cevap anahtarına ulaşmak için yandaki karekodu okutunuz.
E) V, timindir.
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards