coğrafya

advertisement
11.
KAVRAMA
Test
24
STİ
TE
KAZ
AN
IM
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SINIF
COĞRAFYA
ÇEVRE SORUNLARI
1. Toprak ve su gibi doğal kaynakların verimli kullanımını
tehdit eden unsurlar arasında;
4. 2005 yılı itibarıyla DSİ tarafından geliştirilen sulama alanlarının yaklaşık %4 ü sanayi, turizm veya yerleşim alanına dönüştürülmüştür.
I. hızlı nüfus artışı,
verilenlerden hangileri gösterilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
2. Özellikle toprak kaynakları sağlıklı gıda üretiminin temelidir. Tüm dünyada gıda üretiminde kullanılan toprak miktarı ise sınırlıdır. Bu sebeple bu kaynaklar kullanılırken
gelecek nesillerin de bu kaynaklardan yeterince yararlanabileceği şekilde kullanılması gereklidir.
Verilen bilgilerde toprak kaynaklarının kullanımında
aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?
A) Verimli doğal kaynak kullanımı için teknolojik imkânların kullanılması
B) Doğal kaynaklar kullanılırken sürdürülebilir politikaların
izlenmesi
C) Doğal kaynak kullanımında en ekonomik olan politikanın izlenmesi D) Doğal kaynak kullanımı için yapılan kontrollerin gerekliliği
E) İnsan ihtiyaçlarının sınırlandırılması
3. Dünyada kentsel nüfusun giderek artmakta olduğu ve
bu artışın devam edeceği öngörülmektedir. Günümüzde yaklaşık 1/2 oranında olan kentsel nüfusun artarak,
2030’lu yılların ortalarında, 2/3 oranına yükseleceği ve
bunun sonucunda 7 milyar civarındaki nüfusun kent alanlarında yaşayacağı tahmin edilmektedir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
MEB 2016 - 2017
II. doğal kaynaklara olan ihtiyaçların çeşitlenmesi
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
II. plansız arazi kullanımı,
Bu durum;
I. yapılan yatırımların atıl kalması,
II. kaynakların boşa harcanması,
III.yanlış arazi kullanımı
verilenlerden hangilerine örnek oluşturur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
5. Yanlış arazi kullanımı doğal çevreyi etkilediği kadar insanları da olumsuz etkilemektedir.
Bu duruma örnek olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilir?
A) Küresel ısınma sonucunda bazı sulak alanların yok olması
B) Bitki örtüsünün tahrip olduğu yerlerde bazı canlı türlerinin yok olması
C) Maki bitki örtüsünün tahrip edildiği yerlerde garig bitki
örtüsünün gelişmesi
D) Tarım alanlarının daralması sonucunda gıda fiyatlarının artış göstermesi E) Sanayi atıklarının yerüstü sularına karışması sonucunda su ekosistemlerinin bozulması
6. Tanker kazaları sonucunda su üzerinde biriken petrol tabakası, su ile havanın temasını keserek sudaki oksijen
seviyesinin düşmesine neden olmaktadır.
Bu bilgilerden hareketle;
I. kent alanlarının genişlemesi,
Bu durumun sonucunda aşağıdakilerden hangisinin
gerçekleşmesi beklenir?
II. orman ve mera alanlarının daralması,
III.deprem ve volkanizma olaylarında artış görülmesi
A) Asit yağmurlarının oluşması
verilenlerden hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
B) Yerüstü su kaynaklarının kirlenmesi
C) Toplu balık ölümlerinin gerçekleşmesi
D) Bitkilerle beslenen canlıların zarar görmesi
E) Atmosferdeki kükürtdioksit oranının artış göstermesi
11.
Test
24
SINIF
COĞRAFYA
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ÇEVRE SORUNLARI
7. Aşağıda verilen çevre sorularından hangisi diğerlerine
göre daha dar bir alanı etkilemektedir?
10. Fabrika bacalarına filtrelerin takılması;
A) Küresel ısınma
B) Asit yağmurları
C) Ozon tabakasının seyrelmesi
Bu etkiler arasında;
I. genellikle çocuklarda solunum yolları hastalıklarına
neden olması,
II. bitkilerin gelişmelerini engellenmesi sonucunda bitkilerin kuruması,
III.Dünya’nın ortalama sıcaklığında artış görülmesi
verilenlerden hangileri gösterilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
9. I. Tarımsal üretimde bilinçsizce kimyasal madde kullanılması
II. Sanayi atıklarının sulara karışması
III.Dere yataklarının ıslah edilmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri su kirliliğine neden
olan faktörler arasında gösterilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
D) II ve III
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
8. Sanayi tesislerinden çıkan bazı gazların atmosferdeki su
buharı ile birleşerek oluşturduğu yağışlara asit yağmurları
adı verilmektedir. Bu yağmurların doğal ve beşeri sitemler
üzerinde bazı olumsuz etkileri bulunmaktadır.
MEB 2016 - 2017
E) İnşaat molozlarının belli bir bölgede kirlilik oluşturması
I. radyasyon yayılması,
II. asit yağmurları,
III.küresel ısınma
verilen çevre sorunlarından hangilerini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
D) Orman alanlarının tahrip edilmesi
A) Yalnız I
D) II ve III
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
E) I, II ve III
A) Çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesi
B) Çevre duyarlılığı konusunda halkın bilinçlendirilmesi
C) Nüfus artış hızını artıracak politikaların uygulanması
D) Çevre korunmasına yönelik yasal düzenlemelerin yapılması
E) Doğal çevrenin korunması amacında olan sivil toplum
örgütlerinin kurulması
12. Sıvı atıkların su kaynaklarında oluşturduğu biyolojik
kirliliğe örnek olarak;
I. organik atıkların etkisiyle sularda alg, küf ve mantar
gibi canlıların üremesi,
II. kurşun ve cıva gibi ağır metallerin sular içinde birikmesi,
III.suların sıcaklığında artış görülmesi
verilenlerden hangileri gösterilir?
A) Yalnız I
E) I, II ve III
:.........................................................
C) I ve II
11. Çevre sorunlarının önlenmesi için geliştirilen stratejiler arasında aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?
C) I ve II
Adı
B) Yalnız II
B) Yalnız II
D) II ve III
1
2 3
4 5
6 7
C) I ve II
E) I, II ve III
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download