Test 24

advertisement
9.
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
IM
Test
24
SINIF
COĞRAFYA
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İNSAN VE ÇEVRE
IV
II
III
IV
haritada işaretlenen yerlerin hangisinde insanların
doğal kaynaklardan daha fazla yararlandığı söylenir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
2. Bazı ekonomik faaliyetlerin yapılabilmesi tamamen uygun
çevre koşullarının bulunmasına bağlıdır.
Bu duruma örnek olarak aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi verilebilir?
A) Reklamcılık
B) Fuar organizasyonu
C) Kaplıca turizmi
D) Olimpiyat oyunları
MEB 2016 - 2017
E) Konaklama hizmetleri
3.
I. Eğitim seviyesinin yükselmesi
II. Teknolojik gelişmelerin takip edilmesi
III. Doğal kaynak kullanımına yönelik planlamaların yapılması
Verilenlerden hangileri insanların doğal çevrede yaptığı tahribatların en aza indirilmesinde etkili olmaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D)II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Güneydoğu Anadolu Projesi: Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde yapımı öngörülen barajlar, hidroelektrik santralleri ve
sulama tesislerinin yanı sıra kentsel ve kırsal altyapı, ulaştırma, sanayi, eğitim, sağlık ve diğer sektörlerin gelişmesini
kapsayan geniş kapsamlı bir projedir.
Verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?
A) Su kaynaklarının insanların ekonomik faaliyetlerinin temelini oluşturduğuna
B) Doğal kaynak kullanımın son dönemde artış gösterdiğine
C) İnsanların doğal çevrede değişiklikler yaptığına
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
I
4. Marmaray: İstanbul’un Avrupa ve Asya yakalarındaki demiryolu hatlarını İstanbul Boğazı altından geçen bir tüp tünelle birleştiren, bir demiryolu iyileştirme ve geliştirme projesidir.
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
1. Ilıman iklim koşullarının görüldüğü yerlerde insanların doğal çevreden daha fazla yararlandığını söyleyebiliriz.
Bu bilgiye bakılarak;
D) İnsanların barınaklar oluşturduğuna
E) Doğal çevrenin tahrip edildiğine
5. Sanayi üretiminin fazla olduğu yerlerde atmosfere karışan
yabancı gazlar dolayısıyla hava kirliliği görülmektedir.
Buna göre;
V
III
I
IV
II
haritada verilen yerlerin hangisinde bu kirliliğin daha
fazla olması beklenir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
9.
Test
24
SINIF
COĞRAFYA
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İNSAN VE ÇEVRE
6. Doğal çevre ve insan faaliyetleri ile ilgili olarak,
II. Doğal çevre koşulları insanların ekonomik faaliyetlerini etkilemektedir.
III. Sanayi Devrimi’nin yaşanması insanın doğal çevre
üzerindeki etkisini artırmıştır.
verilenlerden hangileri söylenir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D)II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
7. Sanayi üretiminin artış göstermesi sonucunda;
I. hammadde üretimi,
II. enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç,
III. hava, toprak ve su kaynaklarına karışan atık maddeler
verilenlerden hangilerinde artış görülmesi beklenir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D)II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
8. Ozon tabakasının seyrelmesinin sonuçları arasında
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Güneş’ten gelen zararlı ışınların yeryüzüne ulaşması
A) Karasal iklim bölgelerinde çay tarımının yapılamaması
B) Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde nüfusun
fazla olması
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
I. Doğal çevre koşulları her yerde aynı özellik göstermektedir.
MEB 2016 - 2017
9. İnsanların ekonomik faaliyetleri doğal çevrenin sunduğu
imkânlar doğrultusunda olmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez?
C) Deniz kıyılarında balıkçılık faaliyetlerinin yaygın olması
D) Sert kayaçların bulunduğu yerlerde taş barınakların
yaygın olması
E) Yerleşme faaliyetlerinin su kaynaklarına yakın yerlerde
kurulması
10. İnsanların doğal çevreden yararlanma alanları arasında;
I. gıda temini,
II. barınma,
III. dinlenme
verilenlerden hangileri gösterilir?
A) Yalnız I
D)II ve III
B) Evsel atıkların oluşturduğu kirlilik
C) Toz fırtınaları sonucu oluşan kirlilik
D) Radyoaktif maddelerin yayılması
D) Nükleer kazalar sonucu oluşan kirlilik
STİ
TE
KAZ
AN
E) Yerkürenin ortalama sıcaklığının artması
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
E) I, II ve III
A) Büyükşehirlerdeki ses kirliliği
C) Buzulların erimesi
KAVRAMA
C) I ve II
11. Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerine göre daha
geniş alanda ve daha uzun sürede etkili olmaktadır?
B) Cilt hastalıklarının artış göstermesi
IM
B) Yalnız II
E) İnşaat molozlarının oluşturduğu kirlilik
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download