Test 23

advertisement
12.
KAVRAMA
Test
23
STİ
TE
KAZ
AN
IM
SINIF
COĞRAFYA
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ÇEVRE KORUMA UYGULAMALARI
1. • Hiçbir kurum, kuruluş ve örgütten yardım kabul etmez.
• Çevre suçlarına karşı bilimsel verilere dayanan kampanyalar yürütür.
Yukarıda bazı özellikleri ve işlevleri verilen uluslararası çevre örgütü hangisidir?
A) Greenpeace
B) Avrupa Çevre Ajansı
C) Dünya Dostları Örgütü
D) Uluslararası Koruma Birliği
E) Uluslararası Fauna ve Flora Birliği
2. 1971 Yılında imzalanan Ramsar Sözleşmesi ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türkiye 1993 yılında sözleşmeyi imzalamıştır.
B) Bataklık alanların tarım alanlarına dönüştürülmesi
amaçlanmıştır.
C) Sulak alanlarda canlı çeşitliliğin korunması kararı alınmıştır.
D) Sözleşmeye imza atan ülkeler sulak alanları korumakla yükümlüdür.
B) Ramsar Sözleşmesi
C) Avrupa Peyzaj Sözleşmesi
D) Dünya Mirası Sözleşmesi
E) Avrupa Güvenlik Konseyi
5. Aşağıda verilenlerden hangisi ormanların tahrip edilmesinin olumsuz sonuçları arasında gösterilmez?
A) Erozyonun artması
B) Canlı çeşitliliğinin azalması
C) Su döngüsünün yavaşlaması
D) Küresel ısınmanın artış göstermesi
E) Tarım alanlarının genişlemesi
MEB 2016 - 2017
E) Türkiye’de 250’yi aşkın sulak alan bu sözleşme kapsamına alınmıştır.
A) Kyoto Protokolü
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
• Çevreye karşı işlenen suçları basın aracılığıyla gündeme getirir.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
4. Aşağıda verilen faaliyetlerden hangisinin doğal çevreyi koruma amaçlı olduğu söylenemez?
3. Aşağıda verilenlerden hangisi AB Çevre Politikası’nın
uygulama alanları arasında gösterilemez?
6. I. Tarımsal faaliyetleri durdurmak.
II. Çevre yasalarının uygulanmasını takip etmek.
C) Atıkların sınıflandırılarak kaynaktan toplanması
III.İnsanların doğal çevre üzerindeki olumsuz etkilerini
azaltmak.
Çevresel örgütlerin kuruluş amaçları arasında yukarıda verilenlerden hangileri yer almaz?
D) Nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma
A) Yalnız I
A) Gürültü kirliliği yönetimi
B) Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı
E) Sanayi tesislerinde fosil yakıt kullanımının artırılması
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
12.
Test
23
SINIF
COĞRAFYA
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ÇEVRE KORUMA UYGULAMALARI
II. Kültürel ve doğal değerleri koruma altına almak.
III.Dünya nüfusunun istihdam imkânlarını iyileştirmek.
verilenlerden hangileri hedeflenmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
8. TEMA Vakfı erozyon ile mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkların korunması amacıyla kurulmuş çevreci bir
vakıftır.
Bu vakfın amaçları arasında;
I. Meşe Projesi,
II. Hatıra Ormanı Projesi,
III.Kırdan kentlere olan göçleri önleme
verilenlerden hangileri yer almaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
9. • Siyasi faaliyetler yürütmezler.
• 1961 yılında Londra’da kurulmuştur.
• Doğal ortamının korunmasını hedefler.
• İnsanın doğayla uyumlu bir şekilde yaşadığı bir gelecek
oluşturmayı hedefler.
Yukarıda bazı özellikleri verilen çevresel örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya Doğayı Koruma Vakfı
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
I. Atmosfere salınan CO2 oranını kontrol altında tutmak.
MEB 2016 - 2017
10. Türkiye’de su kaynakları ile sulak alanları korumak, bu
kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla
proje çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalardan biri de
Konya Kapalı Havzası’ndaki sulak alanların korunması
projesidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu havzada yer alan sulak
alanlardan biri değildir?
A) Tuz Gölü
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
7. Kyoto Protokolü, küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik 1997’de imzalanmış bir sözleşmedir.
Bu sözleşme ile,
B) Ereğli Sazlığı
C) Beyşehir Gölü
D) Hotamış Sazlığı
E) Sapanca Gölü
11. Konya Kapalı Havzası’nda gerçekleştirilen yanlış uygulamalar havzada ciddi bir su sıkıntısına sebep olmuştur.
Bu yanlış uygulamalar arasında;
I. suyun doğal akış yönünün değiştirilmesi,
II. yeraltı sularının bilinçsiz bir şekilde kullanılması,
III.tarımsal sulamada yanlış yöntemlerin uygulanması
verilenlerden hangileri gösterilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Su dengesini düzenler.
C) Erozyona karşı toprağı korur.
D) İçerisinde yer alan flora ve faunayı korur.
D) Avrupa Çevre Ajansı
E) Depremlerin hissedilen şiddetini azaltır.
STİ
TE
KAZ
AN
E) Dünya Dostları
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
E) I, II ve III
A) Sel ve taşkınları azaltır.
C) Dünya Vahşi Yaşam Fonu
KAVRAMA
C) I ve II
12. Doğal miras alanları içinde ormanlar önemli yer tutmaktadır.
Ormanların faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
B) Uluslararası Fauna ve Flora
IM
B) Yalnız II
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Create flashcards