Yeni Microsoft Word Belgesi

advertisement
Bakanlar Kurulu Karari ( 16.02.2007 tarihli Resmi Gazete )
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Tohumluk Olmayan Mısır Ve Ekmeklik Buğday
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
Karar Sayısı : 2007/11619
Ekli “Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Tohumluk Olmayan Mısır ve Ekmeklik
Buğday İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 2/2/2007
tarihli ve 4176 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı
Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri
ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KULLANILMAK ÜZERE TOHUMLUK
OLMAYAN MISIR VE EKMEKLİK BUĞDAY İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI
HAKKINDA KARAR
Tarife kontenjanı miktarları
MADDE 1 – (1) 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Kararnamenin eki “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi
Hakkında Karar” çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen tohumluk olmayan mısır ve
ekmeklik buğday ithalatında, tohumluk olmayan mısır için 300.000 ton, ekmeklik buğday için de 400.000 ton tarife
kontenjanı açılmış olup, söz konusu kontenjanlar ihtyaç duyulması halinde ithal edilmek üzere, Toprak Mahsulleri Ofisi
Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.
G.T.İ.Pİ
Ürün İsmi
1005.90.00.00.19
Diğerleri
Ekmeklik
Buğday
1001.90.99.00.11
Uygulanacak
Gümrük
Tarife
Kontenjanı
Vergisi (%)
0
Dönemi Sonu
31/8/2007
0
31/5/2007
Kontenjanlar dışındaki ithalatta uygulanacak gümrük vergileri
MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde
kapsamındaki listede gösterilen gümrük vergileri, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz
konusu ürünler için tespit edilen gümrük vergileri uygulanır.
İthal lisansı
MADDE 3 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel
Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansının fiili ithalat sırasında ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı
gerekmektedir.
Süre
MADDE 4 – (1) Dış Ticaret Müsteşarlığınca düzenlenen ithal lisansı, tohumluk olmayan mısır için 31/8/2007,
ekmeklik buğday için ise 31/5/2007 tarihine kadar geçerli olup, bu süre uzatılmaz.
İthal edilecek ürünlerin serbest dolaşıma girmesi
MADDE 5 – (1) Bu Karar kapsamında ithal edilecek ürünlerin ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest
dolaşıma girmesi şarttır.
MADDE 6 – (1) İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
Karar’da yer almayan hususlar
MADDE 7 – (1) Bu Karar’da yer almayan hususlarda,İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Karar tohumluk olmayan mısır için 31/8/2007, ekmeklik buğday için ise 31/5/2007 tarihine
kadar geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Download