BÖLGESEL YATIRIM ORTAMI DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ

advertisement
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
Bülten # 4
BÖLGESEL YATIRIM ORTAMI DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ (BYOD)
YATIRIM ORTAMI DEĞERLENDİRME RAPORLARI
Türkiye için hazırlanan 2010 yılı Yatırım Ortamı Değerlendirmesi (ICA) Raporu ülkenin bölgeleri arasında iş ortamının kalitesi
bakımından eşitsizlikler olduğunu ortaya koymuştur. BYOD Projesi kapsamında İBBS-2 bölge düzeyinde yapılacak olan yatırım ortamı değerlendirmeleri her bir 26 bölgedeki iş koşullarına ilişkin ayrıntılı göstergeler sağlayacaktır. Yine proje kapsamında ulusal
düzeyde bir yatırım ortamı değerlendirme raporu hazırlanacaktır. Projenin bu çıktıları ve kapasite oluşturma faaliyetleri sayesinde
kalkınma ajansları yakın gelecekte bu verileri ve analizleri kendi başlarına ve kendi ihtiyaçlarına uygun şekilde üretebilecektir.
Projenin hem finansörlerinden olan hem de ana faydalanıcısı olan Kalkınma Bakanlığı da benzer bir çalışmanın koordinasyonunun
gerçekleştirilebilmesine yönelik olarak kapasitesini geliştirmektedir.
TRAKYAKA
BAKKA
İSTKA
KUZKA
OKA
MARKA
BEBKA
GMKA
DOKA
SERKA
KUDAKA
ANKARAKA
ORAN
ZAFER
FIRAT
DAKA
AHİKA
İZKA
MEVKA
GEKA
DOĞAKA
BAKA
ÇKA
İKA
DİKA
KARACADAĞ
Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporları
Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirme raporları kapsamında her bir İBBS-2 bölgesi özelinde olmak üzere, toplamda 26 rapor
hazırlanacaktır. Raporlarda temel yatırım ortamı değerlendirmesi göstergeleri hakkında bilgiler ve analizler yer alacaktır. Bölgedeki firmaların karşılaştıkları zorluklar, ortalama firma istatistikleri, yolsuzluk verileri, vergi ve düzenlemeler, finansmana erişim,
altyapı, işgücü, suç, kayıtdışılık, yenilik ve ticaret raporlarda incelenecek temel konulardır.
Raporlar, açıklamalı istatistiki bilgiler ve verilere dayalı karşılaştırmaların yanında bu verilerin bölgelerin yatırım ortamı hakkında ne gibi etkileri olduğunun analizlerini içerecektir. Raporların temelini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Firma Bilgi Veriseti
kullanılırak oluşturacak ve raporlar aşağıda sıralanan analizlerden oluşacaktır.
1
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
Bölgesel yerli ürün
İthalat (İBBS-2 bölgesi ve/veya Türkiye dışından alınanlar)
İhracat (Türkiye dışına yapılan satışlar)
İşe alım/işten çıkarma oranları, eğilimler, koşullar
Kurulan/kapanan şirketler
Ağ analizi
Ulusal Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu
Ulusal Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu, temel olarak Türkiye genelinde 6000 firmaya uygulanmakta olan İşletme Anketi
sonuçlarının analizine dayanacaktır. Rapor kapsamında, iş yapma maliyeti, düzenleyici ortam, işgücü piyasası, finansal sektör, dış
ticaret rejimi, şirket sahipliğini de içeren veriler incelenecektir. İş ortamı engelleri ile şirket düzeyinde maliyetler ve verimlilik
arasındaki ilişkilerin analizine öncelik verilecektir.
(İşletme anketleri hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız. http://yatirimortami.kalkinma.gov.tr/docs/rica_newsletter2_final_tr.pdf)
Ulusal Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu’nun bir diğer amacı da bölgelerin pazara entegrasyon dinamiklerini daha iyi
anlamaktır. Rapor kapsamında, dış ticaret ekonomistlerinin ülkeler arasındaki sınırların dış ticaret maliyetlerini hesaplarken
kullandıkları ampirik teknikler uygulanarak yapılacak bir analizle Türkiye’de bölgelerin pazara ne kadar entegre oldukları gösterilecektir. Bu analizin amacı gelişmiş bölgeler ve geride kalan bölgeler arasında ekonomik kazancın daha iyi paylaşılabilmesi için
oluşturulacak politikalara girdi sağlamaktır.
Altyapı
Firma Performansı
İş Ortamı
Engelleri
Suç ve
Kayıtdışılık
Ticaret
Yolsuzluk
Düzenlemeler,
Vergiler ve İş Ruhsatlandırma
Finans
Yenilik ve İşgücü
2
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
GELİŞMELER
Yatırım Destek ve Tanıtım Eğitimi
2-4 Mart ve 7-9 Mart 2016 tarihlerinde Ankara’da iki grup halinde gerçekleştirilen Yatırım Destek ve Tanıtım Eğitimi’ne Türkiye’nin 81 ilinden toplam 157 Yatırım Destek Ofisi temsilcilerinin yanı sıra Kalkınma Bakanlığı, Türkiye Yatırım Destk ve Tanıtım
Ajansı ve Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) temsilcileri katılım sağlamıştır.
Eğitimde yatırım tanıtım ofislerinin rolü, etkili yatırım kolaylaştırıcılığının temel ilkeleri, yatırım tanıtım stratejisi hazırlanması,
yatırımcılara yönelik hizmet sonrası desteklerin planlanması ve yatırım tanıtım materyallerinin geliştirilmesi gibi konular işlenmiş; uygulanan grup çalışmaları ve tartışma bölümleri ile katılımcı bir eğitim gerçekleştirilmiştir.
Eğitim programı Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Sn.Nahit Bingöl’ün kapanış konuşması ve
sertifika töreniyle sona ermiştir.
3
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
İşletme Anketleri
9 Mart 2016 tarihi itibarıyla 4695 adet İşletme Anketi tamamlanmış ve tamamlanma oranı %78.3’e ulaşmıştır.
İşletme Anketinin Bölgelere Göre Tamamlanma Oranı (%)*
* 1. Bölge: Trakya; Güney Marmara; Güney Ege; Zafer; Mevlana; Çukurova; Orta Anadolu; Batı-Karadeniz; Orta Karadeniz.
2.Bölge: İstanbul; İzmir; Bursa -Eskişehir - Bilecik; Doğu Marmara; Ankara; Batı Akdeniz.
3. Bölge: İpekyolu; Fırat; Kuzey Doğu Anadolu; Doğu Karadeniz; Kuzey Anadolu; Ahiler; Doğu Akdeniz; Dicle; Karacadağ; Doğu Anadolu; Serhat.
İşletme Anketinin Sektörlere Göre Tamamlanma Oranı (%)
4
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
Yönlendirme Komitesi
5. Yönlendirme Komitesi, 22 Ocak 2016 tarihinde Kalkınma Bakanlığı’nda toplanmıştır. Toplantıya Kalkınma Bakanlığı,
Dünya Bankası, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Ekonomi Bakanlığı, TÜİK ve
AB Bakanlığı’ndan temsilciler katılım sağlanmıştır.
GELECEK ETKİNLİKLER
Yatırım Destek ve
Tanıtım Anketi’nin
Uygulanması
Kurumsal Kapasite
Geliştirme - Çalışma
Ziyaretleri
5
Download