TC BA Ş BAKANLIK Personel ve Prensipler Genel

advertisement
T.C.
BAŞBAKANLIK
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
Sayı
: B.02.0.PPG.0.12-320-01
02/01/2001
Konu
: 2001 Hanehalkı Gelir ve Tüketim
Harcamaları Anketi
GENELGE
2001/1
Bilindiği üzere, Devlet İstatistik Enstitüsü ülkemizin sosyal ve ekonomik yapısında
zaman içerisinde meydana gelen değişiklikleri belirlemek amacıyla, belirli aralıklarla anketler
düzenlemekte ve sonuçlarını kamuoyuna sunmaktadır. Bu anketlerin en önemlilerinden biri
“Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketi”dir. Anketten elde edilen bilgiler,
hanehalklarının tüketim kalıplarında ve harcama alışkanlıklarında zaman içinde meydana gelen
yapısal değişikliklerin izlenmesinde, tüketici fiyat endeksinde yer alan maddelerin seçiminde
ve ağırlıklarının tespitinde, yoksulluk sınırı belirleme çalışmalarında, asgari ücret tespitinde,
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla hesaplamalarında ve tüketim mallarına ilişkin esneklik hesaplarında
kullanılacaktır.
Devlet İstatistik Enstitüsü’nün kuruluş ve görevleri hakkında 27.01.1989 tarih ve 357
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet İstatistik Enstitüsü, Hanehalkı Gelir ve
Tüketim Harcamaları Anketi’ni uygulamak ve ilgili verileri toplamakla görevlendirilmiştir. Bu
nedenle Devlet İstatistik Enstitüsü, 2001 yılı Ocak ayı başında başlayıp, bir yıl süreyle devam
edecek ve toplumumuzun her kesimini yakından ilgilendiren “Hanehalkı Gelir ve Tüketim
Harcamaları Anketi”ni uygulamaya başlayacaktır. Bu uygulamada örneğe çıkan hanehalkları
ile bir ay süreyle anket yapılacaktır. Çalışmada hanehalklarının yaptıkları harcamalar ve elde
ettikleri gelirler anketörler tarafından kayıt edilecektir.
Geniş kapsamlı ve uzun dönemli bir çalışma olan “2001 Hanehalkı Gelir ve Tüketim
Harcamaları Anketi” çok sayıda teknik eleman, büro malzemesi, araç ve gereç kullanımını
zorunlu kılmaktadır. Büyük emek ve para sarfını gerektiren anket çalışmasının sağlıklı bir
şekilde sonuçlandırılması; bütün Bakanlıkların, Mülki İdare Amirlerinin, Kamu İktisadi
Teşebbüslerinin, Mahalli İdareler ile Bölge Teşkilatlarının çalışmayı asli görevleri gibi
benimseyerek Devlet İstatistik Enstitüsü’ne yardımcı olmaları ile mümkün olacaktır.
Bu amaçla Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı tarafından gönderilecek genelgelerin
gereğinin hassasiyetle yerine getirilmesini önemle rica ederim.
Bülent ECEVİT
Başbakan
1
T.C.
BAŞBAKANLIK
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
Sayı
: B.02.0.PPG.0.12-320-01
Konu
: 2001 Hanehalkı Gelir ve Tüketim
Harcamaları Anketi
02/01/2001
-2-
DAĞITIM
:
Gereği
:
Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yrd.larına
Devlet Bakanlıklarına
(Bağlı ve İlgili Kuruluşlara Devlet Bakanlıklarınca)
Bakanlıklara
(Valiliklere ve Belediyelere İçişleri Bakanlığınca)
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine
Başbakanlık Bağlı Kuruluşlarına
Başbakanlık Merkez Teşkilatına
2
Bilgi
:
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekr.ne
T.B.M.M. Genel Sekreterliğine
Download