31.12.2016 Mali Tablolar

advertisement
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA
FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Dipnot
referansları
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2016
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2015
211.083.073
255.759.419
100.586.329
87.633.713
10.902.192
10.902.192
7.678.666
4.864
7.673.802
78.812
4.203.361
-
241.392.716
6.359.668
6.359.668
3.078.475
9.500
3.068.975
63.818
4.475.775
388.967
818.220.597
601.148.102
29.062.160
29.062.160
3.464.744
3.464.744
136.193.496
646.899
31.259
31.259
608.971.758
9.529.353
30.320.928
3.639.409
3.639.409
8.440
8.440
65.381.916
791.728
13.201
13.201
514.245.000
6.449.902
10.618.506
1.029.303.670
856.907.521
VARLIKLAR
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Peşin ödenmiş giderler
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Diğer dönen varlıklar
4
3,5
6
6
7
3,7
7
8
9
9
DURAN VARLIKLAR
Ticari alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Peşin ödenmiş giderler
Diğer duran varlıklar
6
6
7
7
11
12
13
13
10
8
9
TOPLAM VARLIKLAR
İlişikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
1
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA
FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2016
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2015
6.953.069
1.274.316
14
-
108.713
3,14
3,14
6
3,6
6
7
3,7
7
16
1.104.267
1.104.267
2.379.711
13.179
2.366.532
309.949
108.713
108.713
208.525
724
207.801
189.604
189.604
253.560
16
17
309.949
3.159.142
253.560
513.914
157.367.789
33.076.402
7
7
16
7.715
7.715
188.558
136.863
16
17
188.558
157.171.516
136.863
32.939.539
864.982.812
822.556.803
18
18
18
213.000.000
21.599.008
246.731.349
205.400.000
21.599.008
246.731.349
18
19.872
18.688
18
19.872
18.688
18
19.872
6.389.742
334.818.016
42.424.825
18.688
4.709.369
269.954.662
74.143.727
1.029.303.670
856.907.521
Dipnot
referansları
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
İlişkili taraflardan uzun vadeli borçlanmaların
kısa vadeli kısımları
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Diğer borçlar
İlişkili taraflara diğer borçlar
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Kısa vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer borçlar
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Uzun vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
uzun vadeli karşılıklar
Ertelenmiş gelirler
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Pay ihraç primleri / iskontoları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler
Yeniden değerleme
ve ölçüm kazançları
Tanımlanmış fayda planları
yeniden ölçüm kazançları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı
TOPLAM KAYNAKLAR
İlişikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
2
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA KAR VEYA ZARAR VE
DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Dipnot
referansları
Bağımsız
denetimden
geçmiş
1 Ocak 31 Aralık
2016
Bağımsız
denetimden
geçmiş
1 Ocak 31 Aralık
2015
Kar veya zarar kısmı
Hasılat
Satışların maliyeti (-)
19
19
Brüt kar
3.094.415
(799.181)
2.295.234
Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
20
20
21
2.950.927
(1.002.889)
1.948.038
(11.112.193)
(4.651.090)
27.124.159
(4.705.745)
45.834.749
13.656.110
43.077.042
1.243.827
-
1.494.301
(142)
14.899.937
44.571.201
27.836.262
(311.374)
29.782.187
(209.661)
42.424.825
74.143.727
-
-
42.424.825
74.143.727
DİĞER KAPSAMLI GELİR
1.184
9.058
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm
kazançları/ kayıpları
1.184
9.058
42.426.009
74.152.785
0,1992
0,1992
0,3481
0,3481
Esas faaliyet karı
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
23
23
Finansman gelirleri öncesi
faaliyet karı
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
24
24
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı
Dönem vergi geliri/(gideri)
25
Dönem karı
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
Adi pay başına kazanç
Sulandırılmış pay başına kazanç
26
26
İlişikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
3
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Ödenmiş
sermaye
Sermaye
düzeltme
farkları
Pay
ihraç primleri /
iskontoları
Tanımlanmış
fayda planları
yeniden ölçüm
kazançları
Kardan
ayrılan
kısıtlanmış
yedekler
203.319.794
21.599.008
246.731.349
9.630
3.638.821
2.080.206
-
-
-
9.058
1.070.548
-
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla
bakiyeler
205.400.000
21.599.008
246.731.349
18.688
4.709.369
1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla
bakiyeler
205.400.000
21.599.008
246.731.349
18.688
4.709.369
7.600.000
-
-
-
1.184
1.680.373
-
213.000.000
21.599.008
246.731.349
19.872
6.389.742
1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla
bakiyeler
Sermaye arttırımı
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
Sermaye arttırımı
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
bakiyeler
İlişikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
4
Birikmiş karlar
Geçmiş yıllar
Net dönem
karları
karı
215.574.104
Özkaynaklar
57.531.312
748.404.018
(57.531.312)
74.143.727
74.152.785
269.954.662
74.143.727
822.556.803
269.954.662
74.143.727
822.556.803
(74.143.727)
42.424.825
42.426.009
42.424.825
864.982.812
(2.080.206)
56.460.764
-
(7.600.000)
72.463.354
-
334.818.016
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Dipnotlar
A. İşletme Faaliyetlerden Nakit Akışları
Net Dönem Karı
Bağımsız denetimden
geçmiş
1 Ocak 31 Aralık 2016
Bağımsız denetimden
geçmiş
1 Ocak 31 Aralık 2015
(14.301.523)
3.630.508
42.424.825
74.143.727
Dönem Net Karı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
12,13
Kar / zarar mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
23
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
Gerçeğe uygun değer kayıp / (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer
kayıp / (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar/ (kazançlar)
ile ilgili düzeltmeler
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin elden çıkarılmasından kaynaklanan
kayıplar / (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
174.186
33.081
(29.014.650)
(26.977.287)
168.566
142
33.113
(29.729.473)
(45.717.315)
(26.977.287)
(45.717.315)
-
(199.704)
-
(199.704)
(941.678)
4.931.452
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış
Stoklardaki artışlar ile ilgili düzeltmeler
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artışla ilgili düzeltmeler
Ticari borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler
Ticari alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler
(8.056.495)
(3.094.445)
(70.811.580)
107.892.553
895.742
(29.965.275)
2.197.822
(3.069.995)
(6.463.118)
(9.273.179)
33.387.499
159.718
(9.999.077)
189.604
Faaliyetlerinden Kullanılan / (Sağlanan) Nakit Akışı
(14.301.523)
3.630.508
(154.229.502)
(73.017.286)
12,13
12
(47.415)
(20.078)
(49.713)
(38.413)
13
(27.337)
(11.300)
B.Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından
kaynaklanan nakit çıkışları
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları
Maddi olmayan duran varlık alımından
kaynaklanan nakit çıkışları
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma
araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma
araçlarının edinimi için yapılan nakit çıkışları
Alınan faiz
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımından
kaynaklanan nakit çıkışları
Yatırım amaçlı gayrimenkul satımından
kaynaklanan nakit girişler
-
30.170.288
(86.932.616)
500.000
1.271.222
(67.749.471)
(123.409.083)
-
19.000.000
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
27.908.139
29.160.086
Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
Alınan faizler
Kredilerden nakit girişleri
Ödenen faizler
(108.048)
(1.500.000)
28.019.763
1.500.000
(3.576)
(613.514)
29.785.791
(12.191)
(140.622.886)
(40.226.692)
Nakit ve Nakit Benzerleri Değerlerindeki Değişim
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri
4
240.545.596
280.772.288
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri
4
99.922.710
240.545.596
İlişikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
5
Download