VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Eski ünvanıyla

advertisement
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
(Eski ünvanıyla “Vakıf B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.”)
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Dipnot
referansları
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
VARLIKLAR
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Diğer dönen varlıklar
4
5
6
7
12
Duran varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
8
9
Toplam varlıklar
19.516.673
13.113.747
9.417.381
8.429.296
1.668.197
370
1.429
3.536.666
9.471.922
104.160
338
661
49.347
51.884
27.180
22.167
42.438
9.446
19.566.020
13.165.631
KAYNAKLAR
Kısa vadeli yükümlülükler
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- Diğer ticari borçlar
Kısa vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
- Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
6
3
6
11
10
12
Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
11
Özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler
- Yeniden değerleme ölçüm kazançları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar zararları
Net dönem karı / (zararı)
13
11
13
Toplam kaynaklar
1.439.003
79.727
1.376.025
1.376.025
42.157
37.429
4.728
20.821
30.446
531
29.915
31.289
30.752
537
17.992
128.023
98.894
128.023
128.023
98.894
98.894
17.998.994
12.987.010
20.000.000
92.887
15.000.000
92.887
1.615
1.615
394.768
(2.509.104)
18.828
8.459
8.459
394.768
(1.064.339)
(1.444.765)
19.566.020
13.165.631
Takip eden açıklama ve dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.
1
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
(Eski ünvanıyla “Vakıf B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.”)
1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Dipnot
referansları
1 Ocak 31 Aralık 2014
1 Ocak 31 Aralık 2013
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finans sektörü faaliyetleri hasılatı
Finans sektörü faaliyetleri maliyeti (-)
14
14
Brüt kar / (zarar)
45.517.879
(43.824.263)
88.885.493
(88.807.349)
1.693.616
Genel yönetim giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
15
16
16
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi net dönem karı / (zararı)
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)
17
17
Net dönem karı / (zararı)
(1.679.170)
4.532
(150)
78.144
(1.522.155)
(754)
-
18.828
18.828
(1.444.765)
(1.444.765)
DİĞER KAPSAMLI GELİR
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıpları) / kazançları
(6.844)
8.459
Diğer kapsamlı gider
(6.844)
8.459
Toplam kapsamlı gelir / (gider)
11.984
Takip eden açıklama ve dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.
2
(1.436.306)
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
(Eski ünvanıyla “Vakıf B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.”)
1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Dipnot
referansları
1 Ocak 2013
13
Transferler
Toplam kapsamlı gider
Ödenmiş
sermaye
Sermaye
düzeltmesi
enflasyon
farkı
15.000.000
-
Pay senedi
ihraç primi
iskontoları
92.887
-
Kardan
ayrılan
kısıtlanmış
yedekler
Çalışanlara
sağlanan faydalara
ilişkin aktüeryal
kayıplar
19.156
394.768
(19.156)
-
-
8.459
Geçmiş
yıllar
zararları
-
Net dönem
karı / (zararı)
(1.759.881)
695.542
-
Toplam
özkaynak
676.386
(676.386)
(1.444.765)
14.423.316
(1.436.306)
31 Aralık 2013
13
15.000.000
92.887
-
394.768
8.459
(1.064.339)
(1.444.765)
12.987.010
1 Ocak 2014
13
15.000.000
92.887
-
394.768
8.459
(1.064.339)
(1.444.765)
12.987.010
-
-
(6.844)
(1.444.765)
-
1.444.765
18.828
5.000.000
11.984
-
394.768
1.615
(2.509.104)
18.828
17.998.994
Transferler
Sermaye artırımı
Toplam kapsamlı gelir
31 Aralık 2014
5.000.000
13
20.000.000
92.887
Takip eden açıklama ve dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.
3
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
(Eski ünvanıyla “Vakıf B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.”)
1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Dipnot
referansları
1 Ocak 31 Aralık 2014
1 Ocak 31 Aralık 2013
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
Net dönem zararı
18.828
Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları
Kıdem tazminatı karşılığındaki değişim
İkramiye ve izin karşılığındaki değişim
Diğer karşılıklar
Net faiz geliri
15
15
11
10
24.970
22.285
6.677
4.191
(529.400)
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet zararı
(452.449)
Ticari alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler
Diğer alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
Diğer varlıklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
Ticari borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler
Diğer borçlardaki azalış ile ilgili düzeltmeler
Diğer yükümlülüklerdeki artış ile ilgili düzeltmeler
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma
araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma
araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit çıkışları
Alınan faizler
Sermaye artışı
Diğer nakit girişleri / çıkışları
(1.564.037)
(32)
(768)
1.345.579
2.829
A. Esas faaliyetlerde kullanılan net nakit
(1.444.765)
20.672
16.139
2.756
36.431
(497.144)
(1.865.911)
8.115
(32)
71
(65.309)
(56)
(35.738)
80.453.487
83.573.969
(79.410.861)
528.004
5.000.000
-
(84.892.538)
162.184
30.823
5.901.752
(3.084.422)
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
8,9
B. Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
(22.433)
(7.316)
5.879.319
(3.091.738)
C. Nakit ve nakit benzerleri değerlerindeki azalış (A+B)
D. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri
4
5.879.319
3.536.474
(3.091.738)
6.628.212
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri (C+D)
4
9.415.793
3.536.474
Takip eden açıklama ve dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.
4
Download