İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 30 Eylül

advertisement
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Eylül 2014 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Notlar
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
30 Eylül 2014
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2013
5
6
8
23
8
9
11
16
23
288.837.269
101.940.129
56.257.770
55.723.706
15.750
55.707.956
37.569
5.928.684
60.517.204
360.599
233.029.758
101.043.123
4.235.850
34.189.785
11.678
34.178.107
10.814
4.090.123
79.655.842
1.303.314
16
16
60.156.605
8.432.207
78.352.528
9.804.221
8
1.521.668.271
16.827.084
1.435.690.679
22.730.613
16.827.084
74.666
1.434.150
57.679.695
1.444.442.888
1.046.393
163.395
1.810.505.540
22.730.613
300.392
1.269.965
31.439.900
1.378.609.041
1.228.136
112.632
1.668.720.437
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler
İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş
giderler
Diğer dönen varlıklar
Duran Varlıklar
Ticari alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan ticari
alacaklar
Türev araçlar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Stoklar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
6
3
11
10
12
13
İlişikteki notlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Eylül 2014 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
30 Eylül 2014
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2013
7
23
56.928.914
42.827.941
42.827.941
162.016.127
135.042.695
27.978.637
8
23
8
9
9
16
23
16
14-15
8.988.921
919.745
8.069.176
472.965
472.965
1.336.624
411.588
925.036
285.452
107.064.058
22.306.537
7.207.460
15.099.077
390.402
390.402
1.112.223
361.574
750.649
210.927
7
23
209.337
76.115
3.017.011
569.426.768
419.578.679
214.973.709
169.376
41.551
2.953.343
350.618.434
215.530.226
201.987.451
9
16
15
204.604.970
35.990.000
112.928.375
929.714
13.542.775
35.990.000
98.291.356
806.852
929.714
1.184.149.858
680.400.000
240.146.090
423.981
806.852
1.156.085.876
630.000.000
240.146.090
423.981
42.164
42.164
42.164
42.164
24.677.855
178.891.696
59.568.072
1.810.505.540
4.090
4.090
19.712.142
149.600.689
116.156.720
1.668.720.437
Notlar
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
İlişkili taraflara finansal borçlar
İlişkili olmayan taraflara finansal
borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Diğer borçlar
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Ertelenmiş gelirler
İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler
İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler
Kısa vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
karşılıklar
Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
İlişkili taraflara finansal borçlar
İlişkili olmayan taraflara finansal
borçlar
Diğer borçlar
Ertelenmiş gelirler
Uzun vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
karşılıklar
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Pay ihraç primleri
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler
Diğer kazanç/kayıplar
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler
Yabancı para çevirim farkları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı
TOPLAM KAYNAKLAR
15
14
16
15
17
17
17
İlişikteki notlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Kar veya Zarar Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Notlar
Sürdürülen Faaliyetler
Hasılat
18
Satışların maliyeti (-)
18
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
1 Temmuz –
30 Eylül 2014
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
1 Ocak –
30 Eylül
2013
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
1 Temmuz –
30 Eylül
2013
1 Ocak –
30 Eylül 2014
197.202.008 128.864.832
(121.022.012) (100.107.563)
322.639.981
(210.872.999)
262.828.445
(192.144.928)
76.179.996
(10.170.091)
23.511.896
(26.266.830)
28.757.269
(2.948.290)
8.004.112
(11.896.264)
111.766.982
(7.927.526)
25.636.842
(15.769.821)
70.683.517
(2.418.400)
14.161.652
(7.461.573)
63.254.971
21.916.827
113.706.477
74.965.196
655.514
(4.342.413)
213.860
(1.826.298)
(2.195.477)
435.953
(22.294.251)
148.880
(10.368.550)
59.568.072
18.108.912
91.848.179
64.745.526
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri
Dönem vergi gideri
-
-
-
-
Ertelenmiş vergi geliri
-
-
-
-
59.568.072
18.108.912
91.848.179
64.745.526
-
-
-
-
59.568.072
18.108.912
91.848.179
64.745.526
22
0,0875
0,0266
0,1350
0,0952
22
0,0875
0,0266
0,1350
0,0952
Brüt Kar
Genel yönetim giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
19
20
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
20
Esas Faaliyet Karı
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımların karlarındaki paylar
Finansman gelirleri, net
3
21
Finanman giderleri, net (-)
21
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı
Durdurulan Faaliyetler
Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı
Dönem Karı
Sürdürülen faaliyetlerden
pay başına kazanç
(1 TL nominal hisseye karşılık)
Sürdürülen faaliyetlerden
seyreltilmiş pay başına kazanç
(1 TL nominal hisseye karşılık)
İlişikteki notlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Dönem karı
Diğer kapsamlı gelirler
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış fayda planları yeniden
ölçüm kazançları/kayıpları
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılacaklar
Yabancı para çevirim farkları
Diğer kapsamlı gelir
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
1 Ocak –
30 Eylül
2014
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
1 Nisan –
30 Eylül
2014
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
1 Ocak –
30 Eylül
2013
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
1 Temmuz –
30 Eylül
2013
59.568.072
18.108.912
91.848.179
64.745.526
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.492
2.492
1.503
1.503
59.568.072
18.108.912
91.850.671
64.747.029
İlişikteki notlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Özkaynaklar Değişim Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Not
1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla bakiyeler
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
Sermaye artırımı
Temettüler
30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla bakiyeler
17
1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla bakiyeler
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
Sermaye artırımı
Tasfiye edilen iştiraklere bağlı azalış
Temettüler
30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla bakiyeler
17
Ödenmiş
sermaye
Sermaye
düzeltme
farkları
Pay ihraç
primleri
Kar veya
zararda
yeniden
sınıflandır
ılmayacak
birikmiş
diğer
kapsamlı
gelirler ve
giderler
Diğer
kayıplar/
kazançlar
600.000.000
240.146.090
423.981
-
(278)
16.520.757
147.383.676
65.408.398
1.069.882.624
30.000.000
-
-
-
-
2.492
-
3.191.385
-
62.217.013
(30.000.000)
(30.000.000)
(65.408.398)
91.848.179
-
91.850.671
(30.000.000)
630.000.000
240.146.090
423.981
-
2.214
19.712.142
149.600.689
91.848.179
1.131.733.295
630.000.000
240.146.090
423.981
42.164
4.090
19.712.142
149.600.689
116.156.720
1.156.085.876
50.400.000
-
-
-
-
(4.090)
-
4.965.713
-
111.191.007
(50.400.000)
(31.500.000)
(116.156.720)
59.568.072
-
59.568.072
(4.090)
(31.500.000)
680.400.000
240.146.090
423.981
42.164
-
24.677.855
178.891.696
59.568.072
1.184.149.858
Kar veya
zararda
yeniden
sınıflandırıla
cak birikmiş
diğer
kapsamlı
gelirler ve
giderler
Yabancı para
çevirim
farkları
Kardan ayrılan
kısıtlanmış
yedekler
Geçmiş yıllar
karları
Net dönem karı
Özkaynaklar
Birikmiş Karlar
İlişikteki notlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Nakit Akış Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
1 Ocak –
30 Eylül 2014
Sınurlı
DenetimdenGeçme
miş
1 Ocak –
30 Eylül 2013
59.568.072
91.848.179
13.506.401
122.862
39.961
15.272.082
158.854
70.204
(4.026.905)
(4.022.842)
(655.514)
180.903
(3.706.942)
(165.675)
225.726
(4.794.562)
2.349.350
62.643.677
(435.953)
3.455.554
(24.247.936)
31.612
(170.139)
(3.397.244)
2.188.410
80.750.781
(15.464.718)
(26.755)
20.394.100
(17.031.884)
(13.235.053)
14.959.652
52.239.019
(17.136.376)
(4.648)
18.475.080
38.204.072
(13.117.676)
1.017.212
(5.213)
108.183.232
(52.021.920)
(2.625.271)
(175.915.751)
93.212.955
491.329
4.643.734
(129.589.653)
(90.030.743)
116.538.900
500.000
(17.105)
2.998.639
27.364.420
(31.500.000)
111.795.215
(2.310.864)
77.984.351
(30.000.000)
20.677.259
(2.537.642)
(11.860.383)
Yabancı para çevirim farklarının etkisinden önce nakit ve
nakit benzerlerindeki net artış
633.717
123.687.269
Yabancı para çevirim farklarının nakit ve nakit benzerleri
üzerindeki etkisi
112.462
5.765.883
746.179
100.181.813
100.927.992
129.453.152
83.865.335
213.318.487
A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları
Dönem karı
Dönem Net Karı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları ile ilgili düzeltmeler
10,12,13
Kıdem tazminatı karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler
15
İzin karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler
15
Yatırım amaçlı gayrimenkuller ve diğer gayrimenkuller ile ilgili
geri çevrilen değer düşüklüğü karşılığı
10
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarındaki
paylar
Yatırım amaçlı ve diğer gayrimenkuller değer düşüklüğü
10
Yatırım amaçlı gayrimenkuller satış karı
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı, (net)
8
Türev işlem (karı) / zararı
21
Faiz gelirleri
18
Faiz giderleri
21
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki artış
Diğer alacaklardaki azalış
Diğer dönen varlıklardaki (artış) / azalış
Stoklardaki değişim
11
Ticari ve diğer borçlardaki artış
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış
Ödenen kıdem tazminatı
15
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Finansal varlıklardan elde edilen nakit
Yatırım amaçlı gayrimenkul, maddi ve maddi olmayan duran
varlık alımları
10,12,13
Yatırım amaçlı gayrimenkuller satışından elde edilen nakit
Alınan temettüler
Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlar
Alınan faizler
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Temettü ödemesi
Finansal borçlardaki artış
Ödenen faiz
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) / artış
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
17
5
İlişikteki notlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
Download