vakıf menkul kıymet yatırım ortaklığı a.ş. 30 eylül 2015 tarihi itibarıyla

advertisement
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Dipnot
referansları
Sınırlı
denetimden
geçmiş
30 Eylül 2015
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2014
VARLIKLAR
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Peşin ödenmiş giderler
4
5
6
7
12
Duran varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
8
9
Toplam varlıklar
17.664.542
19.516.673
6.245.510
11.318.108
93.690
550
6.684
9.417.381
8.429.296
1.668.197
370
1.429
35.759
49.347
18.712
17.047
27.180
22.167
17.700.301
19.566.020
KAYNAKLAR
Kısa vadeli yükümlülükler
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- Diğer ticari borçlar
Kısa vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
- Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
6
3
6
11
10
12
Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
11
Özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler
-Tanımlanmış fayda planları yeniden
ölçüm (kayıpları) / kazançları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar zararları
Net dönem (zararı) / karı
13
187.096
1.439.003
40.984
708
40.276
37.893
28.511
9.382
108.219
1.376.025
1.376.025
42.157
37.429
4.728
20.821
41.229
128.023
41.229
41.229
128.023
128.023
17.471.976
17.998.994
20.000.000
92.887
20.000.000
92.887
1.615
13
13
Toplam kaynaklar
1.615
394.768
(2.490.276)
(527.018)
1.615
394.768
(2.509.104)
18.828
17.700.301
19.566.020
Takip eden açıklama ve dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.
1
1.615
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Sınırlı
Sınırlı
denetimden
denetimden
geçmiş
geçmiş
Dipnot
1 Ocak 1 Temmuz referansları
30 Eylül 2015
30 Eylül 2015
Sınırlı
denetimden
geçmiş
1 Ocak 30 Eylül 2014
Sınırlı
denetimden
geçmiş
1 Temmuz 30 Eylül 2014
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finans sektörü faaliyetleri hasılatı
Finans sektörü faaliyetleri maliyeti (-)
14
14
Brüt kar / (zarar)
Genel yönetim giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
823.617
15
16
16
Vergi öncesi net dönem zararı
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)
37.411.988
(36.588.371)
(298.961)
33.419.354
(32.497.833)
921.521
9.751.893
(9.590.430)
161.463
(1.350.464)
(171)
(454.994)
-
(1.245.632)
4.530
(150)
(389.918)
-
(527.018)
(753.955)
(319.731)
(228.455)
-
-
-
-
(527.018)
(753.955)
(319.731)
(228.455)
-
(4.917)
(28.296)
(3.317)
-
(4.917)
(28.296)
(3.317)
(758.872)
(348.027)
(231.772)
17
17
Net dönem zararı
14.038.591
(14.337.552)
DİĞER KAPSAMLI GELİR
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış fayda planları
yeniden ölçüm kayıpları
11
Diğer kapsamlı gider
Toplam kapsamlı gider
(527.018)
Takip eden açıklama ve dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.
2
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
1 Ocak 2014
Çalışanlara
düzeltmesi
enflasyon
farkı
ayrılan
kısıtlanmış
yedekler
sağlanan faydalara
ilişkin aktüeryal
(kayıplar) / kazançlar
Geçmiş
yıllar
zararları
Net dönem
(zararı) / karı
15.000.000 92.887
394.768
8.459
(1.064.339)
(1.444.765)
-
-
(28.296)
(1.444.765)
-
1.444.765
(319.731)
Sermaye
Kardan
Dipnot
referansları
Ödenmiş
sermaye
13
Transfer
Toplam kapsamlı gider
-
Toplam
özkaynak
12.987.010
(348.027)
30 Eylül 2014
13
15.000.000 92.887
394.768
(19.837)
(2.509.104)
(319.731)
12.638.983
1 Ocak 2015
13
20.000.000 92.887
394.768
1.615
(2.509.104)
18.828
17.998.994
-
-
-
18.828
-
(18.828)
(527.018)
20.000.000 92.887
394.768
1.615
(2.490.276)
(527.018)
Transfer
Toplam kapsamlı gider
30 Eylül 2015
13
Takip eden açıklama ve dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.
3
(527.018)
17.471.976
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
Dipnot
referansları
Sınırlı
denetimden
geçmiş
1 Ocak 30 Eylül 2015
Sınırlı
denetimden
geçmiş
1 Ocak 30 Eylül 2014
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları
Net dönem zararı
(527.018)
(319.731)
21.448
(29.860)
123.653
4.654
(585.014)
16.676
26.083
99.317
18.371
(383.864)
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet zararı
(992.137)
(543.148)
Ticari alacaklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler
Diğer alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
Diğer varlıklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
Ticari borçlardaki (azalış) / artış ile ilgili düzeltmeler
Diğer yükümlülüklerdeki artış ile ilgili düzeltmeler
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma
araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma
araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit çıkışları
Alınan faizler
Ödenen kıdem tazminatı
11
Ödenen ikramiye
11
Ödenen izin
11
1.574.507
(180)
(5.255)
(1.335.041)
87.398
Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları ile ilgili düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
İkramiye ve izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler
Diğer karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
8,9
A. Esas faaliyetlerde kullanılan net nakit
51.560
(32)
(5.802)
48.068
1.631
86.256.292
105.150.914
(89.145.103)
565.140
(56.934)
(128.760)
(3.811)
(105.285.153)
369.572
(92.927)
-
(3.183.884)
(305.317)
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
8,9
B. Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
(7.860)
(7.080)
(7.860)
(7.080)
C. Nakit ve nakit benzerleri değerlerindeki azalış (A+B)
D. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri
4
(3.191.744)
9.415.793
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri (C+D)
4
6.224.049
Takip eden açıklama ve dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.
4
(312.397)
3.536.474
3.224.077
Download