Fen Bilimleri Enstitüsü

advertisement
Fen Bilimleri Enstitüsü
Biliþim Teknolojileri Yüksek Lisans Programý (Tezsiz)
IS 501 - Veri Tabaný Sistemleri
DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ
Dersin Adý
Kodu
Veri Tabaný Sistemleri
IS 501
Yarýyýl
Bahar
Teori
Uygulama/Laboratuar
Yerel
(saat/hafta)
(saat/hafta)
Kredi
3
0
3
Ön Koþullar
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
-
Dersi Veren(ler)
-
Dersin Yardýmcýlarý
-
Dersin Amacý
Bu dersin amacı bilgisayar veya yazılım mühendisi olacak bir öğrenciye veritabanı
AKTS
7.5
sistemleri ile ilgili temel bilgileri sunmaktır. Derste, ilişkisel veri modeli ve bir tasarım aracı
olarak varlıkilişki veri modeli kapsamlı olarak ele alınmaktadır. İlişkisel veritabanı şema
tasarımı yapılabilmesi için fonksiyonel ve çokdeğerli bağımlılık normalizasyon süreci içinde
detaylı olarak işlenmektedir. SQL veritabanı dili ve SQL sorgu dilinin işlem yönetimi,
indeksleme, kısıtlar, tetikleyiciler ve yetkilendirme gibi sistem unsurları, veritabanı
programlamanın farklı yöntemlerini gösteren laboratuar uygulamaları ile detaylı bir şekilde
çalışılmaktadır.
Dersin Öðrenme Çýktýlarý
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
* Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
* Bir veritabanı uygulamasına özel veritabanı şemasının tasarımında ihtiyaç duyulan
tüm bilgiyi saptayıp tanımlayacak,
* Bir bilgi yönetim sistemi veritabanının, E/Rdiagramları kullanıp, tabloların
normalizasyonunu yaparak kavramsal ve fiziksel tasarımını yapacak,
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508554081
Page 1/5
* İlişkisel veritabanı yönetim sistemlerinin temel terminoloji, kavram ve yazılım
araçlarını anlayacakt,
* SQL kullanarak veritabanlarını sorgulayacak,
* Eşzamanlı işlemleri uygun bir şekilde yöneterek veritabanı uygulamaları
gerçekleştirecek,
* Uuygulamaların performansını arttırmak amacıyla faydalı ve düşük maliyetli
indeksler ve ilave veri yapıları kullanarak veritabanının tasarımını
düzenleyebileceklerdir.
Dersin Ýçeriði
Hem veritabanı tasarımına hem de veritabanı uygulama programları geliştirmeye yönelik
konular işlenecektir.
HAFTALIK KONULAR VE ÝLGÝLÝ ÖN HAZIRLIK ÇALIÞMALARI
Hafta
Konular
Ön Hazýrlýk
1
Introduction to Database Systems, Relational Data Model, SemistructuredData
Model
2
EntityRelationship Data Model
3
Introduction to Relational Algebra and Design of Relational Databases, Functional
Dependencies
4
Design of Relational Databases, Multivalued Dependencies
5
Relational Algebra
6
Introduction to SQL (Part I)
7
Introduction to SQL (Part II)
8
Ara sınav / Midterm
9
Constraints and Triggers
10
SQL Programming: Embedded SQL, PSM ( PL/SQL)
11
SQL Programming: CLI, JDBC, PHP/PEAR
12
Transactions, Views, Indexes
13
SQL Authorization
14
Logical Query Languages (Datalog) and SQL Recursion
15
Warehousing, Data Cubes, Data Mining
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508554081
Page 2/5
16
Dönemin gözden geçirilmesi
KAYNAKLAR
Ders Notu
J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008; ve ders
yansıları (Kitaba) URL: http://wwwdb.stanford.edu/~ullman/fcdb.html
Diðer Kaynaklar
Referans Kitap: Silberschatz et. al., Database System Concepts, 4th ed., McGrawHill, 2002.
DEÐERLENDÝRME SÝSTEMÝ
Yarýyýl Ýçi Çalýþmalarý
Sayý
Katký Payý
Devam/Katılım
1
10
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Arazi Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
4
15
Ödev
15
15
Sunum/Jüri
-
-
Projeler
-
-
Seminer/Workshop
-
-
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar
1
25
Final/Sözlü Sınav
1
35
Toplam
22
100
YARIYIL ÝÇÝ ÇALIÞMALARININ BAÞARI NOTU KATKISI
-
65
YARIYIL SONU ÇALIÞMALARININ BAÞARI NOTUNA KATKISI
-
35
Toplam
0
100
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508554081
Page 3/5
DERS KATEGORÝSÝ
Ders Kategorisi
Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri
DERSÝN ÖÐRENÝM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLÝLÝKLERÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ
#
Program Yeterlilikleri / Çýktýlarý
* Katký Düzeyi
1
2
3
1
Bilgisayar uygulamaları geliştirebilme
2
Veri tabanı uygulamaları geliştirebilme
3
Ağ uygulama ve sürdürmesi yapabilme
X
4
Bilgisayar Aracılı Deneyimleri tasarımı ve uygulaması yapabilme
X
5
Insan Bilgisayar Etkileşimi yapabilme
X
6
Etkili İletişimde bulunabilme
X
7
Organizasyon içerisinde Etkili Etkileşimde bulunabilme
X
8
Proje yönetim ilkelerini anlamak ve uygulayabilmek
X
9
Genelde mühendislik özelde yazılım mühendisliği kültürü ve
4
X
X
X
etik anlayışını kavrayabilmek, uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508554081
Page 4/5
5
AKTS / ÝÞ YÜKÜ TABLOSU
Aktiviteler
Sayý
Süresi (Saat)
Toplam Ýþ Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar
-
-
-
Uygulama
-
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
-
Arazi Çalışması
-
-
-
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
6
90
Sunum / Seminer
-
-
-
Proje
-
-
-
Ödevler
15
3
45
Küçük Sınavlar
4
4
16
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
12
Final / Sözlü Sınav
1
14
14
Toplam Ýþ Yükü
225
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508554081
Page 5/5
Download